Habarlar 14 march 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Abu-Dabi şäherine geldi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Uçaryň ýanynda belent mertebeli türkmen myhmanynyň hormatyna Hormat garawulynyň esgerleri hatara düzüldi. Asylly däbe görä, döwlet Baştutanymyza gül desseleri gowşuryldy.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýte resmi sapary tamamlandy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ozal habar berlişi ýaly, milli Liderimiziň dostlukly ýurda saparynyň birinji gününde ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Onuň dowamynda iki ýurduň we olaryň halklarynyň dostluk, birek-birege ynanyşmak gatnaşyklaryna ygrarlydygy hem-de özara peýdaly we deňhukukly esasda ýola goýulýan gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardygy tassyklandy. Duşuşygyň jemleri we onuň gol çekilen resminamalar toplumy türkmen-kuweýt gatnaşyklarynyň ägirt uly mümkinçiliklerini nazara almak bilen, üstüniň ýetirilmegine gönükdirildi. Gazanylan ylalaşyklaryň ýakyn wagtda amala aşyrylmagy netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge we artdyrmaga ýardam berer.

Sport

AFK-nyň Kubogynyň “D” toparynyň ikinji oýunlary tamamlandy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

“D” toparyň öňdebaryjylarynyň ýaryşy Balkanabadyň stadionyna futbol janköýerleriniň köp sanlysyny ýygnady. “Altyn Asyryň” birnäçe hüjümlerine garamazdan, oýnuň birinji ýarymynda hasap açylmady.

Jemgyýet

Täze binalaryň açylyş dabaralary

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Toplum köpugurly häsiýete eýe bolup, onuň zallary häzirki zaman sport enjamlary hem-de döwrebap serişdeler bilen üpjün edildi. Bu ýerde ýylyň ähli paslynda sportuň basketbol, woleýbol, gimnastika, tennis, boks, göreşiň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak we sport ýaryşlary geçirmek üçin mümkinçilikler döredildi. Şeýle hem toplumda geýim çalşyrylýan, suwa düşülýän, dynç alyş toplumlary, tälimçiler hem-de eminler üçin niýetlenen otaglar bar. Toplumyň ýanaşyk ýerinde açyk sport meýdançalary, şol sanda futbol meýdançasy bar.