Habarlar 15 march 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ýurdumyzyň maliýe-ykdysady edaralarynda hem-de banklarynda işleriň ýagdaýy barada hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berip, gurluşyk işleri alnyp barlanda ýurdumyzda öndürilýän zerur serişdeleri giňden ulanmak, şeýle hem Watanymyza daşary ýurtlardan getirilýän senagat we gurluşyk serişdeleriniň käbir görnüşlerine gümrük paçlarynyň möçberlerini kesgitlemek maksady bilen görülýän anyk çäreler barada habar berdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ozal habar berlişi ýaly, düýn milli Liderimiz bu dostlukly ýurda iki günlük resmi sapar bilen geldi. Onuň barşynda iki döwletiň däp bolan oňyn gatnaşyklara ygrarlydygy, taraplaryň deňhukuklylyk, özara bähbitlilik hem-de hoşmeýilli erk-isleg ýörelgeleri esasynda giň möçberli hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalyşýandygy tassyklanyldy.

Hyzmatdaşlyk

Türkmen wekiliýeti sebitleýin iş duşuşygyna gatnaşdy

Gün tertibine ykdysadyýet, söwda, logistika, ulag we aragatnaşyk ýaly möhüm ugurlar boýunça sebitiň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmek baradaky meseleler girizildi.

Resmi habar

Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti doganym Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňize berk jan saglyk, bagtyýarlyk, doganlyk halkyňyza bolsa rowaçlyk we gülläp ösüş arzuw edýärin.

Jemgyýet

Türkmenistanda möhletinden öň ses bermäge başlanyldy

Bu işler, ilkinji nobatda, uzak möhletli iş saparyna ýa-da dynç alşa gidýän raýatlar, şeýle hem saýlaw güni — 25-nji martda haýsydyr bir sebäplere görä, öz saýlaw uçastogyna gelip, ses berip bilmejekler üçin göz öňünde tutulandyr.