Habarlar 4 march 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Garagum sährasy boýunça sport awtomobilinde ýöriş etdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Yzygiderli ýagan ýagyşdan soňra sahawatly Günüň nury tyllaýy öwüşginleri bilen Garagum sährasyna gaýtalanmajak gözellik çaýdy. Sazak-selinler, çäge alaňlary ynsan göwnüni göterýän görnüşi emele getirdi. Ekologiýa taýdan tämiz türkmen sährasy ynsan saglygyna oňyn täsirini ýetirýär. Amatly howa gurşawy bu künjekleriň özboluşly aýratynlygy bolup durýar.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

Milli Liderimiz gutlagynda Türkmenistanda Ermenistan Respublikasy bilen deňhukuklylyk, ikitaraplaýyn bähbitli, birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklara ýokary baha berilýär diýip bellemek bilen, dostlukly ýurtlarymyzyň arasynda emele gelen hyzmatdaşlygyň we özara düşünişmegiň ýokary derejesiniň biziň halklarymyzyň bähbidine ikitaraplaýyn türkmen-ermeni gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy üçin berk esas bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirdi.

Jemgyýet

Daşoguzda hususy kompaniýalar şäher gurluşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmäge saldamly goşant goşýarlar

Batyr ÖRÄÝEW

Täze jaýlarda amatly ýaşaýyş üçin ähli şertler döredilen. Üç otagly öýüň umumy meýdany 175 inedördül metr bolsa, dört otaglysynyňky-- 200 inedördül metrden gowrakdyr. Onda ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa gurluşyk we bezeg materiallary, şeýle hem tehnologik innowasiýalar ulanylar. Ýaşaýyş jaýlar toplumy şäheriň ösen durmuş-dynç alyş düzümli böleginde gurulýar.