Habarlar 9 march 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer hormatly Prezidentimiziň Kuweýt Döwletine hem-de Birleşen Arap Emirliklerine boljak resmi saparlaryna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Döwlet Baştutanymyz Kuweýte we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlary amala aşyrar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Şunuň bilen baglylykda, Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň we giňeltmegiň ýurdumyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygy bellenildi. Döwlet Baştutanymyz Kuweýt we BAE bilen gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belläp, ikitaraplaýyn ykdysady hem-de söwda gatnaşyklaryny ösdürmek, maýa goýum işini we işewür gatnaşyklary işjeňleşdirmek hem-de medeni-ynsanperwer ulgamda gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyny nygtady.

Ykdysadyýet

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary ýöriteleşdirilen sergide öz üstünliklerini görkezer

Hususy ulgamy ösdürmek boýunça toplumlaýyn maksatnamalaryň amala aşyrylmagy netijesinde tutuş ýurdumyzda häzirki zaman önümçilikleri döredildi we olar üstünlikli işleýär. Bu kärhanalarda öndürilýän köp görnüşli ýokary hilli önümler diňe bir içerki bazarda däl-de, eýsem, daşary ýurtlarda-da uly islegden peýdalanýar.

Resmi habar

“Nusaý ýollary” hususy kärhanasy Ahal welaýatynda şypahana gurar

Gurluşyk işlerine 2018-nji ýylyň aprel aýynda başlamak we şypahanany 2020-nji ýylyň aprel aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.

Sport

Marokkodaky ýaryşda türkmen dzýudoçysynyň üstünligi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

52 kilograma çenli agram derejesinde bürünç medala eýe bolan halkara derejeli sport ussady Gülbadam Babamuratowa üstünlik gazandy. Ýaryşlara dürli derejeli ýaryşlarda has ýokary netijeleri gazanan ildeşlerimiziň 8-si gatnaşýar.

Medeniýet

Beýik Ýüpek ýolunyň ýurdumyzyň çägindäki ugurlary boýunça wagyz-nesihat çäresi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

“Arkadag gurduran polat ýollary — Beýik döwrümiziň Ýüpek ýollary” atly wagyz ediş çäresine döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň wekilleri gatnaşýarlar. Ol hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen yglan edilen 2018-nji ýylyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýen şygaryna bagyşlanylan medeni-köpçülikleýin çäreleriň meýilnamasynyň çäklerinde geçirilýär.

Hyzmatdaşlyk

Halkara pul gaznasynyň (HPG) wekilleriniň Türkmenistana saparynyň netijeleri jemlenildi

HPG-niň wekiliýetiniň iş saparynyň netijeleri barada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ministrler Kabinetiniň 9-njy martda bolan mejlisinde habar berildi.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň Prezidentine Siriýada An-26 kysymly uçaryň heläkçilige uçrandygy zerarly gynanç hatyny iberdi

Döwlet Baştutanymyz bu pajyga barada çuňňur hasrat bilen eşidip, Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna, şeýle hem Russiýanyň ähli halkyna ýürekden gynanjyny beýan etdi.