Habarlar 11 april 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Mejlise Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, welaýatlaryň, şäherleriň hem-de etraplaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary, şeýle hem beýleki ýolbaşçylar çagyryldy. Milli Liderimiz mejlisiň dowamynda degişli hasabatlary diňledi we ýerine ýetirilen işlere anyk baha berdi.

Resmi habar

Resmi habarlar

*** Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Guwanç Orazmyradowiç Berdiýew Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

G.M.MÜŞŞIKOW hakynda

Wakalaryň jümmüşinde

Sport

Aziýanyň Futbol konfederasiýasynyň Kubogyny almak ugrundaky ýaryşda türkmen toparlarynyň deňme-deň oýny

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Geçen möwsümde «Türkmenistanyň çempiony» diýen at ugrunda bäsleşen bu toparlaryň arasyndaky oýun örän çekeleşikli ýagdaýda geçdi. Garaşylyşy ýaly, oýnuň birinji ýarymynda toparlaryň ikisi hem goranyşa üns berdiler. Oýun çekeleşikli bolan bolsa-da, iş ýüzünde pökgi salynmadyk pursatlar bilen geçdi. Ýöne ýaryşyň deňme-deň barşy hiç topary, aýratyn-da oýnuň öňdebaryjysy “Altyn asyry” kanagatlandyrmady. Bäsleşigiň barşynda bu topardakylaryň tizligi düýpli artyp, “Ahalyň” futbolçylary bäsdeşleriniň hüjümlerine gaýtawul bermeli boldular.