Habarlar 12 april 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Behişdi bedewlerimiz Beýik Ýüpek ýolunyň waspydyr

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmenistanyň özboluşly tebigy aýratynlyklary, onuň ajaýyplygy, aýratyn-da, gaýtalanmajak sungat eserine çalymdaş gözelligi döredýän bahar pasly ylhamyňy joşdurýan özboluşlylyk bolup durýar. Hut şu ajaýyplyklar, ynsan janyna ýakymly türkmen tebigaty milli Liderimiziň döredijiliginde möhüm orun tutýar. Hormatly Prezidentimiz şeýle gözellikler bilen bir hatarda, behişdi bedewlerimiziň belent derejeli tarypa mynasyp gözelligini wasp etmäge uly ähmiýet berýär.

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan — BMG: saglygy goraýyş ulgamynda hyzmatdaşlyk

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýurdumyzda köpçülikleýin häsiýete eýe bolýan bedenterbiýe-sagaldyş hereketi, sagdyn nesilleri terbiýelemek maksady bilen lukmançylyk-durmuş üpjünçiligini kämilleşdirmek boýunça hökümetiň alyp barýan ulgamlaýyn işi Milletler Bileleşigi tarapyndan ýokary baha mynasyp bolýar. BMG-niň Türkmenistanda işleýän edaralarynyň wekilleri ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamynda döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda gazanylan ösüşleri belläp, milli maksatnamalary durmuşa geçirmek babatda hem-de bilelikdäki täze taslamalaryň çäklerinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny tassyklaýarlar.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Alžiriň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna Beýik Biribardan sabyr-takat diläp, ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

“Türkmenistan bilen Azerbaýjany köpasyrlyk dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda emele gelen hyzmatdaşlygyň we özara düşünişmegiň ýokary derejesiniň iki doganlyk halkyň bähbidine türkmen-azerbaýjan gatnaşyklaryny depginli ösdürmek we pugtalandyrmak üçin berk esas bolup hyzmat etjekdigine ynanýaryn” diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan — Koreýa Respublikasy: ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Duşuşyga ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň — Awtomobil ulaglary ministrliginiň, Demir ýol ulaglary ministrliginiň, Aragatnaşyk ministrliginiň, Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Döwlet gümrük gullugynyň, “Türkmenawtoýollary” döwlet konserniniň, “Türkmenhowaýollary” gullugynyň, Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň, Strategik meýilnamalaşdyryş we ykdysady ösüş institutynyň, Türkmen logistika assosiasiýasynyň esasy hünärmenleri gatnaşdylar.