Habarlar 14 april 2018

Medeniýet

Türkmenistanyň halk nakgaşy Durdy Baýramowyň ýagty ýadygärligine bagyşlanyp onuň eserleriniň sergisi gurnaldy

Tamara GLAZUNOWA

Şu sene mynasybetli muzeýiň zallarynyň birnäçesinde nakgaşyň grafika we žiwopis eserleriniň uly sergisi gurnaldy. Olaryň ählisi- žiwopis işleriniň 115-si we grafika işleriniň 145-si muzeýde saklanylýan işlerdi. Olary awtoryň hut özi 1981-nji ýylda muzeýe peşgeş beripdi.

Jemgyýet

Daşoguz welaýatynda suw üpjünçiligi ulgamy kämilleşdirilýär

Batyr ÖRÄÝEW

Demirgazyk sebitiň beýleki etraplarynda-da ozal hereket edýän suw geçirijileriniň durkuny täzelemek we täzelerini gurmak işleri alnyp barylýar, sebitde şäherleriň we obalaryň inžeherçilik-kommunikasiýalary işjeň ösdürilýär. Amala aşyrylýan işler oňaýly durmuş şertlerini döretmäge we suwdan rejeli peýdalanmaga niýetlenendir. Bu ulgamdaky iri täze gurluşyklaryň hatarynda Boldumsaz, Görogly we S. Türkmenbaşy adyndaky etraplarda agyz suwuny çykarýan kärhanalar, etraplaryň birnäçesinde dürli kuwwatlykly täze suw alynýan we lagym-arassalaýyş desgalary bar.

Hyzmatdaşlyk

Döwlet gullukçylarynyň mümkinçiligini ýokarlandyrmaga bagyşlanan okuwlar tapgyry geçirildi

Hajymyrat PIRMUHAMMEDOW, Döwlet gullugy akademiýasynyň uly mugallymy

2017-nji ýylyň başynda başlanan taslama halkara tejribesiniň we milli iş ýörelgeleriniň jähtinden häkimiýet hem-de dolandyryş ulgamynyň kanunçylyk we hukuk ugurlarynda döwlet gullukçylarynyň mümkinçiligini ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.

Ylym

Bilermenler Milli tokaý maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

Ýelena DOLGOWA

Milli tokaý maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň ugurlary, şol sanda döwlet tokaý kadastryny döretmek ara alnyp maslahatlaşylan esasy tema boldy. Bu söhbetdeşlige Mejlisiň, oba we suw hojalygy, maliýe we ykdysadyýet ministrlikleriniň hünärmenleri, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň düzümindäki goraghanalaryň we tokaý hojalyklarynyň işgärleri çagyryldy.

Jemgyýet

Dünýäniň geljeginiň bähbidine Türkmenistanyň başlangyçlary

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Mejlisiň Başlygy we deputatlary, dürli ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlary, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ylym we medeniýet işgärleri, hormatly ýaşulular, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Ykdysadyýet

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Manat serişdelerine Russiýanyň we Ermenistanyň işewür toparlarynyň wekilleri bahasy 4 million 808 müň manatdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.