Habarlar 19 april 2018

Hyzmatdaşlyk

Pekinde geçirilen COTTM-2018-de Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçiligi bilen tanyşdyryldy

Çäre syýahatçylyk bazarynyň ähli ugurlarynyň hünärmenlerini: milli we sebit kompaniýalarynyň, syýahatçylyk operatorlarynyň we syýahatçylyk agentlikleriniň ýolbaşçylaryny, awiakompaniýalaryň, awtomobilleri kärendesine berýän kompaniýalaryň wekillerini, deňizde gämili syýahatlary, daşary ýurt syýahatlaryny, göçme syýahatlary, myhmanhana telekeçiliginiň guramaçylaryny, ätiýaçlandyryş edaralarynyň wekillerini, syýahatçylyk enjamlaryny we gurallaryny iberijileri, köpçülikleýin habar beriş serişdelriniň wekillerini birleşdirdi.

Medeniýet

Saz sungatynyň çeşmelerine bagyşlanan halkara forumy tamamlandy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ylmy maslahatyň bölümleýin mejlislerinde 50-den gowrak çykyşlar diňlenildi we ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem dünýä halklarynyň aýdym-saz mirasyny hemmetaraplaýyn öwrenmäge we wagyz etmäge bagyşlanan meselelere garaldy.

Resmi habar

Resmi habar

Resminama bilen ýokarda agzalan bäsleşikleri geçirmek boýunça eminler toparynyň düzümi tassyklanyldy.

Jemgyýet

Pudaklaýyn žurnalyň täze sanynda ekologiýa medeniýetiniň dürli ugurlary beýan edilýär

Ýelena DOLGOWA

Milli bilim institutyndan S. Durdyýewiň makalasy hünärmenleriň täze neslini taýýarlamaga bagyşlanypdyr. Awtoryň belleýşi ýaly, 2013-2014-nji ýyllarda ýurduň orta hünärment we ýokary okuw mekdeplerinde “Ekologiýa we daşky gurşawy goramak” dersi girizildi, mekdeplerde “Ekologiýa” dersi okadylyp başlandy. Awtor türkmen jemgyýetiniň we her bir maşgalanyň durmuşynda “ekologiýa medeniýeti” we “ekologiýa bilimi” ýaly düşünjeler barada pikir ýöredýär.

Jemgyýet

Döwrebap ýaşaýyş jaý toplumy Balkanabadyň durmuş düzüminiň üstüni ýetirer

Wladimir KOMAROW

“Galkynyş” köçesiniň golaýyndaky meýdanda mehanizatorlar geljekki binalaryň binýadynyň düýbüni gazyp başladylar. Birleşigiň gurluşykçylary 148 belgili otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan hersinde 2, 3 we 4 otagly öýleriň 36-sy bolan dört gat jaýlaryň 32-sini gurarlar. Täze ýaşaýyş jaý toplumynyň durmuş-ýaşaýyş düzüminde Saglyk öýi, 600 orunlyk mekdep, 160 çaga niýetlenen çagalar bagy we söwda merkezleriniň ikisi bolar. Taslama laýyklykda gurluşyk tapgyrlaýyn amala aşyrylar. 2,5 ýylyň dowamynda ýaşaýyş jaýlarynyň 18-si we söwda merkezleriniň ikisi, ikinji tapgyrda-ýaşaýyş jaýlarynyň 14-si we beýleki binalar gurlar.