Habarlar 22 april 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmen-özbek gatnaşyklary ösüşiň täze belentliklerine çykýar

Köp synçylaryň taryhy waka diýip atlandyran bu sapary dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk, köpasyrlyk medeni hem-de ruhy däpleriň umumylygy bilen baglanyşýan ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge täze itergi berer. Häzirki taryhy eýýamda taraplaryň üýtgewsiz erkine daýanyp, bu ýörelgeler ägirt uly mümkinçilikleri bolan gatnaşyklary hemmetaraplaýyn işjeňleşdirmek we köpugurly esasda ösdürmek üçin pugta binýady emele getirip, täze derejede dowam edýär we onuň üsti ýetirilýär.

Resmi habar

Resmi habar

* * * Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myratdurdy Handurdyýewiç Kaibow “Edebiýat we sungat” gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Milli olimpiýa komitetiniň baştutanlygyna gaýtadan saýlanyldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli olimpiýa komitetiniň 2016 — 2017-nji ýyllardaky ýerine ýetiren işleri baradaky synda 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda üstünlikli geçen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň bu döwürde biziň ýurdumyz üçin esasy waka bolandygy bellenildi. Halkara sport jemgyýetçiligi tarapyndan oýunlaryň ýokary derejede guralyşyna, iň berk dünýä standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän düzümleriň nusgalyk hiline ýokary baha berildi.

Jemgyýet

Daşoguz welaýatynda durmuş-medeni ähmiýetli binalaryň sany artýar

Batyr ÖRÄÝEW

Otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan we ýokary amatlykly täze jaýlar köne jaýlardan boşan ýerlerde bina edilýär. Ýerden rejeli peýdalanmagyň we hereket edýän inženerçilik-tehniki kommunikasiýalaryň bolmagy netijesinde Daşoguzyň döwrebap binagärlik toplumyna sazlaşykly goşuljak ösen durmuş-ýaşaýyş düzümli häzirkizaman ýaşaýyş jaý toplumy kemala getirilýär. Jaýlar geljekki ýaşaýjylaryň paýynyň hasabyna gurulýar.