Habarlar 4 april 2018

Medeniýet

Puşkin adyndaky teatryň döredijilik topary “Zoraýakdan tebip bolan” oýnuny sahnalaşdyrdy

Tamara GLAZUNOWA

Moýeriň “Tartýuf”, “Don Žuan” we beýleki belli eserleri öz döwrüniň ahlak sypatlaryny açyp görkezen ozboluşly aýna bolup, Ýewropa teatr sungatynda täze ugruň başyny tutupdy. Molýer çeper dil we kinaýa bilen ahlaksyzlygy, bahyllygy, ikiýüzlüligi ýazgaryp, gahrymanlarynyň kemçiligini açyp görkezýär.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti «John Deere» kompaniýasynyň bölüminiň ýolbaşçysyny kabul etdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Myhman duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin milli Liderimize çuňňur hoşallyk bildirip, oňaýly maýa goýum ýagdaýy hem-de ýurtda amala aşyrylýan iri möçberli özgertmeler babatda daşary döwletleriň işewür toparlarynyň wekilleri üçin Türkmenistanyň örän uly gyzyklanma döredýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyzyň öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ykdysady ösüşde, şol sanda oba hojalygynda uly netijeler gazanyldy diýip, Markwart fon Pents sözüni dowam etdi hem-de “John Deere-iň” netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny aýtdy. Hyzmatdaşlyk gatnaşyklary 25 ýylyň dowamynda üstünlikli ösdürilýär, munuň şeýledigine kompaniýanyň iri möçberli milli taslamalara gatnaşmagy mysal bolup hyzmat edýär.

Resmi habar

Türkmenistanda Estoniýa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlady hem-de iki halkyň dostluk gatnaşyklaryny pugtalandyrmak işinde we Türkmenistan bilen Estoniýanyň arasynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde üstünlikleri arzuw etdi.