Habarlar 5 april 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Saglyk ýoluny geçdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Halkyň abadançylygy, onuň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak, beden we ruhy taýdan sagdyn, berk bedenli, aň-paýhas taýdan ösen ýaş nesli kemala getirmek baradaky alada Türkmenistanda döwlet syýasatynyň aýratyn möhüm ugry derejesine çykaryldy. Döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy bilen köpçülikleýin bedenterbiýe hereketini hem-de ýokary netijeli sporty ösdürmek, sagdyn durmuş ýörelgesini kemala getirmek boýunça çäreler milli taglyma öwrüldi, ol türkmen jemgyýetini jebisleşdirip, tutuş il bolup, zyýanly endiklere garşy durmaga hem-de sazlaşykly ösen raýatlaryň ýetişmegi üçin amatly şertleri döretmäge ýardam edýär.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Ata Öweznepesowiç Serdarowy, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Niderlandlar Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, Türkmenistanyň Ýewropa Bileleşiginiň ýanyndaky wekilçiliginiň baştutany hem-de Himiýa ýaraglaryny gadagan etmek baradaky guramanyň ýanynda Türkmenistanyň Hemişelik wekili wezipelerinden boşatmaly.

Jemgyýet

2017-nji ýylyň ýylýazgysy: saglygy goraýyş

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Häzirki döwürde saglygy goraýyş ulgamynda ilaty ýatymlaýyn şertlerde ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary bilen üpjün edýän býujet we hojalyk hasaplaşygyndaky hassahanalaryň näsag orunlary rejeli ulanylýar. Şäher saglyk öýlerinde maşgala lukmançylygy ýörelgesi boýunça edilýän saglygy goraýyş hyzmatlary kämilleşdirildi. “Saglyk” Döwlet syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde ähli ýaşdaky raýatlaryň arasynda näsazlygyň görkezijisi peseldi.

Jemgyýet

«Gospitaliýa Internasional GmbX» kompaniýasy Türkmenistanda taslamalaryň kyrkdan gowragyny durmuşa geçirdi

Wladimir KOMAROW

Ýurdumyzda Garaşsyzlyk ýyllary bina edilen lukmançylyk edaralarynyň aglabasy “Gospitaliýa Internasional GmbX” kompaniýasynyň gatnaşmagynda enjamlaşdyryldy. Kardiologiýa merkezinden soň 2000-nji ýylda Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň tabşyrygy bilen iç keseller Merkezi işe girizildi.

Jemgyýet

Düýe süýdiniň we ondan alynýan çaldyr agaran ýaly önümleriň ýokumly häsiýetleri kändir

Gurban SAPAROW, TYA-nyň maldarçylyk we weterinariýa instituty

Düýe süýdi sygryňkydan haýal uýasa-da, ol çalt gaýtadan işlenilmegini talap edýän tiz zaýalanýan önümdir. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Maldarçylyk we weterinariýa institutynyň alymlary Tehnologiýalr merkeziniň hünärmenleri bilen bilelikde düýedarçylyk önümleriniň saklanyş möhletini uzaltmagyň ygtybarly ususlyny teklip etdiler. Şunda gurak düýe süýdiniň gürrüňi edilýär. Oňa reýhandan, käkilik otundan, şibitden, süýji ýowşandan, narpyzdan alnan substrat goşulýar, olar toz şekilinde dikeldilen önüme näzik tagam berip, onuň ýokumyny has-da ýokarlandyrýar.