Habarlar 7 april 2018

Hyzmatdaşlyk

Türkmen hünärmenleri döwlet gullukçylaryny taýýarlamagyň halkara tejribesi bilen tanyşdylar

Hajymyrat PIRMUHAMMEDOW, Döwlet gullugy akademiýasynyň uly mugallymy

Saparyň maksady—işgärler syýasatynda halkara tejribesini, şeýle hem döwlet gullukçylaryny taýýarlamak we olaryň hünärini ýokarlandyrmak ulgamyndaky täzelikleri öwrenmekdi. Sapar Gazagystanyň Hökümetiniň we BMG-nyň Ösüş Maksatnamasynyň başlangyjy bilen 2013-nji ýylyň mart aýynda ýurtlaryň 25-siniň we halkara guramalarynyň 5-siniň wekilleriniň gatnaşmagynda döredilen Astanadaky döwlet gullugy ulgamyndaky Sebit bölüminiň ýardam bermeginde guraldy. Sebit bölümi döwlet gullugyny özgertmekde bilimleri we tejribe alyşmak boýunça binýat bolup, maslahatlar we usulýet goldawyny berýär.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä saglyk güni mynasybetli guralan baýramçylyk çärelerine gatnaşdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Şu gün, ýaz pas­ly­nyň aja­ýyp pur­sa­dyn­da mil­li se­ne­na­ma­my­zyň şan­ly wa­ka­la­ry­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zi­len we dä­be öw­rü­len Sag­lyk ýo­lu­na çyk­mak çä­re­si, spor­tuň dür­li gör­nüş­le­ri bo­ýun­ça ýa­ryş­lar, sa­gal­dyş, me­de­ni çä­re­ler gu­ral­dy. Baý­ram­çy­lyk da­ba­ra­la­ry­na hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedow gat­naş­dy.

Hyzmatdaşlyk

GDA ýurtlarynyň DIM-leriniň ýolbaşçylarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

We­ki­li­ýet­le­riň ýol­baş­çy­la­ry mag­lu­mat teh­no­lo­gi­ýa­la­ry ul­ga­myn­da je­na­ýat­çy­lyk­la­ra gar­şy gö­reş­mek­de GDA ýurt­la­ry­nyň hyz­mat­daş­ly­gy ha­kyn­da yla­la­şy­gyň, 2019 — 2023-nji ýyl­lar üçin je­na­ýat­çy­ly­ga gar­şy gö­reş­me­giň bi­le­lik­dä­ki çä­re­le­ri­niň döw­le­ta­ra mak­sat­na­ma­sy­nyň tas­la­ma­la­ry­na we beý­le­ki­le­re ga­ra­dy­lar.

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň Mejlisinde duşuşyk

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Myh­man­lar hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy esasynda düýp­li öz­gert­me­ler bi­len bag­ly­lyk­da mil­li par­la­men­tiň alyp bar­ýan iş­le­ri­niň esa­sy ugur­la­ry bi­len ta­nyş­dy­ryl­dy. Mil­li Li­de­ri­mi­ziň bu baş­lan­gyç­la­ry Türk­me­nis­ta­nyň häzirki ýe­ten yk­dy­sa­dy we dur­muş ösü­şi­niň dep­gi­ni­niň has-da güýç­len­di­ril­me­gi­ne, hal­ky­my­zyň aba­dan­çy­lyk de­re­je­si­niň yzy­gi­der­li üp­jün edil­me­gi­ne ýar­dam ber­me­li­dir.

Wakalaryň jümmüşinde

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Sizi adamzadyň belent ynsanperwer ýörelgelerini dabaralandyrýan halkara baýram — Bütindünýä saglyk güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda bu ajaýyp halkara baýramyň şanyna geçiriljek dabaralaryň mähriban Watanymyza, sagdyn we bagtyýar durmuşymyza, berkarar döwletimizde gazanylýan beýik üstünliklere bolan buýsanjymyzy has-da artdyrjakdygyna berk ynanýaryn.