Habarlar 22 may 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin ýörite mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine gatnaşmak üçin halkara guramalaryň, Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň orunbasarlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazet-žurnallaryň redaktorlary, jemgyýetçilik hem-de sport guramalarynyň ýolbaşçylary we beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 3-nji iýuny Bütindünýä welosiped güni diýip yglan etmek baradaky Rezolýusiýasyndan ugur alyp hem-de Garaşsyz Watanymyzda bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, Bitarap Watanymyzyň halkara sport abraýyny has-da belende götermek, ýurdumyzda welosiped sportuny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, karar edýärin:

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag haty gelip gowuşdy

Siziň Alyhezretiňize mukaddes Oraza aýynyň başlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy ibermek meniň üçin uly hormatdyr.

Jemgyýet

Milli köpçülikeýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri teleradiogepleşikleriň halkara ölçegleri bilen tanyşdylar

ÝeHHG-nyň bilermenleri Anna Kaçkaýewa (Russiýa) we Arkadiý Maýofis (Ysraýyl) milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini döwlet, jemgyýetçilik we täjirçilik telewideniýesini ösdürmegiň dünýä tejribesi bilen tanyşdyrdylar.