Habarlar 10 june 2018

Medeniýet

«Amul — Hazar 2018» mediaforumy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

“Mary” myhmanhanasynyň öňündäki meýdançada foruma gatnaşyjylary sungat ussatlary aýdym-sazly kompozisiýa, şeýle hem görkezme maksatnamalary bilen çykyş eden türgenler garşyladylar. Aýdymlarda ata Watanymyza, milli Liderimize — ýurdumyzda ajaýyp özgertmeleriň başyny başlaýjy ynsana bolan çäksiz söýgi we hoşallyk wasp edildi. Sagdyn durmuş ýörelgesiniň halkymyzyň abadançylygynyň, biziň ýeňişlerimiziň hem-de ähli beýik başlangyçlarymyzyň esasynda durýandygy, sportuň bolsa öňde goýlan maksatlara ýetmekde ajaýyp itergi bolup durýandygy baradaky pikir çykyşlaryň düýp mazmunyny düzdi.