Habarlar 15 june 2018

Resmi habar

Ykdysadyýet

Galla oragynyň depginleri: Ahal welaýaty

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ahalda gallanyň bol ýerleriniň biri — Tejen etrabynyň daýhan birleşiklerinde möwsüm batly depginler bilen dowam edýär. 43 müň 900 gektar meýdanda bereketli hasyl ýetişdirildi, munuň özi öňde goýlan maksady gazanmaga: döwlete dänäniň 92 müň tonnadan gowragyny tabşyrmak baradaky maksada ýetmäge ynam döredýär.

Wakalaryň jümmüşinde

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Sizi müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan hem-de adamzadyň ahlak we ruhy päkligini dünýä ýaýýan mukaddes Oraza baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Däp bolşy ýaly, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda hem parahatçylyk, dostluk, ynsanperwerlik ýaly gymmatlyklary özünde jemleýän bu gadymy baýramyň şanyna geçiriljek dabaralaryň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň at-abraýyny, şan-şöhratyny has-da belende göterjekdigine, beýik geljegimiz üçin yhlasly zähmet çekýän, döredýän, gurýan merdana halkymyzyň bagtyýar durmuşyna gaýtalanmajak öwüşgin çaýjakdygyna berk ynanýaryn.