Habarlar 17 june 2018

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşýar

Oraza baýramy mynasybetli iň gowy arzuwlarymy kabul ediň.

Ykdysadyýet

Galla oragynyň depginleri: Balkan we Daşoguz welaýatlary

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Balkan welaýatynyň galla kabul ediş bölümlerine we elewatorlaryna azyklyk dänäniň ilkinji müň tonnasy gelip gowuşdy. Gysga döwrüň içinde Serdar we Bereket etraplarynyň gallaçylary oragyň depginini ýokarlandyrdylar. Daýhanlaryň yhlasly zähmeti we ýokary hilli idegi netijesinde bol hasyl alyndy.