Habarlar 19 june 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Awtoulag sport merkezine bardy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyz sagdyn durmuş ýörelgesiniň işjeň tarapdary bolmak bilen, köpçülikleýin bedenterbiýäniň we sportuň ösdürilmegine uly ähmiýet berýär, sportuň dürli görnüşleri, şol sanda awtomobil sporty bilen meşgullanmakda ildeşlerimize nusgalyk görelde bolýar.

Hyzmatdaşlyk

Türkmen wekiliýeti ynsanperwer gatnaşyklaryň geljeginiň ara alnyp maslahatlaşylmagyna gatnaşýar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

GDA döwletleriniň ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň Döwletara gaznasynyň goldaw bermeginde guralan çäre görnükli medeniýet, ylym we bilim işgärlerini, döwlet düzümleriniň, halkara guramalarynyň hem-de Arkalaşygyň ýurtlarynyň jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylaryny, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini bir ýere jemledi.

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary derejeli maslahata gatnaşar

Wekilçilikli forum suw meseleleri boýunça gyzyklanma bildirýän taraplaryň gepleşiklerini dowam etdirmäge, möhüm ulgamda hyzmatdaşlygy giňeltmäge we pugtalandyrmaga, şeýle hem Durnukly ösüş maksatlarynyň suw bilen baglanyşykly wezipelerini çözmek boýunça maslahatlary işläp taýýarlamaga ýardam etmelidir.

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan — ÝHHG: maglumat ulgamynda hyzmatdaşlyk

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Halkara bilermenleri — Şweýsariýadan Aleksandra Ştark hem-de Ukrainadan Ýewgen Glibowiskiý döredijilik işine ýaňy gadam goýýan habarçylar bilen sapaklary geçýärler.

Ykdysadyýet

Galla oragynyň depginleri: Mary welaýaty

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýurdumyzyň günorta künjeginde hem bugdaý oragy dowam edýär. Bu ýerde Tagtabazar etraby öňdäkileriň hatarynda barýar. Bu etrabyň kärendeçileri 20 müň 300 tonna däne ýygnadylar.