Habarlar 20 june 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Hyzmatdaşlyk

Laws

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
«Harby borçlulyk we harby gulluk hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda

«5. Türkmenistanyň içeri işler edaralarynda gullugy geçýän ýa-da geçen we ýörite ady bolan raýat harby gulluga kabul edilen wagty oňa harby at hünär synagy toparynyň netijesi esasynda onda bolan ýörite ady göz öňünde tutulyp, Türkmenistanyň Goranmak ministri (kanun boýunça harby gulluk göz öňünde tutulan ministrlikleriň ýa-da pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary) tarapyndan dakylýar. Şunda onuň ýörite adynda gullugy geçen döwri gulluk ýyllaryny hasaplamak, nobatdaky harby ady dakmak we döwlet sylaglary bilen sylaglamak üçin harby gulluk ýyllaryna goşulýar.».

Laws

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda

5-nji bentde «, hukuk goraýjy edaralaryň bu ugurda alyp barýan işlerini utgaşdyrmagy» diýen sözleri aýyrmaly;

Laws

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
Türkmenistanyň Jenaýat kodeksine üýtgetme girizmek hakynda

II. Şu Kanun resmi taýdan çap edilen gününden herekete girizilýär.

Laws

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
«Türkmenistanyň içeri işler edaralary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaça girizmek hakynda

«8. Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde, beýleki goşunlarynda we harby edaralarynda gullugy geçýän ýa-da geçen harby ady bolan raýat Türkmenistanyň içeri işler edaralaryna gulluga kabul edilen wagty oňa ýörite at hünär synagy toparynyň netijesi esasynda, onda bar bolan harby ady göz öňünde tutulyp dakylýar.

Laws

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
«Hukuk namalary hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

1) 1-nji maddanyň 19-njy bendinde «tertipleşdirilen» diýen sözi «ulgamlaşdyrylan» diýen söze çalşyrmaly;

Laws

TÜRKMENISTANYŇ KANUNY
Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksine üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda

1) kodeksiň ýazgysynda «hukuk maslahathanasynyň», «Hukuk maslahathanasynyň», «hukuk maslahathanasyna» we «Hukuk maslahathanasyna» diýen sözleri degişlilikde «ýuridik maslahathanasynyň», «Ýuridik maslahathanasynyň», «ýuridik maslahathanasyna» we «Ýuridik maslahathanasyna» diýen sözlere çalşyrmaly;

Wakalaryň jümmüşinde

«Beýik Ýüpek ýolunyň ýüreginde ösüşi maliýeleşdirmek üçin hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahata gatnaşyjylara

Sizi Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanda geçirilýän «Beýik Ýüpek ýolunyň ýüreginde ösüşi maliýeleşdirmek üçin hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Size berk jan saglyk we bu halkara maslahatyň işine uly üstünlikleri arzuw edýärin.