Habarlar 24 june 2018

Medeniýet

Halkymyzyň döredijilik däpleriniň baýlygyny artdyrmak bilen

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

“Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýen şygar astynda geçýän ýylda Ahal welaýaty Medeniýet hepdeligini geçirmek boýunça çäreleri öz üstüne alyp, şu günler diňe watandaşlarymyzyň — medeniýet işgärleriniň we olaryň muşdaklarynyň däl-de, eýsem, daşary ýurtly myhmanlaryň gyzyklanma bildirýän merkezine öwrüldi.