Habarlar 5 june 2018

Ylym

“Dalçyn” okuw merkeziniň mugallymlary “online” şekilde öz hünär derejelerini kämilleşdirýärler

Murat SAPAROW

Şu ýylyň fewral aýyndan başlap, “Dalçyn” okuw merkeziniň işgärleri iňlis dili mugallymlarynyň hünär derejesini kämilleşdirmek taslamasyna gatnaşyp başladylar. Bu okuwlaryň aýratynlygy – okuwlaryň uzak aralykdan daşary ýurtda ýerleşýän Kembrij uniwersitetiniň hünärmenleri tarapyndan geçirilimeginden ybarat.

Jemgyýet

Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli halkara ylmy-amaly maslahat

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmen paýtagtynda bu halkara maslahatyň geçirilmegi ýurdumyzyň tebigaty goramak ulgamynda wajyp meseleleri çözmekde Merkezi Aziýa sebitiniň we tutuş dünýäniň çäklerinde ekologiýa maksatnamalaryny hem-de taslamalaryny durmuşa geçirmekde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmek boýunça eýeleýän möhüm ornunyň barha artýandygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.