Habarlar 11 july 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Halkara awtorallisine taýýarlyk görmegiň barşy bilen tanyşdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli Liderimiz ir säher bilen öňde boljak ralliniň geçjek ugrunyň jemleýji böleginiň başlanýan ýerine geldi.

Hyzmatdaşlyk

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek babatda hyzmatdaşlyk

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Okuw maslahatyna dürli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň — tele we radioýaýlymlaryň, gazetleriň, žurnallaryň, Internet-neşirleriň wekilleri, şeýle hem ýurdumyzyň degişli ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, hukukçylar, kazyýet iş önümçiligi babatda hünärmenler gatnaşdylar. Olaryň öňünde maslahata çagyrylan halkara bilermenler — Russiýadan S.Çižikow hem-de Beýik Britaniýadan M.Bekerman mowzuklaýyn syn bilen çykyş etdiler.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti «Tatneft» açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktoryny kabul etdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanowyň mähirli salamyny hem-de türkmen halkyna abadançylyk we rowaçlyk baradaky arzuwlaryny ýetirdi. Şunda Russiýanyň iri nebit kompaniýalarynyň biriniň ýurdumyz bilen uzak möhletli özara bähbitlilik esasynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy.

Jemgyýet

“Demokratiýa we hukuk” žurnaly

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Resmi habar