Habarlar 16 july 2018

Jemgyýet

Alymlar Hazaryň türkmen bölegindäki emeli adanyň ösümlik dünýäsine barlag geçirdiler

Ýelena DOLGOWA

Häzirki wagtda bu biologik meýdanyň tebigaty baýlaşýar, täze ada özgerýär, ol ekologik gözegçilige mümkinçilik döredýär. Ylmy we tebigaty goraýyş edaralarynyň hünärmenleri oňa ylmy barlaglary geçirmek, geljekde ekoligiýa syýahatçylygyny guramak üçin ornitologiýa ähmiýetli desga hökmünde garaýarlar. Bu ýerde adamlaryň ýaşaýyş-durmuşynyň täsiri bolmaz, häzirlikçe ada gelmäge diňe deňiz biologiýasy we guşlar boýunça hünärmenlere rugsat berlendir. Deňiziň kenaryndan ötegçi guşlara syn edip bolýar, aýlaglary bolsa Aziýanyň ötegçi suwda ýüzýän we suwa golaý ýaşaýan guşlarynyň üç ýüze golaý görnüşiniň düşleýän ýerleridir. Ýaşyl öwüsýän täze adajyk guşlaryň ünsüni özüne çeker.

Jemgyýet

Türk­me­nis­tan ila­tyň ke­sel­le­re gar­şy dur­nuk­ly­ly­gy­ny üp­jün et­mek­de dün­ýä­de öň­de bar­ýar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­myn­da giň möç­ber­li öz­gert­me­le­ri ama­la aşyr­mak mak­sa­dy bi­len, şol öz­gert­me­le­re giň ýol aç­ýan ka­nun­çy­lyk bin­ýa­dy pug­ta­lan­dy­ryl­dy. Ad­mi­nist­ra­tiw hu­kuk bo­zul­ma­lary ha­kyn­da­ky Türk­me­nis­ta­nyň ko­dek­si­niň re­je­le­nen gör­nü­şi­niň de­giş­li mad­da­la­ryn­da sa­ni­ta­ri­ýa ka­nun­çy­ly­gy­nyň bo­zul­ma­gy üçin bel­le­nil­ýän ad­mi­nist­ra­tiw çä­re­le­riň gö­rül­me­gi kä­mil­leş­di­ril­di, Türk­me­nis­ta­nyň Sa­ni­ta­ri­ýa ko­dek­si, «Ra­ýat­la­ryň sag­ly­gy­nyň go­ral­ma­gy ha­kyn­da», «Iý­mit önüm­le­ri­niň howp­suz­ly­gy­nyň we hi­li­niň üp­jün ...

Teswirlemeler

Ýur­du­my­zyň eks­port kuw­wa­ty­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na dok­ma se­na­ga­tynyň go­şan­dy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň 5-nji iýul­da ge­çi­ri­len gi­ňiş­le­ýin mej­li­sin­de bel­le­ni­li­şi ýa­ly, ýur­du­my­zyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi bo­ýun­ça önüm­çi­lik şu ýy­lyň 6 aýyn­da ge­çen ýy­lyň de­giş­li döw­ri bi­len de­ňeş­di­ri­len­de, 24,5 gö­te­rim art­dy. Hu­su­san-da, nah ýüp­lük­le­riň önüm­çi­li­gi­niň ösüş dep­gi­ni 112,3 gö­te­ri­me, nah ma­ta­la­ry ön­dür­me­giň ösüş dep­gi­ni 115,7 gö­te­ri­me, ti­kin we ör­me önüm­le­ri­ni ön­dür­me­giň ösüş dep­gi­ni 108,9 gö­te­ri­me, ha­ly we ha­ly önüm­le­ri­niň ösüş dep­gi­ni bol­sa 104,8 gö­te­ri­me deň bol­dy.

Sport

Jiu-jit­su bo­ýun­ça Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýy­gyn­dy to­pa­ry­myz 18 me­da­la my­na­syp bol­dy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry­nyň dü­zü­mi­ne dün­ýä we Azi­ýa çem­pio­nat­la­ryn­da hem-de Aş­ga­bat — 2017 oýun­la­ryn­da ýe­ňi­ji bo­lan iň go­wy tür­gen­ler gir­ýär. Bi­ziň tür­gen­le­ri­miz Ak­tau­da jiu-jit­su­nyň üç ug­ry: kon­takt, “ne-wa­za” we sö­weş gör­nüş­le­rin­de bäs­leş­di­ler.