Habarlar 2 july 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinany ýerine ýetirmegiň çäklerinde milli Liderimiziň başlangyjy boýunça ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleriň ýerine ýetirilişi hakynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, milli howpsuzlyk ministri Ý.Berdiýew hasabat berdi. Şeýle hem şu ýylyň başyndan bäri gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barlan işler barada hasabat berip, Ý.Berdiýew hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada aýtdy.