Habarlar 3 august 2018

Ykdysadyýet

1-nji sentýabra çenli ýurdumyzda öndürilýän kompýuterleriň 50 müňüsi çykarylar

Wladimir KOMAROW

Täze önümi düzmek üçin “Türkmenkabel” zawodynda ýörüte seh işe girizilip, onda awtomatlaşdyrylan yzygiderli enjam gurnaldy. Kompýuterleri düzmek tehnologiýasyny öwrenen 50 adam bu enjamlary ýygnaýarlar. Gapdaldaky sehde bolsa, termoplastawtomatlarda geljekki önümleriň plastmass gabarasyny guýýarlar. Kompýuterleri ýygnamak üçin zerur enjamlar hytaý kompaniýasyndan alyndy.

Jemgyýet

Döwlet edaralarynyň wekilleri ODM-y dolanşykdan aýyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

Ýelena DOLGOWA

Okuwyň barşynda Türkmenistanda dürli hladagentleriň ulanylyşyna, halkara we milli derejelerde Kigali düzetmesiniň ilerledilişine syn berildi. Okuwyň guramaçylary alternatiw tehnologiýalara üns çekdiler, gadagan edilen we düzgünleşdirilýän ozon dargadyjy maddalary dolanşykdan aýyrmak boýunça kanunçylyk çäreleri, kondinsirleýji täze enjamlaryň energiýa netijeliligi beýan edildi.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasy ugruny iş ýüzünde durmuşa geçirmek bilen baglylykda, şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetiren işleri barada hasabat berdi. Şu ýyl milli Liderimiziň daşary ýurtlara amala aşyran saparlarynyň hem-de daşary ýurt döwletleriniň ýolbaşçylarynyň birnäçesiniň ýurdumyza bolan saparlarynyň netijeleri bu strategiýanyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Abraýly sebit we halkara guramalary, şol sanda BMG bilen hyzmatdaşlyk hem okgunly ösdürilýär.