Habarlar 7 august 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Mil­li Li­de­ri­miz bi­le­lik­dä­ki mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ge­çip, Mej­li­siň Baş­ly­gy G.Mäm­me­do­wa söz ber­di. Mil­li par­la­men­tiň ýol­baş­çy­sy döw­le­ti­mi­ziň ka­nun­çy­lyk-hu­kuk bin­ýa­dy­ny mun­dan beý­läk-de kä­mil­leş­dir­mek, tä­ze ka­nun­çy­lyk na­ma­la­ry­nyň äh­mi­ýe­ti­ni we ma­ny-maz­mu­ny­ny ila­ta dü­şün­dir­mek hem-de Halk Mas­la­ha­ty­nyň bi­rin­ji mej­li­si­ne taý­ýar­lyk gör­mek bo­ýun­ça alyp bar­ýan iş­le­ri ba­ra­da ha­bar ber­di. Halk Mas­la­ha­ty­nyň bi­rin­ji mej­li­si­ni ýo­ka­ry gu­ra­ma­çy­lyk de­re­je­sin­de ge­çir­mek mak­sa­dy bi­len, ýur­du­my­zyň Mej­li­si de­giş­li ...

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Il­ki bi­len Döw­let howp­suz­lyk ge­ňe­şi­niň sek­re­ta­ry, mil­li howp­suz­lyk mi­nist­ri Ý.Ber­di­ýew ýur­du­my­zyň go­ra­nyş uky­by­nyň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy­na, Mil­li go­şu­nyň kuw­wa­ty­nyň art­dy­ryl­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len we go­ran­mak hä­si­ýe­ti­ne eýe bo­lan Har­by dokt­ri­na­ny üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çir­mek mak­sa­dy bi­len, şu ýy­lyň ba­şyn­dan bä­ri ama­la aşy­ry­lan anyk iş­ler ba­ra­da ha­sa­bat ber­di. Şeý­le hem ha­sa­bat döw­rün­de ýol­baş­çy­lyk ed­ýän dü­zü­min­de ýe­ri­ne ýe­ti­ri­len iş­ler we har­by gul­luk­çy­la­ryň hü­när de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­mak ug­run­da dur­mu­şa ...

Medeniýet

Bosniýanyň Zenisa şäherinde bolan konsertde Nury Halmämmedowyň “Hüwdi” eseri ýaňlandy

Çykyşlaryň dowamynda Makedoniýanyň, Çernogoriýanyň, Bosniýanyň we Gersegowinanyň, Serbiýanyň we Kosowonyň ilaty TÝuRKSOÝ Ýaşlar kamera orkestriniň ýerine ýetirijilik ussatlygy bilen tanyşdy. Gastroly Türkiýe Respublikasynyň Medeniýet we syýahatçylyk ministrligi hem-de Ýunus Emre adyndaky Instituty gurnadylar.

Jemgyýet

Lebap welaýatynyň demirgazygynda şäher görnüşli şäherçe gurulýar

Berdimyrat JUMAÝEW

Takyr ýerlerde amatly durmuş-ýaşaýyş şertleri bolan täze şäherçäniň gurluşygy boýunça taslamanyň durmuşa geçirilmegi oba ilatyna ýokary hilli durmuşy üpjün etmek babatda milli özgertmeler maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylýandygyna şaýatlyk edýär. Täze döwrebap şäherçede kottej görnüşli bir we iki gatly jaýlary, şeýle hem dört gatly jaýlaryň birnäçesini bina etmek göz öňünde tutulýar.

Jemgyýet

“Hazarekogözegçilik”: Hazaryň kenarýaka zolagynyň ekologiýa görkezijileri kada laýyk gelýär

Amangül MÄMMEDOWA, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komitetiniň Ekologiýa gözegçiligi gullugy

Köpugurly tebigaty goraýyş işlerine Hazar ekologia gullugy (“Hazarekogözegçilik”) çekilip, ol daşky gurşawyň ýagdaýyny barlaýar, ähli görkezijiler boýunça deňiz suwunyň ýokarky gatyny we deňiz düýbündäki çökündileri, deňiz kenarynyň ýerasty suwlaryny, howany öwrenýär. Ol indi kyrk ýyldan gowrak wagt bäri işläp gelýär we öz işini milli kanunlaryň talaplaryna laýyklykda gurnaýar, deňziň türkmen kenarynyň senagat zolagynda desgalaryň gurluşygyna we ulanylyşyna gözegçilik edýär, deňizde we gury ýerde ýük daşaýan, energiýa serişdelerini çykarýan we daşaýan, geofiziki we geologik barlaglary alyp barýan daşary ýurtly we ýerli kompaniýalaryň işiniň ekologiýa talaplaryna laýyk gelşini barlaýar. Ekologlar ...