Habarlar 8 august 2018

Ykdysadyýet

Türkmen telekeçileri briketlenen kömür çykarmagy özleşdirdiler

Wladimir KOMAROW

Briketlenen kömür öndürýän seh Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Bugdaýly” daýhan birleşiginde ýerleşýär. Agaç kömüri daşary ýurtdakylara ekologiýa taýdan arassa alternatiwadyr. Ol tebigy serişdelerden – oba hojalyk önümçilginiň galyndylaryndan: guran gowaça baldaklaryndan we üzüm şahalaryndan taýýarlanylýar. Briketlerde ekologiýa we adamlaryň saglygyna ýaramaz täsir edýän himiki birleşdirijiler hem-de baglaýjy maddalar ýokdur.

Ykdysadyýet

Ýurdumyzyň azyk laboratoriýalary ISO/IEC 17025 ölçeginiň täze ugry boýunça akkreditasiýa almaga taýýarlanýarlar

Zeýnep AGAMÄMMEDOWA

Halkara bilermeni Wladimir Beresnewiň geçiren okuw-türgenleşigine gatnaşanlar laboratoriýalara akkreditasiýa bermegiň halkara ulgamy, barlag we ölçeg laboratoriýalary üçin ISO/IEC 17025:2017 halkara ölçegleriniň talapalry bilen tanyşdylar. ISO/IEC 17025 ölçeginiň soňky ugrunyň adalatlylyk, içerki we daşarky ýagdaýlaryň laboratoriýalaryň işine täsiri, onuň işiniň huhuk aspektleri, töwekgelçilik menejmenti, IT-tehnologiýalaryň ulanylmagy ýaly täze girizilen kadalaryna aýratyn üns berildi.

Jemgyýet

Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyndaky täze jaýlara maşgalalaryň 2 müňden gowragy göçüp bararlar

Wladimir KOMAROW

Şol bir wagtyň özünde durmuş üpjünçiligi ulgamlary döredilýär we jaýlaryň töweregi abadanlaşdyrylýar. Bug gazanlarynyň ikisi we nasos beketleri, çagalar meýdançalarynyň dördüsi, futbol meýdançalarynyň ikisi guruldy, inženerçilik ulgamlary, aragatnaşyk kabelleri çekildi.

Resmi habar

Resmi habar

Gurluşyk işlerine 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda başlamak we myhmanhanany 2021-nji ýylyň fewral aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.