Iň soňky habarlar

Türkmen-pakistan hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

Aşgabatda türkmen paýtagtynda Hökümetara türkmen-pakistan toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Pakistan Yslam Respublikasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi. Işjeň ýagdaýda geçen mejlisiň barşynda taraplar gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada pikir alyşdylar, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birnäçe meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar, häzirki ýagdaýlary hem-de geljegi nazara almak bilen, onuň ileri tutulýan ...

Türkmen gawunynyň güni mynasybetli dabaralar geçirildi

JEMGYÝET   / 17.08.2017

Umumymilli baýram – Türkmen gawunynyň güni mynasybetli Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bakjaçylygyny ösdürmekde ýetilen sepgitler” atly ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi. Şu ýyl dabaralar Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün galmagyna gabatlanyldy. Foruma gatnaşyjylaryň arasynda öňdebaryjy bakjaçylar, alym-agronomlar, ...

Paýtagtymyzyň Olimpiýa toplumynda sportyň şanyna döredijilik baýramçylygy geçirildi

MEDENIÝET   / 17.08.2017

Ýurdumyzyň we daşary döwletlerden gelen sungat ussatlarynyň konserti “Aşgabat 2017” oýunlarynyň başlanmagyna bir aýyň galmagy mynasybetli wakalara baý bolan günüň jemleýji çäresine öwrüldi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow dürli öwüşginli çykyşlaryň hormatly tomaşaçysy boldy. Türkmenistan şeýle ...

Türkmen zyýaratçylary Mekgä haja ugradylar

JEMGYÝET   / 17.08.2017

Şu gün türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” gullugy tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen Saud Arabystany Patyşalygyna haja ugradylar. Gurban baýramynyň sahawatly günlerinde ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna we paýtagtymyza wekilçilik edýän türkmenistanlylaryň 160-sy bütin dünýäden bolan zyýaratçylaryň millionlarçasy bilen bir hatarda, Mekgede we Medinede ...

Awgustyň ikinji ýarymy-täze okuw ýylyna işjeň taýýarlyk döwridir

YLYM   / 17.08.2017

1-nji awgustdan başlap sebitleriň ählisinde- iri we kiçeňräk söwda merkezlerinde indi däbe öwrülen „mekdep bazarlary“ işläp başlaýar. Pýatagtymyzda şeýle ýörüteleşdirilen söwda merkezleriniň on bäşisi bar, olar esasan „Gülistan“, „Gündogar“, „Paýtagt“, „Jennet“, Älemgoşar“ we beýleki söwda merkezleridir bazarlarynda ...

Döwrebap ýyladyş toplumlarynyň döredilmegi daşary ýurtlardan getirilýän harytlary ýurdumyzda öndürmek strategiýasynyň durmuşa geçirilmegidir

YKDYSADÝET   / 17.08.2017

Önümçilik kuwwwatlyklaryny artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ýurdumyzda öndürilmegi maksatnamasy, ilaty ter gök-miwe önümleri bilen üznüksiz üpjün etmek- ýurduň oba senagat toplumyny ösdürmegiň esasy wezipeleridir. Olary durmuşa geçirmek üçin ...

“Aşgabat 2017” Oýunlarynyň nyşany Pamiriň ýedi müň metrlik belentligine çykaryldy

SPORT   / 16.08.2017

Döwlet habarlar agentliginiň (TDH) hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň bilelikde guran “Dagyň depesine çykmak” taslamasynyň çäklerinde Aşgabatda geçiriljek iri halkara ýaryşlarynyň nyşany Türkmenistanyň iň belent dag gerişlerinde hem-de ...

Bürünç eýýamynyň ajaýyp gymmatlyklary çeperçilik muzeýinde görkezildi

MEDENIÝET   / 14.08.2017

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Medeni mirasy saklamak boýunça ABŞ-nyň ilçi gaznasynyň” bäsleşik esasynda goldaw bermeginde ýurdumyzyň taryhy ýadygärlikleri rejeleýjileriniň nobatdaky taslamasynyň jemleýji dabarasy boldy. Şu ýyl bu düzümiň godaw bermeginde bürünç eýýamynyň ýadygärligi bolan Goňurdepede ...

Geljekki olimpiaçylaryň üstünlikleri we mümkinçilikleri

SPORT   / 14.08.2017

Häzirki wagtda boks boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparyna belli russiýaly tälimçi, at gazanan sport ussady, Olimpiadanyň, dünýäniň we Ýewropanyň çempiony Aleksandr Borisowiç Lebzýak ýolbaşçylyk edýär. Ol milli ýygyndy toparymyzy üç ýarym aý mundan ozal resmi taýdan türgenleşdirip başlady. Emma, bu gysga döwrüň içinde, onuň tälim berýän şägirtleri halkara ýaryşlaryna gatnaşyp, eýýäm ýedi medaly almagy başardylar. Mysal üçin, ...

Aziýanyň çempionlarynyň hatarlary dolýar

SPORT   / 14.08.2017

Ýurdumyzyň ýygyndy topary Eýranda geçirilen kuraş boýunça ýaşlaryň Aziýa çempionatynda çykyş edip, dokuz medala eýe boldy. Aziýa çempionatyna 11 ýurtdan iň gowy türgenleriň 110-sy ýygnandy. Muňa garamazdan, türkmen türgenleri ýokary ussatlyk derejesini görkezip, bir altyn, bir kümüş hem-de ýedi bürünç medala mynasyp boldular. Sportuň başa-baş söweş sungatlary görnüşi boýunça güýçli hasaplanýan Koreýa Respublikasy, Taýwan, Hindistan, Wýetnam, ...

GDA-nyň sport festiwalynda samboçylar üç medala mynasyp boldular

SPORT   / 14.08.2017

Ulýanowsk şäherinde (Russiýa Federasiýasy) sportuň milli görnüşleriniň we GDA ýurtlarynyň oýunlarynyň festiwalynda çykyş eden samboçylarymyz Watanymyza bir kümüş hem-de iki bürünç medal bilen gaýdyp geldiler. Niýazmyrat Şahmyradow 68 kilogram agram derejede çykyş edip, kümüş medala eýe bolmagy başardy. Ol Aşgabat şäheriniň sport ...

Paýtagtyň we sebitleriň ýokary okuw mekdepleriniň käbirinde 2017-nji ýylyň giriş synaglary tamamlandy

YLYM   / 14.08.2017

Giriş synaglarynyň netijesi boýunça DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutyna, S. Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna, Daşoguzyň Oba hojalyk institutyna we ýurdumyzyň döredijilik ýokary okuw mekdepleriniň üçüsine okuwa girenleriň ady belli boldy. Mugallymçylyk institutyna bir ýere alty dalaşgär ...

Ýaşlar maglumatlar-bilim merkezi ýetginjekleriň arasynda işjeň iş alyp barýar

JEMGYÝET   / 12.08.2017

Şu ýyl 12-nji awgustda bellenilen Halkara ýaşlar güni „Ýaşlar parahatçylyk döredýär“ şygary bilen geçirildi, ol sazlaşykly durmuş gurşawyny we durnukly parahatçylygy kemala getirmekde ýaş nesliň alyp barýan işleriniň möhümligini görkezýär. Şol gün adatdakysy ýaly maslahatlar, sergiler, konsertler, okuwlar we ş.m çäreler ...

TÜRKMENISTANAN HOŞ GELDIŇIZ

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

06.03.2017

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynda ýerleşýän Allamberdar aramgähine ýerli ilat Allamberdaryň ýa-da Allamdar tugçynyň mazary diýýär. Çeşmeleriň habar bermegine görä, bu ýerde 1204-nji ýylda duşman elinden wepat bolan Samanileriň soňky hökümdary Allamberdar diýlip atlandyrylan ...

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...

Laý wulkanlary (patlawuklar)—Zeminiň dirilik demidir

05.07.2016

Gojaman Hazaryň kenary... Owadan jülgelerdir dag etekleri alysda galdy. Güwwüldili şaglawuklardyr çeşmeler çöldäki salgym deýin ýitip gitdi. Arçadyr bahar gülleri bilen gözel görke giren kert gaýalar-da indi göze ilmeýärdi. Käte bir ho-ol alysda deňiz inçejik zolak bolup görünýär diýäýmeseň, daş-töweregiň ýüzlerçe kilometre uzap ýatan birmeňzeş ...