Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň şypahanalary - tebigy, saglygy goraýyş we ykdysady mümkinçilikleriň toplumy

JEMGYÝET   / 18.07.2018

“Adam jemgyýetiň we döwletiň esasy gymmatlygydyr” diýen ýörelgeden ugur alýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli syýasatyň taglymat esasy bolan şypahana-dynç alyş pudagynyň ösdürilmegine, dynç alyş, saglygy goraýyş we syýahatçylyk ulgamynyň netijeli häsiýete eýe bolmagyna möhüm ähmiýet ...

Yssy günleri aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!

JEMGYÝET   / 18.07.2018

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Habarlar merkezi tomus paslynyň häzir dowam edýän yssy döwri bilen baglylykda bedeni aşa gyzmakdan goramak üçin özüňi alyp barmagyň kadalaryny we maslahatlaryny taýýarlady. Hünärmenler tomsuna günüň täsiri bilen adam bedeninde ýaşaýyş üçin zerur bolan maddalaryň emele gelýändigini belleýärler. Bedende suw-duz ...

Saud Arabystanyndan ussat sürüji Ýazid Al-Raji “Amul-Hazar 2018” Halkara rallisine gatnaşmakçy

Türkmenistanyň Er-Riýaddaky Ilçihanasynda “Amul-Hazar 2018” Halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. Çärä Saud Arabystanynyň jemgyýetçilik we sport guramalarynyň, DTYB-yň, bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Çäräniň hormatly ...

Aşgabadyň günbatarynda täze ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar

JEMGYÝET   / 18.07.2018

Paýtagty gurmagyň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde 72 öýli jaýlaryň onusyndan we 48 öýli jaýlaryň altysyndan ybarat täze ýaşaýyş jaý toplumy kemala gelýär. Aşgabat şäher häkimliginiň edaralary işleri bellenilen möhletden öňürdip alyp barýarlar. “Aşgabatgurluşyk” ÖB-niň potratçy hökmünde iş alyp ...

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky simfoniki orkestr möwsümiň ahyrynda saz muşdaklaryny ýene bir gezek begendirdi

MEDENIÝET   / 18.07.2018

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet orkestri möwsümi Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda konsert bilen jemledi. ...Çyralar öçýär. Sahna dirižýor taýagyna erk ediji çykýär. Tomaşaçylar mukam sazlaşygynyň älemine melul ediji syýahata garaşyp otyr. Bethoweniň Gýotäniň “Egmont” ...

Halkymyzyň abadançylygy durmuş ugurly syýasatyň baş maksadydyr

JEMGYÝET   / 17.07.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasynda döwletimizi dünýäniň kuwwatly ýurtlarynyň hataryna çykarmak, halkymyzyň hal — ýagdaýyny has-da gowulandyrmak wezipeleri goýulýar. Bu maksada ýetmek boýunça ädilýän ädimler milli Liderimiziň ...

Nepalda taekwondo boýunça türkmen ussatlary altyn medallary gazandylar

SPORT   / 17.07.2018

Türkmenistanyň taekwondo boýunça ýygyndy topary (ITF görnüşi) Nepalyň paýtagty Katmandu şäherinde geçirilen Günorta Aziýanyň VI açyk çempionatynda umumy sanawda ikinji orny eýeledi. Ýaryşyň birinji güni taekwondo ussatlary göreşiň tuli görnüşinde bäsleşdiler. Türgenler göreşiň tärlerini we hereketleriň takyklygyny ýerine ýetirmegiň ...

Türk­me­nis­tan ila­tyň ke­sel­le­re gar­şy dur­nuk­ly­ly­gy­ny üp­jün et­mek­de dün­ýä­de öň­de bar­ýar

JEMGYÝET   / 16.07.2018

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, luk­man­çy­lyk ylym­la­ry­nyň dok­to­ry, pro­fes­sor Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzy­gi­der­li ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de, Türk­me­nis­tan sag­ly­gy go­ra­ýyş ...

Jiu-jit­su bo­ýun­ça Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýy­gyn­dy to­pa­ry­myz 18 me­da­la my­na­syp bol­dy

SPORT   / 16.07.2018

Türk­men tür­gen­le­ri jiu-jit­su bo­ýun­ça Ak­tau (Ga­za­gys­tan) şä­he­rin­de ta­mam­la­nan Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýig­ri­mä go­laý me­da­la my­na­syp bol­du­lar. Ýa­ryş­la­ra 20 ýurt­dan dört ýü­ze go­laý tür­gen gat­naş­dy. Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy ...

Lukmançylyk biliminiň derejesi halkyň saglygyna gönükdirilýär

JEMGYÝET   / 15.07.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanylan “Türkmenistany 2018 - 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna” laýyklykda, saglygy goraýyş ulgamy hemmetaraplaýyn göwnejaý kämilleşdirilýär, ilatyň arasynda keselleriň öňüni almakda, anyklamakda we bejeriş işlerini ...

Birža täzelikleri

YKDYSADYÝET   / 14.07.2018

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Şweýsariýadan we Owganystandan gelen telekeçiler degişlilikde Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini we awtobenzini satyn aldylar. Ownuk däneli hlorly kaliý we karbamid (“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni) Türkiýeden we ...

Türkmenistan we BMG-nyň Azyk guramasy: hyzmatdaşlygyň täze tapgyry

2021-nji ýyla çenli döwre niýetlenen “Merkezi Aziýanyň we Türkiýäniň guraklyga duçar bolan we şorlaşan oba hojalyk önümçilik landşaftlarynda tebigy serişdeleri toplumlaýyn dolandyrmak” atly taslama işläp başlar, ony Türkmenistanda Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti BMG-nyň Azyk guramasy (FAO) we Ählumumy ...

Balkan we Mary welaýatlarynda gant şugundyrynyň ekişi tamamlandy

YKDYSADYÝET   / 14.07.2018

Çäre bu ekin üçin bellenilen, soňra galla ýygymyndan soň boşan ýerlerde geçirildi. Ony oktýabr aýynda ýygnap başlarlar we bu iş ýazda gowaça hem-de gök ekarançylyk-bakjaçylyk ekinleriniň ekişi başlanýança dowam eder. Hasyl ýygymy tapgyrlaýyn geçiriler, çünki bu ekin sowuga durnuklydyr, ol toprakda gyş aýlary hem saklanyp bilýär. Ýurdumyzda gant ...

Haryt bolçulygy Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş syýasatynyň oňyn netijesidir

YKDYSADYÝET   / 13.07.2018

Haryt dolanyşygynyň möçberi ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmegiň möhüm görkezijileriniň biridir. Ýurdumyzda sarp edilýän harytlaryň öndürilişiniň artdyrylmagy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kärhanalaryň döredilmegi hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Türkmenistan we Hytaý oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

10-13- nji iýul aralygynda türkmen wekilýetiniň agzalary Türkmenistanyň Oba we suw hojalygy ministrliginiň taslama işleri we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bölüminiň başlygy Akmyrat Ýylkybaýew bilen «Kuwwatly ýollar» HK-nyň direktory Şyhmyrat Öwezow Pekinde duşuşyklar we gepleşikler geçirdiler, olaryň barşynda oba hojalyk ulgamynda ...