Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň şäherleri sazlaşyklylygy we owadanlygy bilen tapawutlanýar

JEMGYÝET   / 20.08.2017

Häzirki zaman şäher gurluşyk ýörelgesi sazlaşykly durmuş gurşawyny göz öňünde tutýar, ol oňaýlylygy, innowasiýalary, ekologiýa taýdan arassalygy öz içine alýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy bilen bir wagtda olaryň ýanynda durmuş we medeni-dynç alyş infrastrukturasy hem döredilýär, seýilgäh zolaklary kemala getirilýär, landşaft bezegleri binalalryň sazlaşygyna görk goşýar. Milli özgertmeler maksatnamasyna laýyklykda ...

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy

YKDYSADÝET   / 19.08.2017

Daşary ýurt walýutasyna Owganystandan gelen telekeçiler suwuklandyrylan gazy (“Türkmengaz” DK), Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri bolsa tehniki ýody (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleri, trikotaž önümleri, nah ýüplük we hojalyk pamygy ýerlenildi. Olary Russiýadan, Türkiýeden we beýleki ýurtlardan ...

Türkmen-pakistan hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

Aşgabatda türkmen paýtagtynda Hökümetara türkmen-pakistan toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa gatnaşmak üçin Pakistan Yslam Respublikasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi. Işjeň ýagdaýda geçen mejlisiň barşynda taraplar gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy barada pikir alyşdylar, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň birnäçe meselelerini ara alyp ...

23-nji awgustda Türkmenistanda güýzlük galla ekişine girişiler

YKDYSADÝET   / 18.08.2017

Döwlet baştutanynyň Kararyna laýyklykda geljek ýyl ýurdumyzda 760 müň gektar ýere güýzlük galla ekmek hem-de 1 million 600 müň tonna galla ýygnamak göz öňünde tutulýar. Türkmenistanda azyk bolçulygyny döretmek maksady bilen toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär, ekerançylaryň öndürijilikli zähmet çekmegi, oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl ...

Awazada hazarýaka döwletleriň portlarynyň ýolbaşçylarynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 13-14-nji oktýabrynda „Awaza“ Milli syýahatçylyk zolagynda hazarýaka döwletleriň portlarynyň ýolbaşçylarynyň bäştaraplaýyn bilelikdäki mejlisini geçirmäge taýýarlyk görülýär. Sebitiň portlarynyň ýolbaşçylarynyň mejlisi 2009-njy ýyldan bäri geçirilýär. 2015-nji ýylda Eýranyň Amirabat portunda geçirilen ...

Türkmen gawunynyň güni mynasybetli dabaralar geçirildi

JEMGYÝET   / 17.08.2017

Umumymilli baýram – Türkmen gawunynyň güni mynasybetli Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mejlisler zalynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň bakjaçylygyny ösdürmekde ýetilen sepgitler” atly ylmy-önümçilik maslahaty geçirildi. Şu ýyl dabaralar Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 30 gün ...

Paýtagtymyzyň Olimpiýa toplumynda sportyň şanyna döredijilik baýramçylygy geçirildi

MEDENIÝET   / 17.08.2017

Ýurdumyzyň we daşary döwletlerden gelen sungat ussatlarynyň konserti “Aşgabat 2017” oýunlarynyň başlanmagyna bir aýyň galmagy mynasybetli wakalara baý bolan günüň jemleýji çäresine öwrüldi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow dürli öwüşginli çykyşlaryň hormatly tomaşaçysy boldy. Türkmenistan şeýle ...

Türkmen zyýaratçylary Mekgä haja ugradylar

JEMGYÝET   / 17.08.2017

Şu gün türkmen zyýaratçylary “Türkmenhowaýollary” gullugy tarapyndan guralan ýörite uçar gatnawy bilen Saud Arabystany Patyşalygyna haja ugradylar. Gurban baýramynyň sahawatly günlerinde ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna we paýtagtymyza wekilçilik edýän türkmenistanlylaryň 160-sy bütin dünýäden bolan zyýaratçylaryň millionlarçasy bilen bir hatarda, Mekgede we Medinede ...

Awgustyň ikinji ýarymy-täze okuw ýylyna işjeň taýýarlyk döwridir

YLYM   / 17.08.2017

1-nji awgustdan başlap sebitleriň ählisinde- iri we kiçeňräk söwda merkezlerinde indi däbe öwrülen „mekdep bazarlary“ işläp başlaýar. Pýatagtymyzda şeýle ýörüteleşdirilen söwda merkezleriniň on bäşisi bar, olar esasan „Gülistan“, „Gündogar“, „Paýtagt“, „Jennet“, Älemgoşar“ we beýleki söwda merkezleridir bazarlarynda ýerleşýär. Olaryň mähellesi günsaýyn artýar- mekdep harytlarynyň söwdasy barha ...

Döwrebap ýyladyş toplumlarynyň döredilmegi daşary ýurtlardan getirilýän harytlary ýurdumyzda öndürmek strategiýasynyň durmuşa geçirilmegidir

YKDYSADÝET   / 17.08.2017

Önümçilik kuwwwatlyklaryny artdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ýurdumyzda öndürilmegi maksatnamasy, ilaty ter gök-miwe önümleri bilen üznüksiz üpjün etmek- ýurduň oba senagat toplumyny ösdürmegiň esasy wezipeleridir. Olary durmuşa geçirmek üçin sebitleriň ählisinde gaýtadan işleýän önümçilikler bilen birlikde şäherleriň we obalaryň ...

“Aşgabat 2017” Oýunlarynyň nyşany Pamiriň ýedi müň metrlik belentligine çykaryldy

SPORT   / 16.08.2017

Döwlet habarlar agentliginiň (TDH) hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň bilelikde guran “Dagyň depesine çykmak” taslamasynyň çäklerinde Aşgabatda geçiriljek iri halkara ýaryşlarynyň nyşany Türkmenistanyň iň belent dag gerişlerinde hem-de ...

Bürünç eýýamynyň ajaýyp gymmatlyklary çeperçilik muzeýinde görkezildi

MEDENIÝET   / 14.08.2017

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde “Medeni mirasy saklamak boýunça ABŞ-nyň ilçi gaznasynyň” bäsleşik esasynda goldaw bermeginde ýurdumyzyň taryhy ýadygärlikleri rejeleýjileriniň nobatdaky taslamasynyň jemleýji dabarasy boldy. Şu ýyl bu düzümiň godaw bermeginde bürünç eýýamynyň ýadygärligi bolan Goňurdepede ...

Geljekki olimpiaçylaryň üstünlikleri we mümkinçilikleri

SPORT   / 14.08.2017

Häzirki wagtda boks boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparyna belli russiýaly tälimçi, at gazanan sport ussady, Olimpiadanyň, dünýäniň we Ýewropanyň çempiony Aleksandr Borisowiç Lebzýak ýolbaşçylyk edýär. Ol milli ýygyndy toparymyzy üç ýarym aý mundan ozal resmi taýdan türgenleşdirip başlady. Emma, bu gysga döwrüň içinde, onuň tälim berýän ...

TÜRKMENISTANAN HOŞ GELDIŇIZ

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

06.03.2017

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynda ýerleşýän Allamberdar aramgähine ýerli ilat Allamberdaryň ýa-da Allamdar tugçynyň mazary diýýär. Çeşmeleriň habar bermegine görä, bu ýerde 1204-nji ýylda duşman elinden wepat bolan Samanileriň soňky hökümdary Allamberdar diýlip atlandyrylan ...

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...

Laý wulkanlary (patlawuklar)—Zeminiň dirilik demidir

05.07.2016

Gojaman Hazaryň kenary... Owadan jülgelerdir dag etekleri alysda galdy. Güwwüldili şaglawuklardyr çeşmeler çöldäki salgym deýin ýitip gitdi. Arçadyr bahar gülleri bilen gözel görke giren kert gaýalar-da indi göze ilmeýärdi. Käte bir ho-ol alysda deňiz inçejik zolak bolup görünýär diýäýmeseň, daş-töweregiň ýüzlerçe kilometre uzap ýatan birmeňzeş ...