Iň soňky habarlar

Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň gününiň hormatyna dabaralar

JEMGYÝET   / 27.05.2018

Ýurdumyzda şanly sene — Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni giňden hem-de dabaraly bellenilýär. Halkymyzyň özboluşly däplerinden başlanýan haly we dokma işiniň ussatlaryny sylaglamak dabaralary pudagyň işgärlerine çuňňur hormat-sarpanyň nyşanyna öwrüldi, çünki olaryň zehini hem-de joşguny bilen ...

Sankt-Peterburgda “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly fotosuratlar sergisi guraldy

22-nji maýda “Russiýa-meniň taryhym” Taryhy seýilgähinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan- Ýüpek Ýolunyň ýüregi” kitaby bilen tanyşdyrylyş we adybir fotosuratlar sergisiniň dabapaly açylyşy boldy. Dabara Sankt-Peterburgyň Milletara gatnaşyklar boýunça komitetiniň başlygynyň ...

Mekdeplerde “Soňky jaň” baýramy mynasybetli dabaralar geçirildi

JEMGYÝET   / 25.05.2018

Şu gün ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň uçurymlary üçin soňky jaň ýaňlandy we okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabaraly çäreler geçirildi. Şu gün mekdebi tamamlap, özbaşdak durmuş ýoluna gadam goýýan ýetginjekleriň we gyzlaryň 85 müňden gowragy üçin has-da dabaraly hem-de tolgundyryjy boldy. Olar mekdep ýyllarynyň dowamynda ...

«Ak şäherim Aşgabat» atly köpugurly halkara sergi

YKDYSADYÝET   / 24.05.2018

Paýtagtymyzda “Ak şäherim Aşgabat” atly XVII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Sergi häzirki Türkmenistanda şähergurluşyk, binagärlik hem-de şäher düzümini döretmek ulgamynda gazanylan üstünlikleri, toplanan iş tejribesini hem-de geljegini görkezýär. Gözden geçirilişi guraýjylar — Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de ýurdumyzyň Söwda-senagat ...


Türkmemnistanyň Aragatnaşyk ministrligi “Altyn Asyr” ÝGPJ bilen bilelikde «TMCELL Töleg» goşundysyny işe girizildiler

JEMGYÝET   / 24.05.2018

Ykjam telefonyň hasabyny indi “Altyn Asyr” plastiki karty bilen hem dolduryp bolýar. Nagt däl görnüşdäki hasaplaşyk boýunça by hyzmaty Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň hünärmenleri «Аltyn Asyr» (TMCELL) ÝGPJ milli öýjükli telefon operatory bilen bilelikde işläp taýýarladylar ...

Aşgabat şäheriniň gününiň öň ýanynda paýtagtyň seýilgähler toplumyna täze dynç alyş zolaklary goşuldy

JEMGYÝET   / 24.05.2018

Seýilgähleriň dördüsiniň: Berkararalyk etrabynda “Kemine”, Köpetdag etrabynda “Nurmuhammet Andalyp” adyndaky, Bagtyýarlyk etrabynda Magtymguly şaýolunyň Tähran köçesi bilen kesişýän ýerinde, şeýle hem Büzmeýin etrabynda Gündogar köçesiniň ugrunda seýilgähleriň açylyşy boldy. Olarda ozal bar ...

Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresi netijelerini jemledi

YKDYSADYÝET   / 24.05.2018

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda IX halkara Gaz kongresi işini tamamlady. Ol gaz pudagynda döwletara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze ugurlaryny kesgitledi hem-de geljek üçin bilelikdäki meýilnamalaryň utgaşdyrylmagyna ýardam berdi. Ozal habar berlişi ýaly, “Türkmengaz” döwlet konserni we Gollandiýanyň «KNW Holland» kompaniýasy şu ýyl geçirilen bu iri ...

Lebap welaýatynyň administratiw merkezinde gök-miwe önümleri saklanylýan iri sowadyjy toplum guruldy

YKDYSADYÝET   / 24.05.2018

Türkmenabat şäheriniň günortasynda birbada 3 müň tonna gök-miwe önümleri saklanylýan sowadyjy toplum işe girizilmäge taýýarlanylýar. “Lebapmiwe” welaýat obasenagat birleşiginde habar berlişine görä, täze desganyň gurluşyk-oturtma we işe goýberiş- sazlaýyş işleri umuman tamamlandy, eýýäm iýun aýynda ...

“Altyn asyr” topary - AFK 2018-iň kiçi Kubogynyň eýesi

SPORT   / 23.05.2018

Aziýa futbol konfederasiýasynyň Kuala-Lumpur şäherinde (Malaýziýa) ýerleşýän ştab-kwartirasynda AFK 2018 Kubogynyň zonal ýaryşlarynyň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. “D” toparçanyň, şeýle hem “Merkezi zolakda” ýeňiji Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň “Altyn asyr” futbol toparyna ýakynda Aşgabatda iş sapary bilen bolan, ...

Türkmenistan ählumumy maglumatlar ulgamyna goşulýar

Ýakynda «Russia Today» halkara teleýaýlymynyň topary Türkmenistanda boldy. Munuň özi türkmen kärdeşleri bilen maglumat alyşmagyň mümkinçiliklerini, hyzmatdaşlyk hakyndaky resminamanyň taslamasyny işläp taýýarlamak bilen baglanyşykly sapara öwrüldi. Russiýaly žurnalistleriň pikirine görä, häzirki döwürde bu ugruň uly geljegi bardyr. Soňky ýyllarda biziň ...

“Demirgazyk - Günorta” ulag geçelgesi - sebitiň ýük akymlarynyň “altyn halkasy”

YKDYSADYÝET   / 23.05.2018

Nobatdaky konteýner ýük düzümi Hytaý - Gazagystan - Türkmenistan - Eýran ugry boýunça menzil aşdy - 9-njy maýda günebakar tohumynyň 1150 tonnasy ýüklenen ýük düzümi HHR-iň demirgazygynda ýerleşýän Baýan-Nur şäherinden çykdy we “Demirgazyk - Günorta” ulag geçelgesi boýunça ugrady. Türkmenistanyň demir ýol ulgamynyň ...

Awazada IX halkara Gaz kongresi açyldy

YKDYSADYÝET   / 23.05.2018

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky “Berkarar” myhmanhanasynda Türkmenistanyň IX halkara Gaz kongresi öz işine başlady. Energetika pudagyndaky halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine täze itergi bermek maksady bilen, ýurdumyzda däp boýunça geçirilýän iri ýöriteleşdirilen forumy “Türkmengaz” Döwlet konserni bilen Gollandiýanyň “KHB Holland” kompaniýasy ...