Iň soňky habarlar

2017-nji ýyl ýazgysy: obasenagat toplumy

YKDYSADYÝET   / 20.02.2018

Wa­ta­ny­my­zyň ta­ry­hy­na röw­şen sa­hy­pa bo­lup gi­ren 2017-nji ýyl köp san­ly mö­hüm wa­ka­la­ra baý bol­dy. «Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2018 — 2024-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­na­ma­sy» ka­bul edil­di. Şol mak­sat­na­ma la­ýyk­lyk­da, oba­se­na­gat ...

Pauer­lif­ting bo­ýun­ça türk­men tür­ge­ni kü­müş me­da­la eýe bol­dy

SPORT   / 20.02.2018

Du­baý şä­he­rin­de (Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri) müm­kin­çi­lik­le­ri çäk­li tür­gen­le­riň ara­syn­da pauer­lif­ting bo­ýun­ça dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş­lar­da türk­me­nis­tan­ly tür­gen Ser­geý Me­lad­ze 72 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­de kü­müş me­da­la eýe ...


Aşgabatda diplomatik wekilhanalaryň toparlarynyň arasynda sport ýaryşy geçirildi

SPORT   / 19.02.2018

Türkmen diplomatlarynyň hünär baýramyna bagyşlanyp, DIM-niň, şeýle hem ýurdumyzda ýerleşýän ilçihanalarynyň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda däbe öwrülen sport ýaryşy geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berlişi ýaly, 3х3 görnüşde basketbol ýaryşy Halkara gatnaşyklary ...

Türkmen ekologlary Menzbir ornitologiýa jemgyýetiniň döredilmeginiň 35 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatnaşdylar

JEMGYÝET   / 19.02.2018

Guşlar daşky gurşawyň ýagdaýynyň görkezijileridir. 19-njy fewralda dünýä ýurtlarynyň köpüsinde guşlary halaýanlar Ornitologlaryň gününi belleýärler. Bu sene 1983-nji ýylda Menzbir ornitologlar jemgyýetiniň (MOJ) döredilmegi bilen baglanşyklydyr, ol ornitologiýanyň we zoogeografiýanyň ...

Umarowlaryň maşgalasynda zehinli-ukyply dört nakgaş bar

MEDENIÝET   / 19.02.2018

Paýtagtymyzyň sergi merkezinde Umarowlaryň maşgalasynyň žiwopis we amaly-haşam işleriniň özbaşdak sergisi açyldy, oňa Rahman we Dilber Umarowlaryň, şeýle hem olaryň gyzlary Hijrandyr Jeýranyň zehinine sarpa goýýanlar ýygnandy. Rahman Umarowyň eserleri goýlan bölüm nakgaşyň döredijiliginiň dürli tapgyrlary bilen tanyşdyrýar, bu bolsa onuň özüne ...

Ýurduň ekarançylyk meýdanlarynda güýzlük ekinlere ideg edilýär

YKDYSADYÝET   / 18.02.2018

Häzirki wagtda ekinlere ösüş suwy tutuldy, ýaza golaý mineral dökünler berler. Dökünleriň düzüminde mikroelementler we dermanlar bar. 700 müň gektardan gowrak ýere bugdaý ekildi. Geçen ýylky ekiş möwsüminde bugdaýyň ýokary hasylly “Sähraýy”, “Juwan”, “Bitarap”, “Ýolöten-1”, ”Ýolöten-3” “Türkmenbaşy-1”, ...

Minskide halkara ýaryşynda türkmen samboçylary 5 medal gazandylar

SPORT   / 18.02.2018

Minskide Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýragyny almak ugrundaky sport we söweş sambosy boýunça geçirilen açyk çempionatda biziň türgenlerimiz üç kümüş we iki bürünç baýragy gazandylar. Biziň ýygyndy toparymyzyň hasabynda söweş sambosy boýunça gazanylan medallaryň dördüsi hasaba alyndy. 100 kilogramdan gowrak has ýokary agram ...

“Çeper” tikinçilik fabriginde 2018-nji ýylyň nyşany bolan täze önümler çykarylýar

JEMGYÝET   / 18.02.2018

Daşoguzyň “Çeper” tikinçilik fabriginde “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçýän 2018-nji ýylyň nyşany bolan sport egin-eşikleri çykarylyp başlandy. Ýurdumyzda öndürilýän matalardan tikilýän eşikleriň birnäçe görnüşi teklip edilip, olar alyjylar bazarynda islegli haryda öwrüldi. ...

Maslahata gatnaşyjylar Beýik Ýüpek ýolunyň täze şertlerde dikeldilmeginde Türkmenistanyň orny barada pikir alyşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Beýik ýüpek ýolunyň diplomatiýasy: parahatçylygyň, dostlugyň we hyzmatdaşlygyň dabaralanmagy” atly halkara maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň diplomatik toparynyň wekilleri, ýurdumyzda işleýän diplomatik ...

DHÇMB söwdalarynda geleşikleriň bahasy ABŞ-niň 45 million dollaryna barabar boldy

YKDYSADYÝET   / 17.02.2018

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 86-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiakerosini satyn aldylar. Şeýle hem daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik ...

«Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

“Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” ylmy-amaly žurnalyň geçen ýylyň soňky çärýeginde ýurdumyzyň daşary syýasatynda bolup geçen möhüm wakalara bagyşlanan nobatdaky sany çapdan çykdy. Žurnal wagt yzygiderliliginde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen ...

Türkmen samboçylarynyň Minsk şäherindäki ýaryşda ilkinji medaly

SPORT   / 16.02.2018

Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň baýragyny almak ugrunda sport we söweş sambosy boýunça Açyk çempionatynyň birinji gününde aşgabatly Ýusup Ismailow (52 kilograma çenli agram derejede) kümüş medala mynasyp boldy. Şu agram derejede Russiýadan, Ukrainadan, Mongoliýadan gelen türgenler we ýer eýeleri bäsleşdiler. Ýaryşy Belarus Respublikasynyň ...