Iň soňky habarlar

Ýurdumyzyň täze raýatlaryna pasportlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi

JEMGYÝET   / 11.12.2017

Ýurdumyzyň Döwlet migrasiýa gullugynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Munuň özi ýurdumyzyň halkara-hukuk kadalaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny äşgär etmek bilen, migrasiýa syýasatynyň meseleleriniň netijeli çözülýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Dabarada çykyş eden Türkmenistanyň raýatlylygyna kabul ...

Ýurdumyz boýunça Halkara bitaraplyk güni mynasybetli binagärlik desgalarynyň açylyş dabaralary boldy

JEMGYÝET   / 11.12.2017

Şanly senäniň hormatyna täze binalaryň birnäçesini birbada ulanyşa bermek babatdaky asylly däp Türkmenistanyň uly ykdysady kuwwatynyň bardygyna, ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň netijelilidigine ynamly şaýatlyk edýär. Täze binalaryň baýramçylyk öwüşginliklerine beslenen, ruhlandyryjy aýdym-sazlar ýaňlanýan çäklerinde tans ansambllaryndan, estrada ...

Ýörite gözleg işleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini we psihotrop maddalary ýok edildi

JEMGYÝET   / 11.12.2017

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bagabat şäherçesiniň golaýynda Türkmenistanyň harby hem-de hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde geçiren birnäçe gözleg işleriniň netijesinde ele salnan neşe hem-de neşe serişdelerini, çilimleri we psihotrop maddalary ýakyp ýok etmek çäresi boldy. Ýurdumyzyň Hökümeti, ...

Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 22 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda «Halkara gatnaşyklarynda Bitaraplyk syýasaty we öňüni alyş diplomatiýasy: Türkmenistanyň tejribesi we onuň ähmiýeti» atly halkara maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 22 ...

GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy işgärleriniň XII maslahaty açyldy

Russiýanyň paýtagtynda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy işgärleriniň XII maslahaty açyldy, oňa Ermenistanyň, Azerbaýjanyň, Belarusuň, Gazagystanyň, Moldowanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň we Russiýanyň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ...

Küştdepdi taryhy-medeni däpleri beýan edýän tansdyr

MEDENIÝET   / 10.12.2017

Ministrler Kabinetiniň 8-nji noýabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen milli „Küştdepdi“ aýdym we tans sungatynyň ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasynyň reprezentatiw sanawyna girizilendigini habar berdi we watandaşlarymyzy şu waka bilen gutlady. Bu çözgüt Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça ...

Mekdebe çenli çagalar bilim edaralarynyň hünärmenleri sanly usullary ornaşdyrmagyň wezipelerini ara alyp maslahatlaşdylar

YLYM   / 10.12.2017

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda demirgazyk welaýatyň administratiw merkezi bolan Daşoguz şäherinde geçirilen migallymlar seminarynyň çäklerinde okuw-terbiýeçilik işlerine okatmagyň interaktiw usullaryny ornaşdyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahata Milli bilim ...

Türkmen telekeçileri «Moscow Halal Expo» pudaklaýyn sergä gatnaşdylar

YKDYSADÝET   / 10.12.2017

«Moscow Halal Expo» halkara sergisi Russiýanyň paýtagtynda 2010-njy ýyldan bäri geçirilýär we oňa önümleri hem-de hyzmatlary Halal hil ölçeglerine gabat gelýän kompaniýalar gatnaşýarlar. Dünýä ýurtlarynyň 40-syndan hünärmenleriň ýygnanmagy Halal bazarynyň öňdebaryjylaryny birleşdirýän söhbetdeşlik meýdançasy boldy. Serginiň ...

Halkara sport ýaryşlarynyň baýrak eýelerini sylaglamak dabarasy geçirildi

JEMGYÝET   / 09.12.2017

Milli sport we syýahatçylyk institutynyň maslahatlar zalynda dekabryň başynda bolup geçen halkara ýaryşlarynyň baýrak eýelerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Dünýä derejesindäki ýaryşlarda üstünlikli netijeleri görkezen türgenlere hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan ýörite sowgatlar gowşuryldy. Sylaglamak dabarasyna Sport baradaky döwlet komitetiniň birnäçe degişli edaralarynyň, DIM-iň wekilleri, Milli ...

Birža söwdalarynda eksport geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 97 million dollaryna golaý boldy

YKDYSADÝET   / 09.12.2017

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 158-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýanyň, Germaniýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň we Latwiýanyň işewürleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awiasiýa kerosinini, awtomobil benzinini, suwuklandyrylan gaz we az kükürtli ýakylýan mazudy, şeýle ...

Jemi içerki önümiň ösüş depgini şu ýylyň 11 aýynda 6.5 göterime deň boldy

YKDYSADÝET   / 08.12.2017

2017-nji ýylyň 11 aýynda Türkmenistanyň JIÖ-niň ösüş depgini 6,5 göterime deň boldy, şol sanda bu görkeziji senagat toplumynda 5,8 göterim, gurluşykda – 1,4 göterim, ulag-aragatnaşyk ulgamynda-10,9 göterim, söwdada-9,6 göterim, oba hojalygynda-5,1 göterim, hyzmatlar ulgamynda-8,9 göterim ýokarlandy. Geçen ýylyň degişli döwri ...

Türkmenistanda Ýeri uzak aralykdan barlamak üçin emeli hemra uçurmak göz öňünde tutulýar

YKDYSADÝET   / 08.12.2017

Şu ýylyň oktýabrynda geçirilen Ýaşulylar Geňeşinde kabul edilen 2018-2024-nji ýyllara Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň kosmos ulgamyny ösdürmäge we onuň işini kämilleşdirmäge 1 milliard 300 million manat serişde gönükdiriler. Bu serişdelere uzak aralykdan Ýeri ...

Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ugurlaryny täzeden dikeldýär

Türkmen demirýol gurluşykçylary Mary welaýatynyň serhet ýakasyndaky Serhetabat bekedinden Owganystanyň Turgundy şäherine çenli polat ýoly çekmek boýunça işleri yhlasly alyp barýarlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy noýabrda goňşy ýurt üçin örän möhüm bolan bu taslama badalga berdi hem-de Owganystany Türkmenistanyň, onuň ...