Iň soňky habarlar

Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary täze ýylyň ilkinji günleri A. S. Puşkin adyndaky teatryň iň gowy oýunlaryna tomaşa edip bilerler

MEDENIÝET   / 16.12.2017

A.S. Puşkin adyndaky Döwlet rus drama teatry Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary üçin Täze ýyl sowgadyny taýýarlady. Täze, 2018-nji ýylyň ilkinji günleri döredijilik topary nebitçiler şäherinde çykyş eder. Türkmenbaşynyň nebti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkeziniň sahnasynda teatryň artistleri iň gowy oýunlary görkezerler. Körpeje ...

Birža söwdalarynda daşary ýurtlara goýberilen harytlaryň jemi bahasy 49 million ABŞ-niň dollaryna golaý boldy

YKDYSADÝET   / 16.12.2017

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, awtobenzini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti ...

Russiýaly sirk artistleri Aşgabatda „Ýeňijilere şöhrat“ atly çykyşlary görkezerler

MEDENIÝET   / 16.12.2017

Ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl mynasybetli paýtagtymyzda badalga berlen çäreler ýakyn günlerde beýleki baýramçylyk şüweleňleri bilen dowam eder. Olaryň hatarynda däbe öwrülen Russiýa Federasiýasyndan sirk artistleriniň çykyşlary bolup, olar Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň ýardam etmeginde guralýar. 17-nji dekabrda ...

Beýik Ýüpek ýolunyň bir bölegi boýunça - Amuldan Hazara çenli welosipedli ýaryş geçiriler

JEMGYÝET   / 16.12.2017

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine “Amuldan Hazara çenli” atly awtomobil ýaryşyny guramagy tabşyrypdy. Şunuň bilen baglylykda, 15-nji dekabrda bolan hökümetiň mejlisinde döwlet Baştutanymyz bu ugur boýunça welosiped ýaryşyny, onuň welaýatlaryň çäginden geçýän ...

Aşgabatda diplomatik wekilhanalaryň toparlarynyň arasynda ýaryş geçirildi

SPORT   / 15.12.2017

Halkara Bitaraplyk güni we BMG-nyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli Daşary işler ministrligi Türkmenistanda ýerleşýän ilçihanalaryň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň arasynda kiçi futbol, woleýbol we stol üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryş gurnady, ...

Täze ýylyň öňýanyndaky günlerde türkmenistanlylara baý medeni maksatnama garaşýar

MEDENIÝET   / 15.12.2017

Hökümetiň mejlisinde wise-premýer A. Garajaýewiň habar berşi ýaly, täze, 2018-nji ýyly garşylamaga işjeň taýýarlyk görülýär. Täze ýylyň öňýanyndaky günlerde paýtagtymyzyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň merkezi meýdançalarynda we medeni merkezlerinde konsertler hem-de beýleki döredijilik çäreleri ...

Ahal welaýatynda täze aýna kombinaty önümleriň synag görnüşlerini çykaryp başlady

YKDYSADÝET   / 15.12.2017

Aýna önümçiligi üçin esasy çig-mal hökmünde ulanylýan kwars çägesini taýýarlamak boýunça fabrigi öz içine alýan iri senagat toplumynyň gurluşygyna 2015-nji ýylda badalga berildi. Taslama ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de daşary ýurtlara iberilýän gurluşyk ...

Türkmenistanyň Prezidenti 2018-2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklady

MEDENIÝET   / 15.12.2017

15-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer S. Toýlyýew döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Medeniýet ministrliginiň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek we dikeltmek baradaky milli müdirligi bilen bilelikde taýýarlan Beýik ...

Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň mejlisinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Aşgabatda türkmen-amerikan işewür geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljekki ugurlary girizildi. Duşuşyga ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň wekilleri, şeýle hem ABŞ-nyň “Westport Trading Europe”, “Oхbow Sulphur”, “General ...

Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi: ösüşiň täze ugurlary

JEMGYÝET   / 14.12.2017

Paýtagtymyzy ösdürmegiň täzeçil ugry, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak işleri “Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” pudaklaýyn jemgyýetçilik-syýasy we ylmy žurnalynyň sahypalarynda öz beýanyny tapýar. Onuň nobatdaky sany täze ýokary okuw mekdebiniň – Jemagat hojalygy instituty baradaky makala bilen açylýar. Institutyň şäherçesi her ýylyň 1-nji sentýabrynda bellenilýän Bilimler ...

Gurjak teatrynyň döredijilik topary öz täze işini halkara gözden geçirilişine hödürlemegi göz öňünde tutýar

MEDENIÝET   / 14.12.2017

...Atasy ogly Mämmede: „Ine, saňa 100 tylla, bar muňa gara burç alyp sat-da, güzeranyňy dola“—diýip, gaýry bir ýurda ugradýar. Mämmet ol ýurduň bazaryna barsa, adamlar hümer bolşup dur diýýär. Görse, biri dutarda saz çalmagy öwredýär. Mämmet oňa: „7 günde saz çalmagy öwretseň, 100 tylla ...

Köşi ýaşaýyş jaý toplumynda täze Saglyk öýi açyldy

JEMGYÝET   / 13.12.2017

Onuň täze ýaşaýyş jaý toplumynyň merkezindäki üç gatly jaýy paýtagtymyzyň günbatarynda çalt depginlerde kemala gelýän ýaşaýyş jaý klasteriniň ýaşaýyş-durmuş binalar toplumynyň üstüni ýetirdi. Ýylda 60 müň adama hyzmat etmäge niýeltenen täze lukmançylyk edarasy dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň döwrebap enjamlary bilen üpjün ...

Taglymlaryň arkalaşygy: mirasy gorap saklamak – geljegiň binýadyny berkitmek

GDA döwletleriniň döredijilik we ylmy işgärleriniň XII Forumynyň ikinji güni oňa gatnaşyjylar, şol sanda Türkmenistandan wekilleri üçin diňe bir ýurtlaryň arasynda yzygiderli gatnaşyklaryň ösdürilmegi üçin däl-de, medeniýet, ylym we bilim, jemgyýetçilik birleşikleriniň, işewürligiň hem-de häkimiýet edaralarynyň arasynda ...