Iň soňky habarlar

Russiýaly sirk artistleri Aşgabatda „Ýeňijilere şöhrat“ atly çykyşlary görkezerler

MEDENIÝET   / 16.12.2017

Ýakynlaşyp gelýän Täze ýyl mynasybetli paýtagtymyzda badalga berlen çäreler ýakyn günlerde beýleki baýramçylyk şüweleňleri bilen dowam eder. Olaryň hatarynda däbe öwrülen Russiýa Federasiýasyndan sirk artistleriniň çykyşlary bolup, olar Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň ýardam etmeginde guralýar. 17-nji dekabrda olaryň çykyşlary başlanar. Myhmanlaryň çykyşlary “Ýeňijilere şöhrat!” diýlip ...

Beýik Ýüpek ýolunyň bir bölegi boýunça - Amuldan Hazara çenli welosipedli ýaryş geçiriler

JEMGYÝET   / 16.12.2017

Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine “Amuldan Hazara çenli” atly awtomobil ýaryşyny guramagy tabşyrypdy. Şunuň bilen baglylykda, 15-nji dekabrda bolan hökümetiň mejlisinde döwlet Baştutanymyz bu ugur boýunça welosiped ýaryşyny, onuň welaýatlaryň çäginden geçýän böleklerinde bolsa sport ylgaw ýaryşlaryny guramak barada teklibi öňe sürdi. Milli Liderimiz medeni ...

Täze ýylyň öňýanyndaky günlerde türkmenistanlylara baý medeni maksatnama garaşýar

MEDENIÝET   / 15.12.2017

Hökümetiň mejlisinde wise-premýer A. Garajaýewiň habar berşi ýaly, täze, 2018-nji ýyly garşylamaga işjeň taýýarlyk görülýär. Täze ýylyň öňýanyndaky günlerde paýtagtymyzyň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň merkezi meýdançalarynda we medeni merkezlerinde konsertler hem-de beýleki döredijilik çäreleri ...

Ahal welaýatynda täze aýna kombinaty önümleriň synag görnüşlerini çykaryp başlady

YKDYSADÝET   / 15.12.2017

Aýna önümçiligi üçin esasy çig-mal hökmünde ulanylýan kwars çägesini taýýarlamak boýunça fabrigi öz içine alýan iri senagat toplumynyň gurluşygyna 2015-nji ýylda badalga berildi. Taslama ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek hem-de daşary ýurtlara iberilýän gurluşyk ...

Türkmenistanyň Prezidenti 2018-2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklady

MEDENIÝET   / 15.12.2017

15-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer S. Toýlyýew döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Medeniýet ministrliginiň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek we dikeltmek baradaky milli müdirligi bilen bilelikde taýýarlan Beýik ...

Türkmen-amerikan işewürler geňeşiniň mejlisinde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Aşgabatda türkmen-amerikan işewür geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljekki ugurlary girizildi. Duşuşyga ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň ...

Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi: ösüşiň täze ugurlary

JEMGYÝET   / 14.12.2017

Paýtagtymyzy ösdürmegiň täzeçil ugry, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaýbaňlandyrylan toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak işleri “Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi” pudaklaýyn jemgyýetçilik-syýasy we ylmy žurnalynyň sahypalarynda öz beýanyny tapýar. Onuň nobatdaky sany täze ýokary okuw mekdebiniň – Jemagat hojalygy instituty baradaky ...

Construction and architecture of Turkmenistan: new development trends

JEMGYÝET   / 14.12.2017

The capital city development innovative concept, as well as comprehensive modernization activities ongoing in all regions of the country, is the realities which are in detail highlighted on the pages of the sectoral socio-political and scientific magazine “Construction and Architecture of Turkmenistan”. Its next issue opens with a publication about a new higher educational ...

Gurjak teatrynyň döredijilik topary öz täze işini halkara gözden geçirilişine hödürlemegi göz öňünde tutýar

MEDENIÝET   / 14.12.2017

...Atasy ogly Mämmede: „Ine, saňa 100 tylla, bar muňa gara burç alyp sat-da, güzeranyňy dola“—diýip, gaýry bir ýurda ugradýar. Mämmet ol ýurduň bazaryna barsa, adamlar hümer bolşup dur diýýär. Görse, biri dutarda saz çalmagy öwredýär. Mämmet oňa: „7 günde saz çalmagy öwretseň, 100 tylla berjek“-diýýär. Mämmet öýüne boş gelýär. Atasy oňa 100 tylla berýär-de ýene gaýry ...

Köşi ýaşaýyş jaý toplumynda täze Saglyk öýi açyldy

JEMGYÝET   / 13.12.2017

Onuň täze ýaşaýyş jaý toplumynyň merkezindäki üç gatly jaýy paýtagtymyzyň günbatarynda çalt depginlerde kemala gelýän ýaşaýyş jaý klasteriniň ýaşaýyş-durmuş binalar toplumynyň üstüni ýetirdi. Ýylda 60 müň adama hyzmat etmäge niýeltenen täze lukmançylyk edarasy dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilendir. Paýtagtyň iri lukmançylyk merkezleri üçin enjamlary esasy getiriji bolan “Hospital ...

Taglymlaryň arkalaşygy: mirasy gorap saklamak – geljegiň binýadyny berkitmek

GDA döwletleriniň döredijilik we ylmy işgärleriniň XII Forumynyň ikinji güni oňa gatnaşyjylar, şol sanda Türkmenistandan wekilleri üçin diňe bir ýurtlaryň arasynda yzygiderli gatnaşyklaryň ösdürilmegi üçin däl-de, medeniýet, ylym we bilim, jemgyýetçilik birleşikleriniň, işewürligiň hem-de häkimiýet edaralarynyň arasynda ...

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli baýramçylyk konserti

MEDENIÝET   / 12.12.2017

Şu gün paýtagtymyzdaky Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti boldy. Bu ýere Mejlisiň ýolbaşçylary, Hökümet agzalary, daşary döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalarynyň wekilleri, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, ministrlikleriň we ...

Mekdebara döredijilik gözden geçirilişi daşary ýurt dillerine ökdeleri kesgitledi

YLYM   / 12.12.2017

Aşgabatda Halkara bitaraplyk gününe bagyşlanylyp mekdebara aýdym-saz festiwaly geçirildi. Çäräni Bilim ministrlige we onuň paýtagt müdirligi gurnadylar. Döredijlik çäresiniň aýratynlygy onda aýdymlaryň ählisiniň daşary ýurt-iňlis, rus, nemes, hytaý, ýapon we fransuz dillerinde ýerine ýetirilmegidir. Festiwala Aşgabadyň orta ...