Iň soňky habarlar

Lukmançylyk biliminiň derejesi halkyň saglygyna gönükdirilýär

JEMGYÝET   / 15.07.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanylan “Türkmenistany 2018 - 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna” laýyklykda, saglygy goraýyş ulgamy hemmetaraplaýyn göwnejaý kämilleşdirilýär, ilatyň arasynda keselleriň öňüni almakda, anyklamakda we bejeriş işlerini ...

Birža täzelikleri

YKDYSADYÝET   / 14.07.2018

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Şweýsariýadan we Owganystandan gelen telekeçiler degişlilikde Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini we awtobenzini satyn aldylar. Ownuk däneli hlorly kaliý we karbamid (“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni) Türkiýeden we ...

Haryt bolçulygy Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş syýasatynyň oňyn netijesidir

YKDYSADYÝET   / 13.07.2018

Haryt dolanyşygynyň möçberi ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmegiň möhüm görkezijileriniň biridir. Ýurdumyzda sarp edilýän harytlaryň öndürilişiniň artdyrylmagy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kärhanalaryň döredilmegi hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Türkmenistan we Hytaý oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

10-13- nji iýul aralygynda türkmen wekilýetiniň agzalary Türkmenistanyň Oba we suw hojalygy ministrliginiň taslama işleri we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bölüminiň başlygy Akmyrat Ýylkybaýew bilen «Kuwwatly ýollar» HK-nyň direktory Şyhmyrat Öwezow Pekinde duşuşyklar we gepleşikler geçirdiler, olaryň barşynda oba hojalyk ulgamynda ...

Türkmenistan intellektual eýeçilik ulgamynyň kuwwatyny artdyrýar

JEMGYÝET   / 12.07.2018

Şu ýyl Türkmenistanyň milli intellektual eýeçiligi ulgamyna 25 ýyl dolýar. Häzirki döwürde intellektual eýeçiligiň desgalaryny goramak pudagynda döwlet kadalaşdyrylyşyny hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2013-nji ýylyň 1-nji martynda gol çeken Karary bilen döredilen Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet intellektual eýeçiligi ...

Demirgazyk sebitde alysdaky ilatly ýerleri gazlaşdyrmak boýunça wezipe üstünlikli çözülýär

YKDYSADYÝET   / 12.07.2018

Türkmenistanyň demirgazygynda milli özgertmelr maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde täze ilatly ýerleri gazlaşdyrmak boýunça işler işjeň alnyp barylýar. Meselem, Daşoguz welaýatynyň alys sebitleriniň biri bolan S. Türkmenbaşy etrabynda orta basyşly täze gaz geçirijileriň birbada birnäçesi çekilýär. Aşyr ...

Türkmen teleporty hemra aragatnaşygy hyzmatlarynyň çägini has giňelder

YKDYSADYÝET   / 12.07.2018

Milli aragatnaşyk hemrasynyň peýdaly işini tekeçilik esasynda alyp barmak wezipesi üstüne ýüklenen “Türkmen hemrasy” ÝGPJ-niň hünärmenleri aragatnaşyk ulgamlary toplumyny oturtdylar we 1-nji iýundan işe girizdiler, onuň kömegi bilen radiosignal özgerdilýär we «FSS» kanallary arkaly hemra berilýär. Indi teleport arkaly hyzmatlaryň ...

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek babatda hyzmatdaşlyk

“Ýyldyz” myhmanhanasynda “Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri hakynda kanunçylygy kämilleşdirmek hem-de söz azatlygyny ilerletmek babatda hyzmatdaşlyk” atly taslamanyň çäklerinde ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan guralan maslahat öz işine başlady. Okuw maslahatyna dürli köpçülikleýin habar beriş ...

Türkmen gimnastikaçysy «Aziýanyň ýaňy» festiwalynyň baýragyna mynasyp boldy

MEDENIÝET   / 10.07.2018

Gazagystanyň paýtagty Astana şäherinde 4 — 8-nji iýulda geçirilen “Aziýanyň ýaňy” atly sirk sungatynyň XI halkara festiwalynda Türkmenistanyň wekili kümüş baýraga mynasyp boldy. Munuň özi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň medeniýet ulgamyny ösdürmäge ägirt uly üns berýändigi netijesinde täze ösüşe eýe bolan ...

Ýaş işgärleri taýýarlamak döwlet ähmiýetli işdir

JEMGYÝET   / 10.07.2018

Ministrler Kabinetiniň 5-nji iýulda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Buýruga gol çekip, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine welaýatlar we Aşgabat şäheri boýunça okuwa kabul etmegiň meýilnamasyny, 2018-nji ýylda orta hünär okuw mekdeplerine okuwa kabul etmegiň meýilnamasyny tassyklady. Türkmenistanyň ýokary we orta ...

«Miras» žurnaly: milli medeni miras wagyz edilýär

MEDENIÝET   / 09.07.2018

Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar institutynyň her çärýekde çykýan ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň birinji sany 2018-nji ýyl üçin neşiriň sanlarynyň tapgyryny açýar, ol öz sahypalarynda halkymyzyň baý taryhy-medeni mirasy barada söhbet edýär. “Miras” žurnalynda türkmen, rus hem-de iňlis dillerinde çap edilýän makalalar Türkmenistanyň taryh ...

Türkmen dzýudoçylary Hytaýyň Taýbeýinde geçirilen ýaryşda iki medaly eýelediler

SPORT   / 09.07.2018

Dzýudo boýunça Hytaýyň Taýbeýinde tamamlanan Aziýanyň açyk halkara ýaryşynda türkmen türgenleri iki medala mynasyp boldular. Bäsleşiklere 23 ýurtdan iki ýüze golaý türgen gatnaşdy, olar ähli sebit konfederasiýalaryna wekilçilik edýärler. 90 kilograma çenli agram derejede Aşgabat şäheriniň Sport we ýaşlar syýasaty baş ...

Türkmenistanyň demirgazygynda kartoşka köpçülikleýin ýygnalýar

YKDYSADYÝET   / 08.07.2018

Şu ýylyň baharynda Daşoguz welaýatynda bu ekin 3,5 müň gektara golaý ýere ekildi. Şu wagta çenli ýedi ýarym müň tonnadan gowrak kartoşka ýygnaldy. Hasyly ýygnamakda Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň daýhanlary öňde barýarlar, olar gysga wagtda 700 gektar ýerden bäş ýarym müň tonnadan gowrak hasyl aldylar. Bu göz öňünde tutulandakysynyň ...

Türkmen döwlet gurjak teatrynda «Kerwenbaşynyň ogly» oýny goýuldy

MEDENIÝET   / 07.07.2018

Türkmen döwlet gurjak teatry milli teatr gözden geçirilişine “Kerwenbaşynyň ogly” oýnuny taýýarlady. Onuň edebi esasyny Magtymguly Hudaýberdiýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” kitabynyň esasynda ýazdy. Gadymy kerwen ýollary gaýduwsyz we telekeçil adamlar üçin täze ...

Tebigy gazdan benzin öndürýän kärhanada işe goýberiş-sazlaýyş işleri alnyp barylýar

YKDYSADYÝET   / 07.07.2018

Gurluşyk senagatynyň kärhanalarynyň aglaba bölegi jemlenen we “Gündogar-Günbatar” sebit gaz geçirijisi geçýän Ahal welaýatynyň Owadandepe obasynda Aşgabat-Daşoguz gara ýolunyň golaýynda gurulýan tebigy gazdan benzin öndürjek kärhanada ýylda 600 müň tonna ýokary hilli awtomobil ýangyjy çykarylar. Kärhana şu ýylyň ...