23 Ýanwar 2017, 05:17

Saýlawçylar Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär M.Annanepesow bilen duşuşdylar

21.01.2017 • Şu gün Aşgabat şäher häkimliginiň “Mekan” köşgünde saýlawçylar döwlet Baştutany wezipesine dalaşgärleriň biri—Azyk senagaty döwler birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesow bilen duşuşdylar. Bu ýere ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, jemgyýetçilik birleşikleriniň, kärhanalaryň zähmetkeşler toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, ýaşlar ýygnandylar. Ilki bilen dalaşgäriň ynanylan wekili çykyş edip, ...


Saýlawçylaryň dykgatyna

20.01.2017 • 2017-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary geçiriler. Jumanazar Annaýew bilen duşuşyk Mary welaýatynyň M.Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda, Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşyk Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda, Ramazan Durdyýew bilen duşuşyk Daşoguz welaýatynyň N.Andalyp adyndaky döwlet drama teatrynda, Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşyk Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň Medeniýet öýünde, ...


Türkmenbaşyda Ramazan Durdyýew saýlawçylar bilen duşuşdy

20.01.2017 • Kenarýaka şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär — Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde geçirilen duşuşyga ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň we guramalaryň zähmet toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ...AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

Olimpiýa şäherjiginde geçirilen metbugat maslahaty

18.01.2017 • Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň işewürlik merkezinde şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna toplumlaýyn taýýarlyk görülmegine bagyşlanylan metbugat maslahaty boldy. Maslahata Aziada—2017-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň, Milli olimpiýa komitetiniň, Sport baradaky döwlet komitetiniň wekilleri, türkmen ...


Türkmenistanly ýeňil atletikaçylary halkara ýaryşlaryna we V Aziada taýýarlanýarlar

13.01.2017 • «Sport meleginiň» wekilleriniň ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna görýän taýýarlygy barada Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, halkara derejeli sport ussady, öz wagtynda meşhurlyk gazanan ýüwrük Hajy Rahmanow şeýle gürrüň berýär: - Geçen ýylyň ýatda galan iň ...


Aziadanyň hormatyna atly ýöriş ýoluň ýarysyny geçdi

10.01.2017 • Mundan laýyk 250 gün ozal, 2016-njy 5-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gadymy “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň ýanynda Aziada — 2017 mynasybetli ýyndam hem-de owadan ahalteke bedewine atlanan 17 çapyksuwaryň gatnaşmagyndaky atly ýörişe badalga berdi. 500 günüň dowamynda atly ýöriş ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan geçer hem-de Ýapyk binalarda we ...


Aziada — 2017-niň keşbi: parahatçylyga, dostluga we döredijilige çagyryş

06.01.2017 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky birinji mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi keşbini we tumaryny tassyklady. Aziada — 2017-niň dürli keşpler toplumynyň üsti ýurdumyzyň milli hem-de etnografiki ...
14.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy

11.01.2017 • Ýurdumyzyň dokma toplumy Aziada-2017 nyşanly önümleriň görnüşini artdyrýar

11.01.2017 • Maliýe-hukuk medeniýeti — bazar gatnaşyklarynyň esasy

10.01.2017 • Ýakyn wagtda Türkmenistan her ýyl bir million tonnadan gowrak ýokary hilli kaliý dökünlerini daşary ýurtlara iberer

07.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy

05.01.2017 • Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak boýunça nobatdaky satuwy yglan etdi

03.01.2017 • Türkmenistanda kösükli ekinler şaly, galla we gowaça ekilende ekin dolanşygynda giňden ulanylýar

01.01.2017 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 15-si hasaba alyndy

30.12.2016 • Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Türkmenabatda, Daşoguzda we Maryda işewürlik toplumlaryny gurýar

21.12.2016 • Başarnykly abatlaýyş işleri ýola goýlanda nebit we gaz çykaryjy skwažinalaryň önüm berijiligi ýokarlanýar

17.12.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy

14.12.2016 • Owadandepede gurulýan gaz-himiýasy kärhanasy ýylda Euro-5 ölçeglerine laýyk gelýän ýokary hilli benziniň 600 müň tonnasyny öndürer