Iň soňky habarlar

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy

JEMGYÝET   / 27.07.2017

“Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” atly neşiriň nobatdaky, 9-njy sany çapdan çykdy. Onda hormatly Prezidentimizi Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2015-nji ýylda alyp baran köpugurly we netijeli işleri beýan edilýär. Şol ýyl Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyň halkara hukuk derejesini gazanmagynyň 20 ýyllygyna beslendi. Milli Liderimiziň “... 2015-nji ýylyň ýurdumyz üçin çylşyrymly ýyl bolandygyny bellemek isleýärin. Döwletimiziň Bitaraplygynyň ...

Türkmenistanly matematikleriň bürünç baýragy

YLYM   / 26.07.2017

Ýurdumyzyň wekilleri Rio-de-Žaneýroda geçirilen 58-nji Hlakara matematika olimpiadasyna gatnaşdylar, oňa Russiýa, ABŞ, Fransiýa, Ýaponiýa, Hytaý, Germaniýa, Polşa, Argentina, Portugaliýa, Belgiýa, Şwesiýa, Şweýsariýa, Täze Zelandiýa we beýleki dünýä ýurtlarynyň 112-sinden 615 okuwçy gatnaşdy. 57-nji umumy bilim berýän orta mekdebiň we Aýratyn zehinli çagalaryň döwlet mekdep-internatynyň ýokary synp okuwçylarynyň ýanynda matematika mugallymy Arslan ...

Demirgazyk sebitde gurluşyk materiallarynyň öndürilişiniň möçberi artýar

YKDYSADÝET   / 25.07.2017

Türkmenistanda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň döwlet maksatnamalary gurluşyk materiallaryny öndürmek ulgamynyň çalt depginlerde ösmegine getirdi, ol daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan harytlary ýurdumyzda öndürmegiň esasy ugry boldy.Ýurtda ekologiýa taýdan howpsuz, ýokary hilli gurluşyk we bezeg ...

Ýurdumyz köpçülikleýin welosipedli ýörişe taýýarlanýar

JEMGYÝET   / 24.07.2017

Tutuş ýurdumyz boýunça—paýtagtymyzda we welaýatlarda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça “Aşgabat-2017” taslamasynyň çäklerinde 29-njy iýulda guralmagy göz öňünde tutulýan täze wagyz ediş çäresine - Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galmagy mynasybetli ...

Elguşly aw etmegiň däpleri we häzirki döwri

MEDENIÝET   / 23.07.2017

Şu ýylyň dekabrynda Abu-Dabi (BAE) şäherinde geçiriljek ýaş elguşly awçylaryň Bütindünýä festiwalyna Türkmenistanyň Elguşly awçylar milli jemgyýetiniň wekilleri-de gatnaşarlar. 2016-njy ýylda ÝuNESKO elguşly awçylygy Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşdy. Ýurdumyzda milli däpleriň bu ugruny saklap galmak boýunça işleri Elguşly awçylar milli ...

Türkmenistanyň DHÇMB-niň söwdalarynyň şertnamasy ABŞ-nyň 2 million 735 müň dollaryna golaý möçberden ybarat boldy

YKDYSADÝET   / 23.07.2017

Geçen hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-nyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri “Türkmenhimiýa” döwlet konserninde öndürilen tehniki uglerody we ýody satyn aldy. Türkiýeden gelen ...

Çagalaryň tomusky dynç alyşy; sport, şadyýanlyk, döredijilik we ... täze bilimler

YLYM   / 23.07.2017

Çagalar -sagalyş merkezlerinde mekdep okuwçylarynyň dynç alyş möwsümi dowam edýär. Iň döwrebap çagalar toplumlary türkmen paýtagtynyň gözel künjegi boan bolan Gökdrede we Awazada ýerleşýär.Ýurdumyzyň dynç alyş merkezleriniň ählisinde bolşy ýaly, bu ýerde hem çagalaryň doly derejede dynç almagy, beden taýdan taplanmagy, ...

Paýtagtymyzdaky Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda täze Saglyk öýi açyldy

JEMGYÝET   / 21.07.2017

Aşgabadyň gür ilatly ýerinde ulanmaga berlen Saglyk öýi maşgala lukmanlary hem-de beýleki hünärmenler we zerur bolan işgärler bilen üpjün edildi. Ol keseli anyklaýyş enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Saglyk öýi maşgala lukmançylygy, enjamlar arkaly anyklaýyş, aýallara maslahat beriş, hirurgiýa, stomatologiýa, fiziobejeriş, ...

Obasenagat toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýady pugtalandyrylýar

YKDYSADÝET   / 20.07.2017

Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň ygtyýaryna döwrebap oba hojalyk tehnikalarynyň gelmegi dowam edýär. Ine, täze ekiş möwsüminiň öňüsyrasynda ýurdumyza “John Deere 8245R” sürüm traktorlarynyň, şeýle hem bütin dünýä meşhur “CLAAS” maşyngurluşyk kompaniýasynyň (Germaniýa Federatiw Respublikasy) “AXOS 340 CX” köpugurly traktorlarynyň birinji tapgyry gelip gowuşdy. Täze oba hojalyk maşynlaryny garşylamak dabarasyna ...

“Türkmen arhiwi” žurnalynyň täze sany

JEMGYÝET   / 19.07.2017

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi tarapyndan taýýarlanan “Türkmen arhiwi” taryhy-resminama, ylmy-taglymat we usulyýet žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Onuň sahypalarynda Türkmenistanyň Milli arhiw gaznasynyň resminamalaryny wagyz etmek, şeýle hem ýurdumyzyň arhiw işiniň ösüşine goldaw bermek, bu ulgamda gazanylanlary giňden beýan etmek bilen baglanyşykly maglumatlar ýerleşdirildi. Žurnalda ýurdumyzyň durmuşynda bolup ...

Türkmenistan - ÝHHG: köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamyndaky hyzmatdaşlyk

Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda žurnalistleriň hukuklary we borçlary boýunça iki günlük okuw maslahaty öz işine başlady. Ony ÝHHG-niň Türkmenistandaky Merkezi ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň goldaw bermeginde gurady. Maslahatda “2016—2020-nji ýyllarda Türkmenistanda adam hukuklary baradaky ...

Türkmen hünärmenleri deňiz giňişligini meýilnamalaşdyrmagy öwrenýärler

Aşgabatda “Deňiz giňişligini meýilnamalaşdyrmak” atly okuw tapgyry dowam edýär, ol milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Daşary işler ministrligi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça Döwlet kärhanasy tarapyndan Halkara umman instituty (HUI) bilen hyzmatdaşlykda ...

Türkmenistan — BMGÖM: adam hukuklary ulgamyndaky hyzmatdaşlyk

Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky Wekilhanasynda “2016—2020-nji ýyllarda Türkmenistanda adam hukuklary baradaky hereketleriň milli meýilnamasynyň” durmuşa geçirilmegine bagyşlanan “tegelek stoluň” başyndaky duşuşyk geçirildi. Oňa BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň wekilleri, Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer ...

TÜRKMENISTANAN HOŞ GELDIŇIZ

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...

Laý wulkanlary (patlawuklar)—Zeminiň dirilik demidir

05.07.2016

Gojaman Hazaryň kenary... Owadan jülgelerdir dag etekleri alysda galdy. Güwwüldili şaglawuklardyr çeşmeler çöldäki salgym deýin ýitip gitdi. Arçadyr bahar gülleri bilen gözel görke giren kert gaýalar-da indi göze ilmeýärdi. Käte bir ho-ol alysda deňiz inçejik zolak bolup görünýär diýäýmeseň, daş-töweregiň ýüzlerçe kilometre uzap ýatan birmeňzeş ...

Köneürgenç – türkmen taryhynyň ajaýyp dür dänesi. Onuň binagärlik ajaýyplyklary yslam däp-dessurlarynyň ählisini

01.07.2016

Aşgabatdan 480 km demirgazykda Amyderýanyň gadymy akymynyň golaýynda, iki sany möhüm kerwen ýollarynyň kesişýän ýerinde: gündogara, Hytaýa, we günortadan -demirgazyk günbatara, Wolga derýasyna, beýik Ýüpek ýolunyň iri şäherleriniň biri bolan Köneürgenç ýerleşýär. Onuň taryhy ...