Iň soňky habarlar

„Türkmenhowaýollary“ Gullugy ýolagçy we ýük gatnatmagyň möçberini hem-de hilini ýokarlandyrýar

YKDYSADÝET   / 19.11.2017

Garaşsyz Türkmenistanyň raýat awiasiýasy ýokary depginli ösýär. Bir ýyl mundan ozal ýurduň esasy „howa derwezesi“ bolan türkmen paýtagtynyň täze Halkara aeroporty açyldy. Döwrebap, ýokary tehnologiýaly aeroport toplumy ýylda 17 milliondan gowrak adama ýa-da sagatda 3 müňe golaý ýolagça hyzmat etmäge niýetlenendir. Doly mehanizmleşdirilen täze ýük terminaly 200 müň tonna ýüki işlemäge ...

Ýurduň obasenagat toplumy täze oba hojalyk möwsümine taýýarlyk görýär

YKDYSADÝET   / 19.11.2017

Ýurtda OST-nyň tehniki düzümleri täze oba hojalyk möwsümine işjeň taýýarlyk görýärler. Dünýäniň öňdebaryjy oba hojalyk enjamlaryny ödürijilerden tehnikalar gelip gowuşýar, maşyn-traktor parky we ýer gazyjy maşynlar täzelenilýär. Şeýlelikde döwlet tarapyndan ýurduň oba senagat toplumyny hil taýdan täze tehnologik derejä çykarmak we netijeli ýöretmek üçin şertler dörediýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly ...

Demirgazyk sebitiň OST-nyň maldarçylyk pudagynda hususyýetçileriň işjeňligi artýar

YKDYSADÝET   / 18.11.2017

Daşoguz welaýatynda maldarçylyk oba hojalyk önümçiligniň esasy pudaklarynyň biridir. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenilip taýýarlanylan döwlet maksatnamalary netijesinde sebitiň maldarçylyk pudagyna hojalygy ýöretmegiň ýokary tehnologiýaly usullary ornaşdyrylýar. Birnäçe ýyl mundan ...

Dokma we himiýa önümleri TDHÇMB-niň söwdalarynda esasy orny aldy

YKDYSADÝET   / 18.11.2017

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 88-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Hytaýdan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen tehniki kükürdi, ABŞ-den gelen telekeçiler bolsa, tehniki ýody we ýodly kaliýi satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ...

Türkmenabatda „Amyderýa güni“ bellenildi

JEMGYÝET   / 16.11.2017

Türkmenistanyň AHEHG-a başlyklyk etmeginiň çäklerinde DIM-iň, oba we suw hojalygy, bilim ministrlikleriniň, Lebap welaýatynyň weTürkmenabat şäheriniň häkimlikleriniň, şeýle hem Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlygy boýunça jemgyýetiniň (GIZ) guramaçylyk goldawy bilen Türkmenabat şäherinde ilkinji gezek „Amyderýa güni“ geçirildi. Ekologiýa çäresini tematiki ...

Türkmenistanda aragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň täze tapgyry birnäçe iri taslamalary özünde jemleýär

JEMGYÝET   / 16.11.2017

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaşulularyň maslahatynda ýakyn 7 ýyl üçin kabul edilen Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň maksatnamasyny tanyşdyrmak bilen, döwlet kadalaşdyrylyşynyň tutuş ulgamyny döwrebaplaşdyrmagy, ylmy-tehniki täzelikleri ...

Her ýyl geçirilýän milli Uniwersiada we Spartakiada badalga berildi

SPORT   / 16.11.2017

Şu gün Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Sport – sagdynlygyň we ruhubelentiligiň ýurdy” şygary astynda geçirilýän IX Uniwersiadasynyň we orta mekdepleriň, orta hünär okuw mekdepleriniň, ministrilkleriň we pudaklaýyn edaralaryň işgärleriniň, welaýatlaryň ...

UNFPA “2017-nji ýylda dünýäniň ilaty” Ählumumy çykyşy bilen tanyşdyrdy

Şu gün paýtagtymyzyň “Arçabil” myhmanhanasynda UNFPA-nyň “2017-nji ýylda dünýäniň ilaty” Ählumumy çykyşynyň tanyşdyrylyşy boldy. BMG-niň Ilat gaznasy tarapyndan guralan bu çärä ýurdumyzyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we adam hukuklary baradaky Türkmen milli institutynyň, Milli bilim ...

Özbegistanyň Medeniýeti günleri goňşy ýurtlaryň gatnaşyklarynyň has-da ösjekdigine şaýatlyk etdi

MEDENIÝET   / 15.11.2017

Daşoguz welaýatynyň dolandyryş merkezinde Özbegistanyň Medeniýet günleriniň ýapylyş dabarasy boldy. N.Andalyp adyndaky döwlet sazly-drama teatrynyň sahnasynda türkmen we özbek artistleriniň bilelikdäki gala-konserti bu döredijilik çäresiniň jemleýji wakasyna öwrüldi. Iki döwletiň Baştutanlarynyň – Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Şawkat Mirziýoýewiň başyny başlaýan giň gerimli ...

Gülbadam Babamuratowa – sambo boýunça 52 kg çenli agramda dünýä çempiony

SPORT   / 15.11.2017

Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjigindäki “Sport” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde tamamlanan sambo boýunça 41-nji dünýä çempionatynda altyn medal gazanan türkmen samboçysy Gülbadam Babamuratowany sylaglamak dabarasy geçirildi. 26 ýaşly at gazanan sport ussady ajaýyp ýeňşini 52 kilograma çenli agram derejesinde gazandy. Dünýä derejesinde ajaýyp netijeleri görkezen türgen gyzymyza ...

HHR-da bilim alýan türkmen talyplary “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitap bilen tanyşarlar

Pekiniň nebit we gaz uniwersitetiniň maslahatlar zalynda Hytaýyň paýtagtynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplarynyň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy ...

Özbegistanly fotosuratçylar aşgabatlylary öz Watanynyň dürli röwüşli däp-dessurlary bilen tanyşdyrdylar

MEDENIÝET   / 15.11.2017

Özbegistan Respublikasynyň Türkmenistanda geçirilýän Medeniýet günleri dostlukly halkyň baý aýdym-saz we tans sungaty, däp-dessurlary we amaly-haşam, çeperçilik, edebiýat, kinematografiýa ýaly sungat görnüşleriniň taryhy hem-de şu günki ugurlary bilen tanyşdyrýar. Dürli ugurly fotosergi bu güneşli we ...

Türkmenistanyň ýygyndysy futbol boýunça Aziýa Kubogy-2019-yň final tapgyryna çykdy

SPORT   / 14.11.2017

14-nji noýabrda Balkanabatda Türkmenistanyň we Hytaý Taýpeýiniň ýygyndylarynyň arasynda gepçirilen bäsleşik Aziýa yklymynyň kubogy ugrunda futbol ýaryşlaryna gatnaşjak 24 toparyň ýene-de birini aýan etdi. Ol – Türkmenistanyň ýygyndy topary. Aziýanyň Kubogy-2019-yň final tapgyryna çykmak ugrundaky iň soňky tapgyryň ...

TÜRKMENISTANA HOŞ GELDIŇIZ

Türkmen tebigaty özboluşly gözelligi bilen haýran edýär

25.07.2017

Ulydepe gaýasynyň günbatar çetindäki Sekizýap we Germap jülgelerinden Şarlawuk derýajygyndan Arçabiljik we Gökderejik aryklarynyň aşak ýerleri syýahatçylyk edilýän ýerleridir. Olar gezende syýahatçylaryň halaýan ýerleridir, çünki o taýda işjeň durmuş ýörelgesine höweseklere ýaraýjak zatlaryň ählisi—kiçeňräk depelerdir barmasy kyn gaýalar, ...

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

06.03.2017

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynda ýerleşýän Allamberdar aramgähine ýerli ilat Allamberdaryň ýa-da Allamdar tugçynyň mazary diýýär. Çeşmeleriň habar bermegine görä, bu ýerde 1204-nji ýylda duşman elinden wepat bolan Samanileriň soňky hökümdary Allamberdar diýlip atlandyrylan ...

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...