Iň soňky habarlar

Galla oragynyň depginleri: Ahal welaýaty

YKDYSADYÝET   / 15.06.2018

Ahal welaýatynyň galla ekilen meýdanlarynda bugdaýyň ýetişdirilen hasylyny ýygnamak boýunça depginli işler dowam edýär. Bu ýerde eýýäm orak möwsüminiň deň ýarysy geçilip, 112 müň gektara golaý meýdanyň bugdaýy oruldy. Watan harmanyna azyklyk dänäniň 227 müň tonna golaýy tabşyryldy. Ahalda gallanyň bol ýerleriniň biri — Tejen etrabynyň daýhan birleşiklerinde ...

Galla oragynyň depgini: Mary welaýaty

YKDYSADYÝET   / 14.06.2018

Mary welaýatynda galla oragynyň barşynda ilkinji zähmet ýeňşi gazanyldy — Tagtabazar etrabynyň kärendeçileri kabul ediş bölümlerine täze hasyldan bugdaýyň 19 müň 800 tonnadan gowragyny getirip, özleriniň şertnamalaýyn borçnamalaryny ýerine ýetirendikleri barada habar berdiler. Umuman, sebit boýunça eýýäm dänäniň 154 müň tonnadan gowragy taýýarlanyp, gündelik ösüş ...

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary orak möwsümine girişdiler

YKDYSADYÝET   / 13.06.2018

Türkmenistanda galla oragynyň depginleri barha ýokarlanýar. 13-nji iýunda güýzlük däne oragyna Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary girişdiler. Şu ýyl demirgazyk welaýatda galla oragyna başlamak hormatyna Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň gallaçylary mynasyp boldular. Bu ýerde bereketli bugdaý hasyly kemala ...

Galla oragynyň depgini: Lebap welaýaty

YKDYSADYÝET   / 12.06.2018

Lebap welaýatynyň kombaýnçylary 6-njy iýunda badalga alan galla oragynyň başyndan bäri ilkinji 100 müň tonna bugdaý hasylyny ýygnamagy başardylar. Galla oragy, bugdaýy elewatorlara hem-de galla kabul ediş bölümlerine ýetirmek işi gije-gündiziň dowamynda amala aşyrylýar we onuň depgini günsaýyn ýokarlanýar. Häzirki wagtda welaýatda galla kabul edýän bölümleriň 35-si ...

Türkmen ylmynyň ýaş nesli — bäsleşigiň ýeňijileri

YLYM   / 12.06.2018

Şu gün şanly sene — Ylymlar güni mynasybetli Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň maslahatlar zalynda ýaş alymlaryň arasynda geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine baýraklary gowşurmak dabarasy boldy. Bu bäsleşik Ylymlar akademiýasy hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan bilelikde geçirilýär. Hormatly ...

Ylymlar güni mynasybetli halkara forum

YLYM   / 12.06.2018

Türkmen paýtagtynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar gününe gabatlanylan “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly iki günlük halkara forum öz işine başlady. Maslahata ýaş türkmen alymlaryndan, mugallymlaryndan başga-da, 30-dan gowrak ýurduň ylmy toparlarynyň wekilleri, şol sanda Russiýanyň, ABŞ-nyň, Ýaponiýanyň, ...

Galla oragynyň depgini: Ahal welaýaty

YKDYSADYÝET   / 11.06.2018

Türkmenistanyň gallaçylary gyzgalaňly döwri başdan geçirýärler. Ýurdumyzda güýzlük bugdaý oragynyň depgini günsaýyn ýokarlanýar. Şu ýyl döwlet tabşyrygyna laýyklykda, ekerançylarymyzyň öňünde 1 million 600 müň tonna bugdaý taýýarlamak wezipesi durýar. Bu sepgide ýetmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, ...

«Amul — Hazar 2018» mediaforumy

MEDENIÝET   / 10.06.2018

9-njy iýunda Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde öňde boljak “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine hem-de onuň çäklerinde geçirilýän welosipedli ýörişe we ylgaw ýaryşlaryna bagyşlanan mediaforum boldy. Forumyň işine ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, sebitiň häkimliginiň, welaýat sport we ýaşlar syýasaty müdirliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

JEMGYÝET   / 09.06.2018

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde guralan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Enä tagzym — mukaddeslige tagzym” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasyna baýramçylyk, agzybirlik we ruhubelentlik ýagdaýy mahsus boldy. Dabara Mejlisiň, dürli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik ...

Birža täzelikleri

YKDYSADYÝET   / 09.06.2018

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 45-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýadan, Şweýsariýadan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, awtobenzini, gidrousulda arassalanan ...

Türkmen-amerikan işewür geňeşine — 10 ýyl

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk 1992-nji ýylyň 19-njy fewralynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýlan pursatyndan başlap, uzakmöhletleýin we özara peýdaly esasda alnyp barylýar. Şol pur­sat­dan bir aý ge­çen­den soň, ABŞ-nyň ka­bul­ha­na­sy Aş­ga­bat­da ýer­leş­ýän Türk­me­nis­tan­da­ky il­çi­ha­na­sy açyl­dy. ...

Türkmenistanda galla oragy badalga aldy

YKDYSADYÝET   / 06.06.2018

6-njy iýunda Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi. Mälim bolşy ýaly, Ministrler Kabinetiniň 25-nji maýda geçirilen mejlisiniň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow daýhanlara täze zähmet üstünliklerini arzuw edip, möhüm oba hojalyk çäresine ak pata berdi. Şoňa laýyklykda, Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň gallaçylary bu möhüm çärä ...

Ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmegiň maksatnamasy ýerine ýetirilýär

JEMGYÝET   / 06.06.2018

Şu gün Tagtabazar etrabynda häzirki zaman suw arassalaýjy desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy, desgany “Aby-Köwser” hojalyk jemgyýeti bina etdi. Bir gije-gündizlik kuwwaty 15 müň kubmetr agyz suwuny arassalamaga deň bolan toplum ýerli ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün eder. Suw serişdelerini tygşytlaýjy häzirki zaman ...

Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň de­pu­tat­la­ry­nyň dyk­ga­ty­na

JEMGYÝET   / 06.06.2018

Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň al­tyn­jy ça­gy­ry­ly­şy­nyň ikin­ji mas­la­ha­ty 2018-nji ýy­lyň 9-njy iýu­nyn­da sa­gat 9.00-da Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň ja­ýyn­da ge­çi­ril­ýär. De­pu­tat­la­ry bel­li­ge al­mak 2018-nji ýy­lyň 9-njy iýu­nyn­da sa­gat 8.00-da baş­lan­ýar.

“Dalçyn” okuw merkeziniň mugallymlary “online” şekilde öz hünär derejelerini kämilleşdirýärler

YLYM   / 05.06.2018

Bilim pudagynyň hususy ulgamynyň wekilleri ýaş nesliň ýokary hilli bilim almagy üçin oňaýly hem-de amatly ýagdaýy döredip, innowasion bilimiň kemala getirilmegine işjeň gatnaşýarlar. Şu ýylyň fewral aýyndan başlap, “Dalçyn” okuw merkeziniň işgärleri iňlis dili mugallymlarynyň hünär derejesini ...