Iň soňky habarlar

Dünýä sportunyň ýyldyzlary – “Aşgabat 2017” oýunlarynyň myhmanlary

Şu günler türkmen paýtagtynda bolýan köp sanly daşary ýurtly myhmanlaryň arasynda dünýä derejesindäki sport ýyldyzlary, şol sanda köp nesilleriň söýgüsini gazanan meşhur hokkeýçi Wladislaw Tretýak hem-de belli figuryçy Irina Rodnina hem bar. Indi olar meşhur jemgyýetçilik işgärleri we sportuň wagyzçylarydyr. Olar sportuň ilçileri bolmak bilen dürli ýurtlarda diplomatik wezipäni ýerine ýetirýärler. W.Tretýak we I.Rodnina ...

Pygy Baýramdurdyýew: Oýunlar ýurdumyzyň beýik gazananlaryny alamatlandyrýar

JEMGYÝET   / 19.09.2017

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň alawyny ýakmak ynanylan , Türkmenistanyň at gazanan atşynasy, “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar toparynyň ýolbaşçysy Pygy Baýramdurdyýew interwýu berdi: - Türkmenleriň taryhy ahalteke bedewi bilen aýrylmaz baglydyr.Türkmenler: “Atym – ganatym” diýýär. Bedew – türkmenleriň ganaty, taryhyň barşyna okgunlylyk beren gymmatlygy.Hut şoňa görä-de, ...

Azerbaýjanyň Türkmenistandaky ozalky Ilçisi Wahdat Sultan-zade sport baýramyndan galan täsirler barada gürrüň berýär

„Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň açylyş dabarasyna çagyrylan myhmanlaryň arasynda öz wekilçilik eden döwletleri bilen Türkmenistanyň arasynda ynanşykly gatnaşyklary ýola goýmaga we köpugurly hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly goşant goşan daşary ýurtly diplomatlar-da bar. Olaryň biri-de Azerbaýjan ...

500 günlük atly ýörişe gatnaşyjylar V Aziýadanyň alawyny Aşgabada getirdiler

JEMGYÝET   / 17.09.2017

2016-njy ýylyň 5-nji maýynda Nusaý döwlet taryhy-medeni goraghanasynda badalga berlen 500 günlük atly ýörişi dabaraly tamamlandy. Şonda bu ägirt uly ýörişiň başlanmagy mynasybetli geçirilen baýramçylyk dabarasyna diňe watandaşlarymyzyň müňlerçesi däl-de, eýsem Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň wekilleri, şeýle hem daşary ...

Nebit, dokma önümleri, pagta süýümi we bugdaý birža söwdalarynyň esasy önümleri boldy

YKDYSADÝET   / 17.09.2017

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 52-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Täjigistandan we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini, gidro usulda arassalanan dizel ýangyjyny, ýangyç mazudyny ...

Türkmenistanyň we Russiýanyň at gazanan tälimçisi Ýuriý Ambarsumow „Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň myhmany

SPORT   / 15.09.2017

Köpýyllap tälimçi bolup işlän döwri Ýuriý Sergeýewiç Ambarsumow sambo hem dzýudo boýunça Türkmenistanyň ençeme gezek çempiony we halkara ýaryşlarynda baýrakly orunlary eýelän türgenleriň ençemesini ýetişdirdi. Onuň hyzmatlaryna baha berlip, ol „Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi“ diýen ada ...

Türkmenistan we BMG strategiki hyzmatdaşlygy ösdürmegiň täze tapgyryna çykýar

Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkdaky ştab-kwartirasynda (ABŞ) BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahaty öz işine başlady. Onda ýurdumyzyň wekiliýeti hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň BMG-niň we beýleki abraýly halkara guramalaryň çäklerindäki özara gatnaşyklaryň möhüm ...

“Türkmentelekom” Aşgabat Aziýadasynyň aragatnaşyk ulgamlarynyň üznüksiz işlemegini üpjün eder

JEMGYÝET   / 14.09.2017

Ýakyn günlerde Aşgabatda badalga aljak Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň we ony geçirmegiň möhüm düzüm bölegi aragatnaşyk we telekommunikasiýa ulgamynyň üznüksiz işlemegini üpjün etmekden ybaratdyr. “Türkmentelekom” döwlet elektroaragatnaşyk kompaniýasy ...

Türkmen nakgaşlary Aziada bagyşlanan döredijilik bäsleşigine gatnaşdylar

MEDENIÝET   / 14.09.2017

„Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň öň ýanynda Çeperçilik sergileri merkezinde sport mowzugyna bagyşlanan döredijilik bäsleşiginiň jemi jemlenildi. Iň gowy žiwopis eseri üçin baş baýrak „Parfiýadan başlanan badalga“ atly işi üçin Walentin Kudrýaşowa berildi. Bu ussadyň işleri reňkleri bilen tapawutlanýar: asman çekse, ol açyk gök, otuň suraty bolsa—zümerret reňkli. Onuň suratlaryna syn edeniňde, keýpiň çaglanýar. ...

Tanymal we ýaňy döredijilige başlan nakgaşlar öz eserlerini V Aziada bagyşlaýarlar

MEDENIÝET   / 13.09.2017

Daşoguzly nakgaş Merdan Kakabaýew we onuň Gubadag etrabynyň çagalar çeperçilik mekdebinde sapak berýän okuwçylary „Aşgabat 2017“ Oýunlaryna bagyşlap suratlar tapgyryny çekdiler. Olaryň suratlary Daşoguz welaýatynyň Taryhy-medeni muzeýiniň zallarynyň birinde görkezilýär. „Türkmen göreşi“, „Bedew“, „Aziadanyň çaparlary“ we Olimpiýa stadiony“ suratlary, şeýle hem ak mermere bürenen Aşgabadyň binagärlik ...

“Aşgabat 2017” oýunlary - “Türkmenistan Sport” žurnalynyň esasy mowzugy

JEMGYÝET   / 13.09.2017

“Türkmenistan Sport” žurnalynyň nobatdaky sany 17-nji sentýabrda paýtagtymyzda badalga alýan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanandyr. Bu döwürleýin neşiriň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!” atly aýdymynyň sözleri we sazynyň notasy ...

Döwlet muzeýindäki sergide türkmen sportunyň taryhyndan şanly sahypalar görkezilýär

MEDENIÝET   / 13.09.2017

„Aşgabat 2017“ Oýunlarynyň öňüsyrasynda Döwlet muzeýinde açylan tematiki sergi şu uly möçberli sport çäresi tamamlanýança dowam eder. Aşgabat Aziadasyna gatnaşyjylara we türkmen paýtagtynyň myhmanlaryna ýurdumyzda sport hereketiniň taryhy barada gürrüň berýän eksponatlar bilen tanyşmaga, şeýle hem ajaýyp türkmen ...

Ýokary amatlykly kottejler toplumy paýtagtyň şäher gurluşygynda täze sahypa açýar

JEMGYÝET   / 13.09.2017

Şäheri gurmagyň 15-nji tapgyrynyň çäklerinde paýtagtymyzyň günorta-günbatarynda ýokary amtlykly kottejleriň iki ýüzden gowragy we on iki gat ýaşaýyş jaýlarynyň 18-si bina edildi, olary ýurduň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň kompaniýalarynyň ýigrimä golaýy gurdylar. Ýokary amatlykly täze ýaşaýyş jaý toplumuny ...

TÜRKMENISTANAN HOŞ GELDIŇIZ

Türkmen tebigaty özboluşly gözelligi bilen haýran edýär

25.07.2017

Ulydepe gaýasynyň günbatar çetindäki Sekizýap we Germap jülgelerinden Şarlawuk derýajygyndan Arçabiljik we Gökderejik aryklarynyň aşak ýerleri syýahatçylyk edilýän ýerleridir. Olar gezende syýahatçylaryň halaýan ýerleridir, çünki o taýda işjeň durmuş ýörelgesine höweseklere ýaraýjak zatlaryň ählisi—kiçeňräk depelerdir barmasy kyn gaýalar, ...

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

06.03.2017

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynda ýerleşýän Allamberdar aramgähine ýerli ilat Allamberdaryň ýa-da Allamdar tugçynyň mazary diýýär. Çeşmeleriň habar bermegine görä, bu ýerde 1204-nji ýylda duşman elinden wepat bolan Samanileriň soňky hökümdary Allamberdar diýlip atlandyrylan ...

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...