Iň soňky habarlar

Paýtagtymyzdaky ýolagçy awtoulag önümçilik birleşigine täze awtobuslar gelip gowuşdy

JEMGYÝET   / 15.01.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli durmuşa geçirýän durmuş-ykdysady syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hem ýurdumyzyň ulag düzümini ösdürmekden, ulagyň awtomobil we beýleki görnüşleriniň tehniki binýadyny döwrebaplaşdyrmakdan ybaratdyr. 12-nji ýanwarda bolan Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hem ...

Birža söwdalarynda daşary ýurtlara goýberilen harytlaryň jemi bahasy 31 million ABŞ-niň dollaryndan gowrak boldy

YKDYSADYÝET   / 13.01.2018

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 22-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna jinsi önümleri, nah ýüplük, pagta-süýümi, şeýle hem armatura ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, BAE, Şweýsariýa, Owganystan, Ermenistan, Gyrgyzystan we ...

Reklama

Türkmen wekiliýeti Musulman Zenan Parlamentarileriniň 7-nji maslahatyna gatnaşar

12-nji ýanwarda geçirilen Hökümetiň mejlisinde Mejlisiň ýolbaşçysy Akja Nurberdiýewa ýurdumyzyň wekiliýetiniň Eýranda geçiriljek Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Parlament Bileleşiginiň Musulman Zenan Parlamentarileriniň 7-nji maslahatyna we bu halkara guramanyň Parlament Bileleşiginiň 13-nji maslahatyna gatnaşmagyna görülýän taýýarlyk barada habar berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz parlament diplomatiýasynyň ...

Reklama

Reklama

24-26-njy ýanwarda Aşgabatda Belarus Respublikasynyň Medeniýet günleri geçiriler

MEDENIÝET   / 13.01.2018

Hökümetiň mejlisinde döredijilik çäresini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada wise-premýer A. Garajaýew hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, belarus medeniýetiniň günleri iki ýurduň Medeniýet ministrlikleriniň arasynda 2017-2020-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk maksatnamasyna laýyklykda hem-de türkmen-belarus diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýär. Çäräniň maksatnamasy Belarus ...

Çölde pisse ýetişdirmek boýunça synag işleri netijeli alnyp barylýar

YLYM   / 11.01.2018

Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň (ÇÖHDMI) tokaýlaryň we öri meýdanlarynyň ekologiýasy laboratoriýasynda Merkezi Garagumda lagym-zeýkeş we dürli derejede minerallaşan ýerasty suwlaryny ulanyp, hozmiweli ösümlikleriň ýerli görnüşlerini ýetişdirmek boýunça köpýyllyk ylmy barlaglar dowam edýär. Laboratoriýanyň uly ylmy işgäri Güljemal Gurbanmämmedowanyň aýtmagyna görä, bu synaglar 2014-nji ýylyň ...

Ýokary we orta bilim ulgamynyň hünärmenleri daşary ýurt dillerini öwretmekdäki täzeçil usullary ara alyp maslahatlaşdylar

YLYM   / 11.01.2018

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmek meselelerine bagyşlanan ylmy-usulýet maslahaty geçirildi. Bilim we daşary işler ministrlikleriniň gurnan forumyna Milli bilim institutynyň işgärleri, ýokary, umumy orta bilim berýän okuw jaýlarynyň we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň ýolbaşçylar, dil merkezleriniň hünärmenleri, ...

Maýa goýum hyzmatdaşlygy – Daşary ykdysady bankyň işiniň esasy ugurlarynyň biri

YKDYSADYÝET   / 11.01.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Arap Emirliklerine iş saparyny amala aşyrdy. Şol ýerde BAE-niň Hökümetinde, şeýle hem birnäçe iri energetika kompaniýalaryň, Abu-Dabiniň ösüş gaznasynyň we Yslam ykdysady ösüşiniň Dubaý merkeziniň ýolbaşçylary bilen ...

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy Malaýziýanyň UTP uniwersitetine okamaga çagyrýar

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) SdnBhd» kompaniýasy Malaýziýanyň «PETRONAS» Tehnologiki uniwersitetinde 2018-2019-njy okuw ýylynda okamak üçin dalaşgärleri kabul edip başlaýar. *Maşyngurluşygynyň tehnologiýasy *Himiki maşyngurluşyk *Nebitgaz çykarmagyň tehnologiýasy *Elektrika we elektronika *Geologiýa ...

Çeperçilik sungaty muzeýinde Türkmenistanyň taryhyna bagyşlanan sergi açyldy

MEDENIÝET   / 09.01.2018

Çeperçilik sungaty muzeýinde „Beýik Ýüpek ýoly-- parahatçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk ýoly“ atly sergi açyldy, ylym we döredijilik intelligensiýasynyň, jemgyýetçilik köpçüliginiň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, Türkmenistanyň Çeperçilik akademiýasynyň talyplary onuň ilkinji tomaşaçylary ...