Iň soňky habarlar

Nowruz: asyrlaryň jümmüşinden gaýdýan däp-dessurlar

MEDENIÝET   / 20.03.2018

Miladydan öňki VI-V müňýyllyklarda Türkmenistanyň günorta-günbatarynda Ýewraziýada iň gadymy ekarançylyk medeniýetleriniň biri bolan Jeýtun medeniýeti kemala gelipdir. Hut şu ýerde, Aşgabatdan 30 kilometr töweregi demirgazyk-günbatarda Jeýtun diýlen oturymly ýeriň, şeýle hem Bamynyň, Çopandepäniň, Togalakdepäniň, Nusaýyň golaýynda gadymy ...

Halkara gatnaşyklary institutynyň döredilen senesi mynasybetli maslahat

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty özüniň döredilmeginiň 10 ýyllyk senesini dabaraly ýagdaýda belleýär. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Halkara gatnaşyklary institutynda “Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy: taryhdan geljege” atly ylmy-amaly maslahat ...

Telekeçilige goldaw bermegiň wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy

YKDYSADYÝET   / 20.03.2018

Ýurdumyzyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde maslahat geçirildi. Onuň gün tertibine “2018 — 2024-nji ýyllarda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilige goldaw bermek boýunça döwlet maksatnamasyny” hem-de bu döwür üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 16-njy martynda tassyklan Kararyna laýyklykda degişli çäreleriň ...

Çeperçilik sungaty muzeýiniň Nowruza bagyşlanan sergisi tomaşaçylarda baýramçylyk ruhuny oýarýar

MEDENIÝET   / 19.03.2018

Çeperçilik sungaty muzeýinde türkmen nakgaşlarynyň Halkara Nowruz baýramyna bagyşlanan işleriniň sergisi açyldy. Bahar gelse baglar gül açyp, päkize asmandyr mylaýym ýagyş-ýagmyrlar ýagyp, durmuş täzelenýär, ýaşlyk galkynýar, aýdym-sazly, tansly-şagalaňly toý tutulýar... Sergini Türkmenistanyň halk nakgaşy ...


Döwlet muzeýinde Nowruza bagyşlanan sergi açyldy

MEDENIÝET   / 18.03.2018

ÝuNESKO-nuň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen Nowruz halklaryň medeni-taryhy umumylygynyň nyşany bolup, ýagşylyga özgermeleriň, dostlugyň we myhmansöýerligiň, parahatçylygyň we döredijiligiň nusgasydyr. Döwlet muzeýiniň köpugurly sergisinde türkmen halkynyň özboluşly däpleri, milli çeperçilik we amaly-haşam sungaty ugrunda işleýänleriň birnäçe ...

Teleçekileriň sergisine gatnaşyjylara diplomlar we şahadatnamalar gowşuryldy

YKDYSADYÝET   / 18.03.2018

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň bu iri guramanyň döredilmeginiň on ýyllygyna bagyşlanan sergisi we maslahaty öz işini tamamlady. Forumda obasenagat toplumynyň dürli pudaklarynda ýurdumyzyň telekeçiliginiň üstünlikleri görkezildi, bu gözden geçiriliş şeýle hem içeri we daşary bazarlarda ...

Türkmenistanyň telekeçileriniň artýan mümkinçilikleriniň uly sergisi

YKDYSADYÝET   / 17.03.2018

Paýtagtymyzda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň sergisiniň we maslahatynyň açylyş dabarasy boldy. Uly möçberli gözden geçiriliş şu ýyl 10 ýyllygyny belleýän bu iri jemgyýetçilik guramasynyň döredilmegine bagyşlanyldy. Ýakynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ...

Erkekleriň arasynda Türkmenistanyň boks boýunça ýygyndy topary Feliks Ştamm adyndaky ýaryşda üçünji orny eýeledi

SPORT   / 17.03.2018

Polşanyň paýtagty Warşawa şäherinde mart aýynyň 12-sinden 16-sy aralygynda Feliks Ştamm adyndaky boks boýunça XXXV halkara ýaryşy geçirildi, oňa 20 ýurtdan, şol sanda türkmenistanly türgenler gatnaşdylar. Erkekleriň arasynda geçirilen bäsleşiklerde ýygyndy toparymyz umumytoparlaýyn hasapda ...

TNGIZT-niň önümleri we dokma önümleri birža söwdalarynda köp isleg bildirilen harytlar boldy

YKDYSADYÝET   / 17.03.2018

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda geleşikleriň 104-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýa Federasiýasynyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Türkiýäniň, Owganystanyň, Täjigistanyň we beýleki ýurtlaryň telekeçileri Türkmenbaşynyň nebiti ...

Pekinde geçirilen foruma gatnaşanlar halkara ulag-üstaşyr taslamalaryny durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň tutýan orny ara alyp maslahatlaşdylar

15-nji martda Pekindäki Hytaýyň nebit uniwersitetinde “Türkmenistan- Beýik Ýüpek ýolundaky kuwwatly üstaşyr-ulag merkezidir” temasyndan forum geçirildi. Çäräni Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Ilçihanasy Hytaýyň nebit uniwersitetiniň we “Petroçaýna” ...

Maglumat habary

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan bolan Synçylar missiýasy Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlaryna monitoring işini dowam edýär. GDA-dan uzak möhletleýin synçylar Türkmenistanyň Mary, Balkan, Ahal welaýatlarynyň hem-de Aşgabat şäheriniň saýlaw okruglaryna baryp gördüler. Saýlaw toparlarynyň ýolbaşçylary synçylara saýlawlara taýýarlyk görmek boýunça geçirilen işler barada ...

Türkmen wekiliýeti sebitleýin iş duşuşygyna gatnaşdy

Şu gün düzüminde Mejlisiň wekilleri bolan Türkmenistanyň wekiliýeti hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň iş duşuşygyna gatnaşdy. Gün tertibine ykdysadyýet, söwda, logistika, ulag we aragatnaşyk ýaly möhüm ugurlar boýunça sebitiň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy ...