Iň soňky habarlar

Halkymyzyň abadançylygy durmuş ugurly syýasatyň baş maksadydyr

JEMGYÝET   / 17.07.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasynda döwletimizi dünýäniň kuwwatly ýurtlarynyň hataryna çykarmak, halkymyzyň hal — ýagdaýyny has-da gowulandyrmak wezipeleri goýulýar. Bu maksada ýetmek boýunça ädilýän ädimler milli Liderimiziň ...

Nepalda taekwondo boýunça türkmen ussatlary altyn medallary gazandylar

SPORT   / 17.07.2018

Türkmenistanyň taekwondo boýunça ýygyndy topary (ITF görnüşi) Nepalyň paýtagty Katmandu şäherinde geçirilen Günorta Aziýanyň VI açyk çempionatynda umumy sanawda ikinji orny eýeledi. Ýaryşyň birinji güni taekwondo ussatlary göreşiň tuli görnüşinde bäsleşdiler. Türgenler göreşiň tärlerini we hereketleriň takyklygyny ýerine ýetirmegiň ...

Türk­me­nis­tan ila­tyň ke­sel­le­re gar­şy dur­nuk­ly­ly­gy­ny üp­jün et­mek­de dün­ýä­de öň­de bar­ýar

JEMGYÝET   / 16.07.2018

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti, luk­man­çy­lyk ylym­la­ry­nyň dok­to­ry, pro­fes­sor Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzy­gi­der­li ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de, Türk­me­nis­tan sag­ly­gy go­ra­ýyş ...

Jiu-jit­su bo­ýun­ça Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýy­gyn­dy to­pa­ry­myz 18 me­da­la my­na­syp bol­dy

SPORT   / 16.07.2018

Türk­men tür­gen­le­ri jiu-jit­su bo­ýun­ça Ak­tau (Ga­za­gys­tan) şä­he­rin­de ta­mam­la­nan Azi­ýa çem­pio­na­tyn­da ýig­ri­mä go­laý me­da­la my­na­syp bol­du­lar. Ýa­ryş­la­ra 20 ýurt­dan dört ýü­ze go­laý tür­gen gat­naş­dy. Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy ...

Lukmançylyk biliminiň derejesi halkyň saglygyna gönükdirilýär

JEMGYÝET   / 15.07.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça işlenip taýýarlanylan “Türkmenistany 2018 - 2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyna” laýyklykda, saglygy goraýyş ulgamy hemmetaraplaýyn göwnejaý kämilleşdirilýär, ilatyň arasynda keselleriň öňüni almakda, anyklamakda we bejeriş işlerini ...

Birža täzelikleri

YKDYSADYÝET   / 14.07.2018

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 21-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Şweýsariýadan we Owganystandan gelen telekeçiler degişlilikde Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini we awtobenzini satyn aldylar. Ownuk däneli hlorly kaliý we karbamid (“Türkmenhimiýa” Döwlet konserni) Türkiýeden we ...

Türkmenistan we BMG-nyň Azyk guramasy: hyzmatdaşlygyň täze tapgyry

2021-nji ýyla çenli döwre niýetlenen “Merkezi Aziýanyň we Türkiýäniň guraklyga duçar bolan we şorlaşan oba hojalyk önümçilik landşaftlarynda tebigy serişdeleri toplumlaýyn dolandyrmak” atly taslama işläp başlar, ony Türkmenistanda Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti BMG-nyň Azyk guramasy (FAO) we Ählumumy ...

Balkan we Mary welaýatlarynda gant şugundyrynyň ekişi tamamlandy

YKDYSADYÝET   / 14.07.2018

Çäre bu ekin üçin bellenilen, soňra galla ýygymyndan soň boşan ýerlerde geçirildi. Ony oktýabr aýynda ýygnap başlarlar we bu iş ýazda gowaça hem-de gök ekarançylyk-bakjaçylyk ekinleriniň ekişi başlanýança dowam eder. Hasyl ýygymy tapgyrlaýyn geçiriler, çünki bu ekin sowuga durnuklydyr, ol toprakda gyş aýlary hem saklanyp bilýär. Ýurdumyzda gant ...

Haryt bolçulygy Türkmenistanyň Prezidentiniň durmuş syýasatynyň oňyn netijesidir

YKDYSADYÝET   / 13.07.2018

Haryt dolanyşygynyň möçberi ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmegiň möhüm görkezijileriniň biridir. Ýurdumyzda sarp edilýän harytlaryň öndürilişiniň artdyrylmagy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürýän kärhanalaryň döredilmegi hem-de hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ...

Türkmenistan we Hytaý oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlygy giňeldýärler

10-13- nji iýul aralygynda türkmen wekilýetiniň agzalary Türkmenistanyň Oba we suw hojalygy ministrliginiň taslama işleri we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bölüminiň başlygy Akmyrat Ýylkybaýew bilen «Kuwwatly ýollar» HK-nyň direktory Şyhmyrat Öwezow Pekinde duşuşyklar we gepleşikler geçirdiler, olaryň barşynda oba hojalyk ulgamynda ...

Ýomut tohum atlary ahal-teke bedewleriniň gadymy kowumdaşydyr

JEMGYÝET   / 13.07.2018

Türkmenistan belli atşynaslyk merkezi hökmünde tanalýar. Bu ýerde ýetişdirilen ahal-teke bedewleri gujurlylygy, ýyndamlygy we owadanlygy boýunça dünýä atlarynyň ençemesinden tapawutlanýar. Ýüwrük we inçebil ahal-tekek bedewlerinden başga-da halk seçgisi bilen ýene bir ajaýyp tohum aty- ýomut atlary ýetişdirilipdir. Olar asly massaget, nusaý we dawan ...

Suw hojalygy pudagynyň hünärmenleri suwdan rejeli peýdalanmagyň wezipelerini ara alyp maslahatlaşdylar

JEMGYÝET   / 12.07.2018

Türkmenmistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde “Suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak – durnukly ösüşiň esasy” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, bilim, oba we suw hojalyk ministrlikleri, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri boýunça döwlet komiteti ...

Türkmenistan intellektual eýeçilik ulgamynyň kuwwatyny artdyrýar

JEMGYÝET   / 12.07.2018

Şu ýyl Türkmenistanyň milli intellektual eýeçiligi ulgamyna 25 ýyl dolýar. Häzirki döwürde intellektual eýeçiligiň desgalaryny goramak pudagynda döwlet kadalaşdyrylyşyny hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2013-nji ýylyň 1-nji martynda gol çeken Karary bilen döredilen Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Döwlet intellektual eýeçiligi ...

Demirgazyk sebitde alysdaky ilatly ýerleri gazlaşdyrmak boýunça wezipe üstünlikli çözülýär

YKDYSADYÝET   / 12.07.2018

Türkmenistanyň demirgazygynda milli özgertmelr maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde täze ilatly ýerleri gazlaşdyrmak boýunça işler işjeň alnyp barylýar. Meselem, Daşoguz welaýatynyň alys sebitleriniň biri bolan S. Türkmenbaşy etrabynda orta basyşly täze gaz geçirijileriň birbada birnäçesi çekilýär. Aşyr ...

Türkmen teleporty hemra aragatnaşygy hyzmatlarynyň çägini has giňelder

YKDYSADYÝET   / 12.07.2018

Milli aragatnaşyk hemrasynyň peýdaly işini tekeçilik esasynda alyp barmak wezipesi üstüne ýüklenen “Türkmen hemrasy” ÝGPJ-niň hünärmenleri aragatnaşyk ulgamlary toplumyny oturtdylar we 1-nji iýundan işe girizdiler, onuň kömegi bilen radiosignal özgerdilýär we «FSS» kanallary arkaly hemra berilýär. Indi teleport arkaly hyzmatlaryň ...