Iň soňky habarlar

Medeniýet hepdeligi: bäşinji gün

MEDENIÝET   / 26.06.2017

Aşgabatda Medeniýet hepdeliginiň bäşinji güni geçirildi. Hepdeligiň şu güni “Milli medeniýetim -- döwrüň mukamy, Arkadagly Aşgabat – toýlar mekany!” diýen şygar astynda geçirilen çärä beslendi. Ol Medeniýet ministrligi tarapyndan şäher häkimligi bilen bilelikde guraldy. “Mekan” köşgüne Mejlisiň deputatlary, jemgyýetçilik guramalarynyň, ylym, bilim we medeniýet edaralarynyň, döredijilik intelligensiýasynyň wekilleri, halk hojalygynyň dürli pudaklarynyň ...

Galla oragynyň barşynda eýýäm 1 million tonna bugdaý ýygnaldy

YKDYSADÝET   / 26.06.2017

Ýurdumyzyň galla kabul ediş bölümlerine bugdaýyň 1 million tonnasy gelip gowuşdy. . Bu üstünlik ekerançylaryň eziz Watanymyzyň harmanlaryna saýlama bugdaýyň 1 million 600 müň tonnasyny tabşyrmak wezipesiniň hötdesinden abraý bilen geljekdiklerine ynam döredýär. Galla oragy dowam edýär. Şu ýyl ýurdumyzyň galla meýdany 760 müň gektara deň boldy. Oba hojalyk ýerleriniň agramly bölegi bugdaýyň ýokary hasylly görnüşleri, hususan-da, ...

Aşgabatda V Aziada bagyşlanan operanyň ilkinji görkezilişi şowly geçdi

MEDENIÝET   / 25.06.2017

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatryndaMedeniýet we sungat işgärleriniň gününi premýera bilen garşylamak däbe öwrülipdir. Bu gezek Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri režissýor Aýnazar Batyrow „Ruhubelentler“ operasyny goýdy. Sentýabr aýynda başlanýan ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça VAziýa ...

Medeniýet hepdeligi: dördünji gün

MEDENIÝET   / 25.06.2017

Medeniýet hepdeliginiň dördünji gününiň maksatnamasy Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyna hem-de sentýabrda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanyldy. Irden “Altyn asyr” seýilgähinde guralan “Aziada-Arkadagyň serpaýy” atly çäre ruhubelentligiň we sportuň baýramçylygyna güýç berdi. Görkezme çykyşlarynda sportuň ...

Çeperçilik muzeýindäki sergi goralyp saklanylýan zatlar bilen tanyşdyrýar

MEDENIÝET   / 24.06.2017

Muzeýde türkmen heýkeltaraşlarynyň, žiwopiçileriniň we ýurdymyzyň künjekleriniň ählisinden elinden dür döküýän ussatlarynyň el işleri goýlupdyr. Medeniýet hepdeligi-2017-niň guramaçylarynyň şertine görä, sebitler welaýat taryhy-ülkäni öwreniş muzeýlerinde saklanylýan halydyr haly önümlerini, keşdelri, şaý-sepleri, milli ...

Zenanlaryň parahatçylyk döredijik işi BMG-nyň howandarlgynda geçirilen sebit duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň wekilýeti „Merkezi Aziýada gapma-garşylyklaryň öňüni almakda zenanlaryň we ýşalaryň ähmiýeti“ atly sebit okuwyna gatnaşdy. 19-20-nji iýunda Almatyda geçirilen duşuşykda parlamantariler we Zenanlar birleşiginiň agzalary ýurdumyza wekilçilik etdiler. Okuw Merkezi Aziýada ...

Dowamatlylyk Medeniýet hepdeliginiň üçinji gününiň esasy meselesi boldy

MEDENIÝET   / 24.06.2017

Agabatda geçýän Medeniýet hepdeliginiň şu günki güni iri döredijilik çäresine gatnaşyjylar üçin “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasyndan başlandy. Açyk asmanyň astyndaky muzeý - uly şäherler bolan Gadymy we Täze Nusaý ýerli medeni däpleri hem-de gadymy grek we rim sungatynyň öwüşginlerini özünde sazlaşykly utgaşdyran gadymy ...

Ýurdumyzyň Baş muzeýi öz gymmatlyklary baradaky täze neşir bilen tanyşdyrdy

MEDENIÝET   / 24.06.2017

Şu gün Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde medeni mirasy gorap saklamagyň meselelerine bagyşlanylan ylmy-amaly maslahat geçirildi. Onuň çäklerinde “Milli mirasyň hazynasy” atly kitabyň tanyşdyrylyşy boldy. Türkmen, iňlis we rus dillerindäki täze neşir Döwlet muzeýiniň gaznasyna owadan öwüşginli syýahata çagyrýar. Onuň ...

Şu hepde Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 20-si hasaba alyndy

YKDYSADÝET   / 24.06.2017

Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Singapurdan, Panamadan, Owganystandan, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryjy kerosini, jemlenen we ýakylan nebit koksuny satyn aldylar. Hytaýly işewür toparlarynyň wekilleri tehniki ýoda (“Türkmenhimiýa” DK) isleg bildirdiler. Mundan ...

Aşgabatda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününde sergiler guraldy, sahna eserleri görkezildi

MEDENIÝET   / 23.06.2017

Aşgabatda geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň ikinji gününde sergiler guraldy, sahna eserleri, kinofilmler görkezildi hem-de konsertler guraldy. Şekillendiriş sungaty muzeýinde şekillendiriş we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň sergisi açyldy. Bu waka mynasybetli geçirilen dabarada şu gezekki gözden geçirilişiniň milli sungatymyzy giňden wagyz etmek, ýaş türkmenistanlylary watançylyk ruhunda terbiýelemek ...

Türkmen gimnastikaçysy Dominika Reýmeriň “Singapore Open” ýaryşynda gazanan bäş medaly

SPORT   / 23.06.2017

Türkmen türgeni Dominika Reýmer çeper gimnastika boýunça 10 ýaşa çenli çagalaryň toparynda “Singapor Open” 14-nji halkara ýaryşynyň barşynda üç altyn we iki kümüş medaly eýelemegi başardy. Bu ýaryşa dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan 100-e golaý türgen gatnaşdy. Biziň ildeşimiz ýüpli bökmekde, köp ...

Paýtagtymyzyň taksi ulaglary Aziada-2017-niň nyşanlaryna beslendi

JEMGYÝET   / 23.06.2017

Uly sport baýramynyň –Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň – Aziada-2017-niň nyşanlary Aşgabadyň köçelerinde hereket edýän Koreýa Respublikasynda öndürilen, dünýä belli “Hyundai” kysymly ýeňil awtoulagy bolan taksileriň daşky keşbini bezedi. Türkmen paýtagtynyň ýollarynda özüni oňat taýdan görkezýän bu ...

Türkmenistanly mekdep okuwçylary Genius Olympiad-da baýrakly orunlay eýelediler

YLYM   / 23.06.2017

Nýu-Ýork ştatynyň Oswego şäherinde her ýyl geçirilýän halkara taslama olimpiadasyna dünýä ýurtlarynyň 70-den gowragyndan we ABŞ-nyň ştatlarynyň 40-syndan ýaş eokloglar gatnaşdylar. Olimpiadanyň esasy maksady ýaşlara ekologiýa terbiýesini bermekdir.Telekeçilik, žiwopis, sungat, ylym we şygryýet ýaly ugurlarda innowasion taslamalar ...

TÜRKMENISTANAN HOŞ GELDIŇIZ

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...

Laý wulkanlary (patlawuklar)—Zeminiň dirilik demidir

05.07.2016

Gojaman Hazaryň kenary... Owadan jülgelerdir dag etekleri alysda galdy. Güwwüldili şaglawuklardyr çeşmeler çöldäki salgym deýin ýitip gitdi. Arçadyr bahar gülleri bilen gözel görke giren kert gaýalar-da indi göze ilmeýärdi. Käte bir ho-ol alysda deňiz inçejik zolak bolup görünýär diýäýmeseň, daş-töweregiň ýüzlerçe kilometre uzap ýatan birmeňzeş ...

Köneürgenç – türkmen taryhynyň ajaýyp dür dänesi. Onuň binagärlik ajaýyplyklary yslam däp-dessurlarynyň ählisini

01.07.2016

Aşgabatdan 480 km demirgazykda Amyderýanyň gadymy akymynyň golaýynda, iki sany möhüm kerwen ýollarynyň kesişýän ýerinde: gündogara, Hytaýa, we günortadan -demirgazyk günbatara, Wolga derýasyna, beýik Ýüpek ýolunyň iri şäherleriniň biri bolan Köneürgenç ýerleşýär. Onuň taryhy ...