Iň soňky habarlar

Aşgabatda türkmen-russiýa ykdysady maslahaty geçirildi

“Arçabil” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda altynjy türkmen-rus ykdysady maslahaty geçirildi, maslahaty gatnaşmak üçin Russiýa Federaýasynyň wekiliýeti Aşgabada geldi, onuň düzüminde döwlet edaralarynyň we guramalarynyň birnäçesiniň, şeýle hem söwda, azyk senagaty, gurluşyk, elektron maglumat tehnologiýalary, maşyn gurluşyk, nebitgaz pudagy we beýleki ulgamlarda ýöriteleşdirilen kompaniýalaryň wekilleri bar. 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda ...

TDU-nyň ýygyndysy Krakowda geçen matematika boýunça Halkara olimpiadasynda toparlaýyn üstünlik gazandylar

YLYM   / 22.11.2017

13-18-nji noýabrynda Krakow şäherinde (Polşa Respublikasy) geçen matematika boýunça Halkara olimpiadasynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary üstünlikli çykyş etdiler. Olaryň hatarynda amaly matemetika we informatika kafedrasynyň mugallymy Pälwan Agamyradow we adybir fakultetiň bäşinji ýyl talyplary Agaserdar Ýollyýew, Ilşat Weliýew we Döwran Nurgeldiýew ikinji ...

Seýdiniň nebti gaýtadan işleýän zawodynda eksporta ugradylýan ýokary oktanly benzin çykarmak ýola goýuldy

YKDYSADÝET   / 21.11.2017

Seýdiniň nebti gaýtadan işleýän zawodynyň durky täzelenenden soň bu ýerde 100 müň tonna golý awtomobil ýangyjy çykaryldy. Birnäçe aý mundan ozal awtomobil benzinlerini öndürmekde ulanylýan ýokary oktanly komponenti almaga niýetlenen LÇ 35-11/1000 katalitik riforming enjamy işe girizildi. Onuň ...

Balkan welaýatynda innowasion senagat klasteri kemala gelýär

YKDYSADÝET   / 20.11.2017

Balkan welaýatynyň S. Türkmenbaşy etrabynyň senagat kartasy gözüň alnynda özgerýär. Bu ýerde kuwwatly senagat klasteri kemala gelýär. Ol aýratynam Gyýanly şäherçesiniň töwereginde güýçli depginde ösdürilýär, bu ýerde gurlup ulanylmaga berlen desgalarda ilat üçin täze iş orunlarynyň ýüzlerçesi döredildi. Olaryň arasynda önümi üstaşyr daşamak ...

Aşgabatda galyndylary dolandyrmak ulgamynda halkara tejribesi we milli usullar ara alnyp maslahatlaşyldy

JEMGYÝET   / 20.11.2017

Paýtagtyň „Ýyldyz“ myhmanhanasynda Türkmenistanyň DIM-niň, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdelri baradaky döwlet komitetiniň we ÝeHHG-nyň Aşgabatdaky Merkeziniň goldamagynda „Galyndylary netijeli dolandyrmak“ atly sebit geňeşi geçirildi. Duşuşyga Merkezi Aziýa ýurtlarynyň işi dürli galyndylary senagat , ...

Göreji boýunça maýyplaryň arasynda küşt we halkara şaşkasy boýunça Türkmenistanyň Kubogynyň ýeňijileri belli boldy

SPORT   / 20.11.2017

Daşoguz şäherinde göreji boýunça maýyplaryň arasynda küşt we halkara şaşkasy boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrunda ýaryş geçirildi. Ýaryşa welaýatlaryň ählisinden we Aşgabat şäherinden toparlar gatnaşdylar. Bäsleşigi Türkmenistanyň maýyplar Merkezi bedenterbiýe-sport kluby ...

„Türkmenhowaýollary“ Gullugy ýolagçy we ýük gatnatmagyň möçberini hem-de hilini ýokarlandyrýar

YKDYSADÝET   / 19.11.2017

Garaşsyz Türkmenistanyň raýat awiasiýasy ýokary depginli ösýär. Bir ýyl mundan ozal ýurduň esasy „howa derwezesi“ bolan türkmen paýtagtynyň täze Halkara aeroporty açyldy. Döwrebap, ýokary tehnologiýaly aeroport toplumy ýylda 17 milliondan gowrak adama ýa-da sagatda 3 müňe golaý ýolagça hyzmat etmäge ...

Ýurduň obasenagat toplumy täze oba hojalyk möwsümine taýýarlyk görýär

YKDYSADÝET   / 19.11.2017

Ýurtda OST-nyň tehniki düzümleri täze oba hojalyk möwsümine işjeň taýýarlyk görýärler. Dünýäniň öňdebaryjy oba hojalyk enjamlaryny ödürijilerden tehnikalar gelip gowuşýar, maşyn-traktor parky we ýer gazyjy maşynlar täzelenilýär. Şeýlelikde döwlet tarapyndan ýurduň oba senagat toplumyny hil taýdan täze tehnologik derejä çykarmak ...

Demirgazyk sebitiň OST-nyň maldarçylyk pudagynda hususyýetçileriň işjeňligi artýar

YKDYSADÝET   / 18.11.2017

Daşoguz welaýatynda maldarçylyk oba hojalyk önümçiligniň esasy pudaklarynyň biridir. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenilip taýýarlanylan döwlet maksatnamalary netijesinde sebitiň maldarçylyk pudagyna hojalygy ýöretmegiň ýokary tehnologiýaly usullary ornaşdyrylýar. Birnäçe ýyl mundan ozal S.A.Nyýazow adyndaky etrapda döwlet tarapyndan gara mallaryň 500-sini saklamaga we ýylda 2000 ...

Dokma we himiýa önümleri TDHÇMB-niň söwdalarynda esasy orny aldy

YKDYSADÝET   / 18.11.2017

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 88-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Hytaýdan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen tehniki kükürdi, ABŞ-den gelen telekeçiler bolsa, tehniki ýody we ýodly kaliýi satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna boýalan tüýjümek önümleri, nah ýüplükleri, bugdaý uny, dürli konditer ...

Türkmenabatda „Amyderýa güni“ bellenildi

JEMGYÝET   / 16.11.2017

Türkmenistanyň AHEHG-a başlyklyk etmeginiň çäklerinde DIM-iň, oba we suw hojalygy, bilim ministrlikleriniň, Lebap welaýatynyň weTürkmenabat şäheriniň häkimlikleriniň, şeýle hem Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlygy boýunça jemgyýetiniň (GIZ) guramaçylyk goldawy bilen Türkmenabat şäherinde ilkinji gezek „Amyderýa güni“ geçirildi. Ekologiýa çäresini tematiki ...

Türkmenistanda aragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň täze tapgyry birnäçe iri taslamalary özünde jemleýär

JEMGYÝET   / 16.11.2017

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaşulularyň maslahatynda ýakyn 7 ýyl üçin kabul edilen Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň maksatnamasyny tanyşdyrmak bilen, döwlet kadalaşdyrylyşynyň tutuş ulgamyny döwrebaplaşdyrmagy, ylmy-tehniki täzelikleri ...

Her ýyl geçirilýän milli Uniwersiada we Spartakiada badalga berildi

SPORT   / 16.11.2017

Şu gün Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Sport – sagdynlygyň we ruhubelentiligiň ýurdy” şygary astynda geçirilýän IX Uniwersiadasynyň we orta mekdepleriň, orta hünär okuw mekdepleriniň, ministrilkleriň we pudaklaýyn edaralaryň işgärleriniň, welaýatlaryň ...

TÜRKMENISTANA HOŞ GELDIŇIZ

Türkmen tebigaty özboluşly gözelligi bilen haýran edýär

25.07.2017

Ulydepe gaýasynyň günbatar çetindäki Sekizýap we Germap jülgelerinden Şarlawuk derýajygyndan Arçabiljik we Gökderejik aryklarynyň aşak ýerleri syýahatçylyk edilýän ýerleridir. Olar gezende syýahatçylaryň halaýan ýerleridir, çünki o taýda işjeň durmuş ýörelgesine höweseklere ýaraýjak zatlaryň ählisi—kiçeňräk depelerdir barmasy kyn gaýalar, ...

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

06.03.2017

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynda ýerleşýän Allamberdar aramgähine ýerli ilat Allamberdaryň ýa-da Allamdar tugçynyň mazary diýýär. Çeşmeleriň habar bermegine görä, bu ýerde 1204-nji ýylda duşman elinden wepat bolan Samanileriň soňky hökümdary Allamberdar diýlip atlandyrylan ...

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...