Iň soňky habarlar

Aşgabadyň gözel seýilgäh zolagynda ýurdumyzda ilkinji golf-klub açylar

JEMGYÝET   / 16.10.2017

Türkmenistanda ilkinji golf-klub 17-nji oktýabrda paýtagtymyzyň merkezi bölegindäki 630 gektarlyk seýilgän zolagyna ýanaşyk baýyrlykda açylar. 70 gektara golaý golf meýdançasy „Ýyldyz“ myhmanhanasynyň golaýynda ýerleşýär. Köpleriň halaýan oýny üçin landşaft taslamasyny ameriklay tanymal ussat golfçy Jek Nikolausyň ýolbaşçygyndaky «Nicklaus design» kompaniýasy işläp taýýarlady. Ony ýerinde „Myradym“ türkmen ...

Oýunlar durmuşyň we taryhyň sapaklary ýaly ýa-da sportuň häzirki görnüşleriniň gadymy kökleri barada

MEDENIÝET   / 16.10.2017

Türkmen halky özüniň bäşmüňýyllyk taryhynyň dowamynda ýetmiş döwlet, şol sanda iri imperiýalary döretdi. Olar dünýä siwilizasiýasynyň taryhynda uly yz galdyrdy. Ata-babalarymyz parahatçylyk söýüjilik we özboluşlylyk ýaly milli häsiýetleriniň bolandygyna garamazdan, ene topragymyzy we eziz Watanymyzyň garaşsyzlygyny goramak üçin köp uruşlary başdan geçirmeli boldular. Türkmeniň ýeňil ...

Daga çykmagyň sport görnüşi boýunça ýurdumyzyň çempionlary kesgitlendi

SPORT   / 16.10.2017

Geçen dynç günleri “Tizlik” görnüşinde daga çykmak boýunça ýaryşlaryň ýeňijileriniň atlary belli boldy. Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň paýtagtymyzyň Arçabil etrap häkimligi bilen bilelikde guran ýaryşlary Köpetdagyň Markow dag eňňidinde geçirildi. Ýaryşyň bu görnüşi şu ýyl ikinji gezek geçirilip, geçen ...

Ekologiýa žurnalynyň täze sanynyň mowzuklary tebigaty goramak işiniň ileri tutulýan ugurlaryny beýan edýär

YLYM   / 16.10.2017

Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky Döwlet komitetiniň howandarlygynda çärýekde bir gezek neşir edilýän „Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak“ ylmy-populýar žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Türkmen, rus, iňlis dillerinde çykýan neşirde halkara ekologiýa ...

Aýratyn zehinli çagalar mekdep-internatynyň okuwçylary geometriýa boýunça halkara olimpiadada baýrakly orun eýelediler

YLYM   / 16.10.2017

Geometriýa boýunça Eýranda geçirilen «IGO-2017» 4-nji olimpiadada türkmen okuwçylary-da baýrakly orunlary eýelediler. Intellektual internet bäsleşige dünýä ýurtlarynyň 44-sinden dört müňe golaý ýaş matematikaçylar gatnaşdylar. Onlaýn-düzgünde gurnalan bäsleşik uly synp okuwçylarynyň ...

“Türkmentelekom” hem-de Aşgabat şäher telefon ulgamy limitsiz Internet üçin bahalary azaltmak boýunça çäre geçirýär

JEMGYÝET   / 15.10.2017

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllygynyň hormatyna “Türkmentelekom” döwlet Internet-prowaýderi hem-de Aşgabat şäher telefon ulgamy baýramçylyk çäresini geçirýärler: 2017-nji ýylyň 5—31-nji oktýabry aralygynda müşderilere limitsiz Internete amatly bahalar boýunça birikmek ...

DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynda Owganystan boýunça maslahat geçirildi

Hökümet düzümleriniň wekilleri, diplomatlar, şeýle hem Merkezi, Günorta we Günorta-Günbatar Aziýa ýurtlarynyň bilermenleri ÝeHHG-niň goldaw bermeginde Owganysan boýunça Sebit ykdysady hyzmatdaşlygynyň ýedinji maslahatynyň (RECCA VII) çäklerinde gurnalan akademiki foruma gatnaşdylar. Owgan wekilýetine daşary işler ministriniň ...

Halkara bilermeni Dinara Minnigulowa Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjilerine umumy okuwlar tapgyryny okatdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň we BMG-nyň Ösüş Maksatnamasynyň bilelikdäki taslamasynyň çäklerinde 2017-nji ýylyň 9-13-nji oktýabry aralygynda halkara bilermeni, hukuk ylylmlarynyň doktory, RF-nyň Başkortostan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy we ...

HYYweÖU-niň we HGI-niň talyplary ýaşlary alyşmak MIRAI-2017 ýapon maksatnamasyna gatnaşdylar

YLYM   / 14.10.2017

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň (HYYweÖU) we Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary 4-11-nji oktýabrda MIRAI-2017-niň çäklerinde Ýaponiýa gidip geldiler. Ýaponiýanyň daşary syýasat edarasynyň goldaw bermeginde guralan halkara ýaşlar alşygy maksatnamasy dürli ýurtlaryň talyplarynyň arasynda aň-paýhas we ylmy gatnaşyklary berkitmäge gönükdirilendir. Maksatnama ...

ÝeHHG-nyň bilermenleri offşorlaryň üsti bilen jenaýatçylykly ýol bilen gazanylan girdejini kanunlaşdyrmaga garşy durmak boýunça okuw geçdiler

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň, hukuk goraýjy we gözegçilik edaralarynyň, täjirçilik banklarynyň we beýleki ugurdaş edaralarynyň birnäçesiniň wekilleri ÝeHHG-niň guramagynda 2017-nji ýylyň 11-13-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirilen jenaýatçylykly ýol bilen gazanylan girdejileri offşor zolaklaryň üsti bilen kanunlaşdyrmaga garşy hereket babatda tejribe ...

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda gaýtadan işlenen pagta önümleri agdyklyk etdi

YKDYSADÝET   / 14.10.2017

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 32-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Türkiýeden, Pakistandan, Latwiýadan we Gyrgyzystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen ...

Parlamentara gatnaşyklar pugtalanýar

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti parlamentiň Başlygy A.Nurberdiýewanyň baştutanlygynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde geçiriljek Parlamentara Bileleşiginiň 137-nji Assambleýasyna gatnaşar. Forumda “Dinara we milletara gepleşikler arkaly medeni köppikirlilige hem-de parahatçylyga ýardam bermek” meselesine garalar. Bu waka iri halkara parlament çäresi ...

Türkmenistanda gämi gatnawy boýunça hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar

Şu gün bu ýerde Hazarýaka döwletleriniň deňiz portlarynyň düzümleriniň ýolbaşçylarynyň 8-nji mejlisi öz işine başlady. Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň wekilleri iki günüň dowamynda gämi gatnawy, deňiz ýük gatnawlary, howpsuzlygy üpjün etmek, port düzümlerini ösdürmek, logistik ...

TÜRKMENISTANA HOŞ GELDIŇIZ

Türkmen tebigaty özboluşly gözelligi bilen haýran edýär

25.07.2017

Ulydepe gaýasynyň günbatar çetindäki Sekizýap we Germap jülgelerinden Şarlawuk derýajygyndan Arçabiljik we Gökderejik aryklarynyň aşak ýerleri syýahatçylyk edilýän ýerleridir. Olar gezende syýahatçylaryň halaýan ýerleridir, çünki o taýda işjeň durmuş ýörelgesine höweseklere ýaraýjak zatlaryň ählisi—kiçeňräk depelerdir barmasy kyn gaýalar, ...

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

06.03.2017

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynda ýerleşýän Allamberdar aramgähine ýerli ilat Allamberdaryň ýa-da Allamdar tugçynyň mazary diýýär. Çeşmeleriň habar bermegine görä, bu ýerde 1204-nji ýylda duşman elinden wepat bolan Samanileriň soňky hökümdary Allamberdar diýlip atlandyrylan ...

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...