Iň soňky habarlar

Türkmenistanly we italiýaly aýdymçy-sazandalar Rossininiň eserlerini ýerine ýetirdiler

MEDENIÝET   / 20.05.2018

Şu ýyl opera sungatynyň ussatlarynyň biri, 19 asyr ýewropa saz medeniýetiniň ösüşine güýçli täsir eden italian kompozitory Joakkino Rossininiň aradan çykanyna 150 ýyl dolýar. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik wekilhanasynyň guran bilelikdäki konserti kompozitoryň ýagty ýadygärligine ...

Sagdynlyk - ruhubelentlik

JEMGYÝET   / 20.05.2018

Şu gün paýtagtymyzda Köpetdagyň eteginden geçýän şaýoluň ugry bilen ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň, talyp ýaşlaryň, köp sanly sagdyn–durmuş ýörelgesine tarapdarlaryň gatnaşmagynda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçirildi. Milli Liderimiziň göreldesinden ruhlanan adamlar döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzda sport hereketini ösdürmek boýunça ...

Türkmenistanyň Ilçihanasynyň topary Hytaýda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň arasynda geçirilen futbol ýaryşynyň ýeňijisi

SPORT   / 19.05.2018

Pekin uniwersitetiniň sport toplumynda Hytaý Halk Respublikasynda ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň işgärleriniň arasynda her ýyl geçirilýän 22-nji futbol ýaryşy boldy. Çäräni HHR-yň Daşary işler ministrligi hem-de Bedenterbiýe we sport batradaky baş ...

Birža täzelikleri

YKDYSADYÝET   / 19.05.2018

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler we beýlekiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we polipropileni satyn aldylar. BAE-den we Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda ...


Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň agyr atletika sport mekdebi pälwanlary taýýarlaýan merkez hasaplanýar

SPORT   / 19.05.2018

Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky geňeşliginde ýerleşýän sport mekdebi tanymallyga ýeten agyr atletikaçylaryň ençemesini taýýarlady. Golaýda onuň okuwçylarynyň biri, ýaş ştangaçy Reýimbergen Jumaýew halkara ýaryşynda şowly çykyş edip, milli ýygyndy topara dalaşgär boldy. Mekdebiň beýleki ...

Döwletliler köşgündäki baýramçylyk dabarasy

JEMGYÝET   / 18.05.2018

Şu gün Döwletliler köşgünde baýramçylyk çäresi geçirildi. Onda bu ýerde terbiýelenýän çagalar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan hurmadan taýýarlanan nygmatlary sowgat aldylar. Türkmenistanlylaryň ösüp gelýän nesli barada hemmetaraplaýyn alada etmek milli Liderimiziň durmuş syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzda körpeleriň ...

Garold Neýmark öz 80 ýaş toýuny we skripkaçylar toparynyň 40 ýyllygyny sungat muşdaklarynyň arasynda garşylady

MEDENIÝET   / 18.05.2018

Magtymguly adyndaky Sazly-drama teatrynda Türkmenistanyň halk artisti Garold Neýmarkyň 80 ýaşynyň dolmagy we “Mukam” skripkaçylar toparynyň döredilmeginiň 40 ýyllygy mynasybetli konsert boldy. Konsertden öň bolan söhbetdeşligimizde Garold Isaakowiç 60 ýyl mundan ozal 20 ýaşly gür buýra saçly ýigit ...

Şanly sene mynasybetli konsert

MEDENIÝET   / 18.05.2018

Şu gün paýtagtymyzyň owadan künjekleriniň birinde ýerleşen açyk sahna meýdançasynda geçirilen sungat ussatlarynyň konserti ählihalk baýramçylygynyň - Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň ajaýyp döredijilik waspnamasy bolup ýaňlandy. Bu baýramçylyk halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp gaýdýan gadymy däpleriniň - ...

Astrahan oblastynda Türkmenistanyň Prezidentiniň sowgady bolan Magtymguly Pyragy adyndaky mekdep açyldy

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününiň bellenýän wagty bu şanly senä bagyşlanan dabaraly çäreler daşary ýurtlarda hem geçirildi. Şunuň ýaly ajaýyp wakalaryň biri hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Türkmenistanyň ...

Milli hünärmenler tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligini azaltmak boýunça halkara tejribesi bilen tanyşdylar

Aşgabatda BMG-nyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) guramagynda tebigy betbagtçylyklardan soň ýüze çykýan dikeldiş we durkuny täzeleýiş işlerine talaplara baha bermegiň usulýeti boýunça maslahat geçirildi. Duşuşyga ýurduň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, halkara guramalarynyň we ...

Tbiliside dünýä goşulyşma işlerinde Türkmenistanyň eýeleýän ornuna bagyşlanan maslahat geçirildi

16-njy maýda Gruziýanyň Milli Ylymlar akademiýasynda (MYA) Türkmenistanyň Ilçihanasynyň ýardam bermeginde “Türkmenistan- Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” temasyndan maslahat geçirildi. Foruma Gruziýada ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň, ylmy jemgyýetçiligiň, köpçülikleýin habar ...

Türkmenistanly okuwçylar «Infomatrix 2018» halkara taslama olimpiadasynda baýrakly orunlary eýelediler

YLYM   / 17.05.2018

Buharestde «Infomatrix 2018» atly informatika halkara taslama olimpiýadasy geçirildi, oňa dünýä ýurtlaryň 43-sinden 11 ugur boýunça 595 işiň awtorlary bolan 1016 okuwçy gatnaşdy. Taslama işleriniň 7-sini, şol sanda bilelikdäki işleri taýýarlan okuwçylaryň 11-si ýurdumyza wekilçilik edip, kümüş ...