Döwlet Baştutanymyz Lebap welaýatynyň birnäçe etrap häkimlerini wezipeden boşatmak hakynda Karara gol çekdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin

Lebap welaýatynyň Serdarabat etrabynyň häkimi Işankulyýew Intizar Baltakulyýewiçi;

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň häkimi Çaryýew Myrady;

Lebap welaýatynyň Galkynyş etrabynyň häkimi Kadyrow Bäşimguly Akçaýewiçi;

- eýeleýän wezipelerinden boşadyldy.