Döwlet baştutany Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryny bellemek barada resminamalara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
Ç.K.Ataýew hakynda


Çary Kakamyradowiç Ataýewi Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belleme-li.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow


* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
H.A.Togalakow hakynda


Hemra Amanmämmedowiç Togalakowy Türkmenistanyň Täjigistan Respubli-kasyndaky (Duşenbe şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipe-sine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow


* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
H.S.Öwezowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik de-rejäni bermek hakynda


Hoja Sapargeldyýewiç Öwezowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow


* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
H.S.Öwezow hakynda


Hoja Sapargeldyýewiç Öwezowy Türkmenistanyň Owganystan Yslam Res-publikasyndaky (Kabul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezi-pesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow


* * *

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
S.S.Garajaýew hakynda


Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýe-wi şol bir wagtda Türkmenistanyň Yrak Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow