Agrar ýokary okuw mekdebiniň talyplary german oba hojalyk tehnikalarynyň öndürilişiniň tehnologiýasy tanyşdylar

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mehanizasiýa fakultetiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň bir topary «Umax Trade» kompaniýasynyň çakylygy bilen Germaniýanyň zawodlaryna we okuw merkezlerine baryp gördi, olar iň täze traktorlaryň we oba hojalyk tehnikalarynyň öndüriliş tehnologiýasy we gurluş aýratynlyklary bilen tanyşdylar.

Okuw-tanyşdyrylyş sapary «CLAAS» kompaniýasynyň merkezi we onuň düzümindäki «CLAAS Academy» bölüminiň ýerleşýän Harzenwinkel şäherinden başlandy.

«CLAAS-yň» baş kärhanasyna mugalymlardyr talyplary kompaniýanyň taryhy we şu güni, traktorlary, şol sanda robot tehnikalaryny öndürmegiň häzirki zaman tehnologiýalary barada gürrüň berýän sergi bilen tanyşdylar.

«CLAAS Academy» okuw merkezinde oba hojalyk uniwersitetiniň wekilleri üçin dürli görnüşli asma azally traktorlaryň işiniň aýratynlyklary boýunça okuw türgenleşigi guraldy.

Omdan soňra olar dünýä belli «LEMKEN» maşyn gurluşyk kompaniýasynyň ýerleşýän ýeri bolan Alpen şäherine baryp gördiler. Onuň düzüminde dürli görnüşli azallary, ýeri ekişe taýýarlamaga, şeýle hem oba hojalyk ekinlerine zyýan berýän mör-möjeklere garşy göreşmek üçin enjamlary we gurallary çykarmaga ýörüteleşdirilen zawodlaryň birnäçesi bar. Türkmen talyplary üçin tematiki umumy okuwlar tapgyry gurnaldy.

Oba hojalyk ýokary mekdebiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň topary şeýle hem oba hojalyk tehnikalaryny ýygnamakda innowasion tehnologiýalara ýörüteleşdirilen AGROFARM merkezine hem baryp gördiler.