Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahaty 9-njy oktýabrda geçiriler

Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahaty 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabrda Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynda geçiriler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaşulular maslahatyny çagyrmak baradaky Permanga gol çekdi.

Ýaşulular maslahaty türkmen jemgyýetiniň demokratik ýörelgelerine hem-de däp-dessurlaryna laýyklykda, şeýle hem ýaşulularyň baý durmuş tejribesini halkymyzyň jebisligini pugtalandyrmakdy peýdalanmak, döwlet gurluşynyň möhüm meselelerini bilelikde ara alyp maslahatlaşmak hem-de çözmek maksady bilen çagyrylýar.