23 Ýanwar 2017, 09:28 • 20.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi ...


 • 20.01.2017 • Döwlet Baştutanymyz şu ýyl Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlary mahalynda oňa gatnaşýanlara hyzmat etmäge niýetlenen awtoulaglaryň görnüşleri bilen tanyşdy ...


 • 19.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary ...


 • 18.01.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mary welaýatyna iş sapary başlandy ...


 • 17.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary ...


 • 17.01.2017 • Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýaty boýunça iş saparynyň çäklerinde «Hazar» deňiz serhet birikmesine geldi ...


 • 16.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary ...


 • 13.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy ...


 • 13.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi ...


 • 10.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň sport merkezlerinde türgenleşik geçdi ...


 • 10.01.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 250 gün galmagy mynasybetli Lebap welaýatynyň zähmetsöýer ilatyny hem-de Türkmenistanyň ähli halkyny gutlady ...


 • 09.01.2017 • Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi ...


 • 08.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýola goýlan asylly däbe görä, Täze ýylyň ilkinji günlerinde atçylyk toplumyna baryp gördi ...


 • 06.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi ...


 • 01.01.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagy ...


 • 01.01.2017 • Türkmen halkynyň täze ýyl arzuwlary ruhubelentlige we ynama beslenýär ...


 • 29.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti täze ýylyň öňýanyndaky baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy ...


 • 28.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Baş arçanyň ýanyndaky dabaralara gatnaşdy ...


 • 27.12.2016 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň täze fakultetini döretmek we onuň täze binasyny gurmak bilen baglanyşykly geçirilýän wagyz-nesihat çäresine gatnaşyjylary gutlady ...


 • 26.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Täze ýyl baýramynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi ...


 • 23.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi ...


 • 23.12.2016 • Ýurdumyzyň Baş arçasy dürli öwüşginli yşyklara beslendi ...


 • 23.12.2016 • Nowruz baýramy umumadamzat ähmiýetine eýedir ...


 • 21.12.2016 • Çig maly gaýtadan işlemegiň möçberlerini artdyrmak ykdysady ösüşiň esasy ugrudyr ...


 • 19.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi ...


 • 16.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine, käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy ...


 • 16.12.2016 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň agzalaryny gutlady ...


 • 15.12.2016 • Türkmenistanda Prezidentiň wezipesine dalaşgärleri hödürlemek dowam edýär ...


 • 14.12.2016 • Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň Demokratik partiýasy tarapyndan ýokary wezipä hödürlendi ...


 • 14.12.2016 • Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň maslahatyna gatnaşyjylaryň ähli partiýa agzalaryna, türkmen halkyna ýüzlenmesi ...


 • 14.12.2016 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň nebitgaz senagaty we geologiýa işgärlerini gutlady ...


 • 14.12.2016 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Jiu-jitsu boýunça Aziýa çempionatynda mynasyp wekilçilik eden we ýeňiş gazanan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň wekillerini hem-de ýurdumyzyň ähli ýaşlaryny gutlady ...


 • 12.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyny gutlady ...


 • 12.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy ...


 • 10.12.2016 • Türkmenistanyň Bitaraplygy: ählumumy parahatçylygyň we ösüşiň bähbitlerine ...


 • 09.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi ...


 • 09.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Permana gol çekdi ...


 • 08.12.2016 • Balkan welaýatynyň merkezinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy üçin baýdak sütünli täze meýdançanyň açylyş dabarasy boldy ...


 • 08.12.2016 • Nebitgaz ulgamynda halkara hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy ...


 • 07.12.2016 • Aşgabatda XXI halkara nebitgaz forumy açyldy ...