30 Aprel 2017, 23:44 • 30.04.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryny, bedew janköýerlerini we mähriban halkyny gutlady ...


 • 29.04.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen dabaralara gatnaşdy ...


 • 28.04.2017 • Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi ...


 • 28.04.2017 • Hormatly Prezidentimiz Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli gutlaglary kabul etdi ...


 • 28.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň VII mejlisine gatnaşdy ...


 • 27.04.2017 • Milli Liderimiz Halkara atçylyk sport federasiýasynyň Kubogy we medaly bilen sylaglandy ...


 • 27.04.2017 • Türkmenistan, at keselinden azat zolak derejesine eýe boldy ...


 • 27.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň mejlisinde çykyş etdi ...


 • 27.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Halkara ahalteke atçylyk assosiasyýasynyň daşary ýurtly agzalaryna döwlet sylaşlaryny gowşurdy ...


 • 27.04.2017 • Aşgabatda Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň nobatdaky mejlisi açyldy ...


 • 27.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly IX halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi ...


 • 25.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň energetika, senagat we mineral serişdeler ministrini kabul etdi ...


 • 24.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi ...


 • 21.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi ...


 • 21.04.2017 • Türkmenistan Çagalar gaznasynyň Ýerine ýetiriji geňeşine hem-de 2018-2022-nji ýyllar üçin Zenanlaryň statusy boýunça komissiýasyna saýlanyldy ...


 • 20.04.2017 • Hormatly Prezidentimiz paýtagtymyzda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşdy ...


 • 19.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Astanada Watan goragçylarynyň ýadygärligine gül dessesini goýdy hem-de Gazagystanyň Milli muzeýine baryp gördi ...


 • 19.04.2017 • Gazagystanyň Milli muzeýinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gazak dilindäki neşirleriniň tanyşdyryş dabarasy boldy ...


 • 18.04.2017 • Türkmen – gazak gatnaşyklary strategiki hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama bilen berkidildi ...


 • 18.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Dostyk” ordenine mynasyp boldy ...


 • 18.04.2017 • Prezidentlen Gurbanguly Berdimuhamedow we Nursultan Nazarbaýew köpçülikleýin habar beriş serşdeleriniň wekilleriniň öňünde çykyş etdiler ...


 • 18.04.2017 • Ulag ulgamyndaky türkmen-gazak gatnaşyklary–sebitleýin ösüşiň möhüm görkezijisi ...


 • 18.04.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen we gazak işewürliginiň arasyndaky gatnaşyklarynyň ösdürilmegini goldaýar ...


 • 18.04.2017 • Energetika ulgamy Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň strategik ugry bolup durýar ...


 • 18.04.2017 • Türkmenistan Ownganystandaky ýagdaýyň syýasy serişdeler arkaly kadalaşdyrylmagyna ygrarlydygyny tassyklady ...


 • 18.04.2017 • Türkmenistan we Gazagystan häzirki döwrüň möhüm meseleleri boýunça birmeňzeş garaýşa eýedir ...


 • 18.04.2017 • «Akorda» köşgünde ýokary derejedäki türkmen-gazak gepleşikleri başlandy ...


 • 18.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Astana geldi ...


 • 17.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystana döwlet sapary hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge täze itergi berer ...


 • 17.04.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet migrasiýa gullugynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini gutlady ...


 • 14.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi ...


 • 14.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi ...


 • 09.04.2017 • «Öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan!» aýdymy - Aşgabat-2017-niň senasy ...


 • 09.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aziada-2017-ä bosgun türgenleriň gatnaşmaklarynyň mümkinçilikleri baradaky meselä garamagy tabşyrdy ...


 • 07.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze desgalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy ...


 • 07.04.2017 • “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda iri sport toplumy açyldy ...


 • 07.04.2017 • Aziýanyň küşt federasiýasy Türkmenistanyň Prezidentini «Ýylyň adamy» diýip atlandyrdy ...


 • 07.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti: jynsparazlyga, milleti boýunça kemsidilmeleriň dürli görnüşine, ekstremizme garşy hereket sport hereketiniň taglymynda mäkäm orun aldy ...


 • 07.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti: Aziada-2017 türkmen sportunyň ösüş taryhynda hil taýdan täze tapgyry alamatlandyrar ...


 • 07.04.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti “Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly halkara sport kongresinde söz sözläp çykyş etdi ...