28 Mart 2017, 11:06 • 27.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi ...


 • 26.03.2017 • V Aziadanyň guramaçylyk komitetiniň mejlisinde geljekki Oýunlara taýýarlygyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaaşyldy ...


 • 24.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi ...


 • 23.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Palestina Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi ...


 • 21.03.2017 • Halkara Nowruz güni mynasybetli dabaralar ...


 • 21.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň halkyny Halkara Nowruz güni bilen gutlady ...


 • 20.03.2017 • Türkmenistanyň Mejlisi kanunçylyk namalarynyň birnäçesiniň taslamalaryna garady we kabul etdi ...


 • 18.03.2017 • Hormatly Prezidentimiz bagy-bossanlyga büremegiň ýazky möwsümine badalga berdi ...


 • 17.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi ...


 • 17.03.2017 • Ýurdumyzyň işewürleri Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 9 ýyllygyny belleýärler ...


 • 16.03.2017 • Dohadaky gepleşikler Türkmenistanyň we Kataryň gatnaşyklary giňeltmäge bolan meýillerini berkitdi ...


 • 15.03.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow we Emir Tamim Bin Hamad Al Tani türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň ugurlaryny anyklaşdyrdylar ...


 • 15.03.2017 • Türkmenistan we Katar halkara guramalarynyň çäklerinde özara hyzmatdaşlyga meýillerini mälim etdiler ...


 • 15.03.2017 • Ýokary derejeli türkmen-katar gepleşikleriniň netijeleri boýunça ikitarplaýyn resminamalara gol sekildi ...


 • 15.03.2017 • Dohada ýokary derejede türkmen-katar gepleşikleri başlandy ...


 • 14.03.2017 • Türkmenistan Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär ...


 • 14.03.2017 • Işewürler maslahatyň netijeleri Türkmenistanyň we Kataryň gatnaşyklary işjeňleşdirmäge meýillidiklerini tassyklady ...


 • 14.03.2017 • Kataryň işewür toparlary Türkmenistanyň ykdysady kuwwaty bilen tanyşýarlar ...


 • 13.03.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi ...


 • 10.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi ...


 • 08.03.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýal-gyzlary Halkara zenanlar güni bilen gutlady ...


 • 07.03.2017 • Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri täze köprüleriň açylyş dabaralaryna gatnaşdylar ...


 • 07.03.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: täze köprüler sebit hyzmatdaşlygynyň gerimini giňelder ...


 • 07.03.2017 • Türkmenabatda Özbegistanyň ilkinji Prezidenti Yslam Karimowyň ýadygärligi açyldy ...


 • 07.03.2017 • Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Türkmenabat-Farap awtomobil köprüsi boýunça herekete badalga berdiler ...


 • 07.03.2017 • Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Amyderýanyň üstünden geçýän Türkmenabat-Farap demir ýol köprüsini açdylar ...


 • 07.03.2017 • Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri Amyderýanyň üstünden gurlan täze demir ýol köprüsinden geçdiler ...


 • 06.03.2017 • Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Şawkat Mirziýoýewiň arasyndaky gepleşikler ...


 • 06.03.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow KHBS-niň öňünde çykyş edip, türkmen-özbek gepleşikleriniň netijelerine umumy baha berdi ...


 • 06.03.2017 • Aşgabat we Daşkent elektrik energiýanyň Gündogar Aziýa iberilmeginiň taslamasy boýunça hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi maksat edinýär ...


 • 06.03.2017 • Türkmenistan we Özbegistan Merkezi Aziýada howpsuzlyk meseleleriniň çözülmegi ugrunda tagallalaryny birleşdirýärler ...


 • 06.03.2017 • Ýokary derejedäki türkmen-özbek gepleşikleriniň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn ylalaşyklara gol çekildi ...


 • 06.03.2017 • «Oguzhan» köşkler toplumynda giňişleýin düzümde türkmen-özbek gepleşikleri geçirildi ...


 • 06.03.2017 • Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleri ikiçäk gepleşikleri geçirdiler ...


 • 06.03.2017 • Garaşsyzlyk meýdançasynda Özbegistanyň Prezidentiniň resmi taýdan garşylanyş dabarasy boldy ...


 • 06.03.2017 • Aşgabat Özbegistanyň Prezidentini garşylaýar ...


 • 05.03.2017 • 6-njy martda Aşgabatda ýokary derejedäki türkmen-özbek gepleşikleri geçiriler ...


 • 03.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi ...


 • 02.03.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi ...


 • 02.03.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli geçirilýän gatnaşyjylara gutlag haty bilen ýüzlendi ...