23 Fewral 2017, 18:55 • 22.02.2017 • Dünýä metbugatynyň sahypalarynda: Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy doktrinasy — oňyn Bitaraplyk ...


 • 21.02.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisine gatnaşyjylara gutlag haty bilen ýüzlendi ...


 • 19.02.2017 • Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli dabaralar ...


 • 19.02.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyna Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň 25 ýyllygy mynasybetli gutlag bilen ýüzlendi ...


 • 18.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi ...


 • 18.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde eden çykyşy ...


 • 18.02.2017 • Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasaty: parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyna gatnaşyjylara gutlag haty bilen ýüzlendi ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň resmi taýdan işe girişmek dabarasynda eden çykyşy (Aşgabat ş. 2017-nji ýylyň 17-nji fewraly) ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow älem giňişligini öwrenmek boýunça merkez döretmek barada pikir aýtdy ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurtda syýasy ulgamy kämilleşdirmegiň möhümligini belledi ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: biz ilatyň jan başyna düşýän girdejisini öňdebaryjy ýurtlaryň derejesine ýetireris ...


 • 17.02.2017 • Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny durmuşa geçirmegiň esasy ugurlaryny kesgitledi ...


 • 17.02.2017 • Hormatly Prezidentimiz wezipä girişmegiň dabarasynda durmuş syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryny belledi ...


 • 17.02.2017 • Türkmenistanyň saýlanylan Prezidenti öz işine girişdi ...


 • 17.02.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan ösüşiniň täze tapgyryna gadam basdy ...


 • 17.02.2017 • Ruhyýet köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň wezipesine girişmegi mynasybetli dabaraly çäre boldy ...


 • 16.02.2017 • 17-nji fewralda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň kasam kabul ediş dabarasy bolar ...


 • 15.02.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: saýlawlarda özümiň goldanylmagymy gazanan üstünliklerimiziň netijesi hökmünde kabul edýärin ...


 • 15.02.2017 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi ...


 • 15.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Premýer-ministriniň telefon arkaly söhbetdeşligi ...


 • 15.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ermenistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi ...


 • 15.02.2017 • Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemlerini yglan etdi ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň jemleri boýunça Merkezi saýlaw toparynyň mejlisi ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Ukrainanyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidentiniň telefon arkaly söhbetdeşligi ...


 • 14.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň telefon arkaly söhbetdeşligi ...


 • 13.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen döwlet baştutanlary gutladylar ...


 • 13.02.2017 • Halkara synçylary: Türkmenistanda saýlawlar ýokary guramaçylyk derejede, giň bäsdeşlik, aýanlyk we açyklyk ýagdaýynda geçdi ...


 • 13.02.2017 • Merkezi saýlaw toparynyň deslapky maglumatlaryna görä Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda uly artykmaçlyk bilen öňde barýar ...


 • 12.02.2017 • Türkmenistanyň baştutany wezipesine dalaşgärler Prezident saýlawlaryna gatnaşdylar ...


 • 11.02.2017 • Islegiňi erkin beýan etmek jemgyýeti mundan beýläk-de demokratiýalaşdyrmagyň esasydyr ...


 • 10.02.2017 • Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda duşuşyk geçirildi ...


 • 09.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Olimpiýa şäherjiginiň abadanlaşdyrylyşynyň barşy bilen tanyşdy ...


 • 07.02.2017 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik we hoşniýetli goňşuçylyk – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasyny düzýär ...


 • 07.02.2017 • BMG-niň Baş Assambleaýasy 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etdi ...


 • 07.02.2017 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine bagyşlanan nobatdaky mejlisini geçirdi ...


 • 04.02.2017 • Mejlisiň bäşinji çagyrylyşynyň on sekizinji maslahaty geçirildi ...